(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kapinių medžiai – ne tik mirusiųjų problema (1)

2017 m. rugsėjo 21 d.
Aud­ra praė­ju­sią sa­vai­tę pa­da­rė ža­los Šiau­lių ra­jo­no Pa­ka­pės kai­mo ka­pi­nė­se. Vė­jas nu­lau­žė šim­ta­me­tę lie­pą, ku­ri už­griu­vo ant ke­tu­rių ka­pa­vie­čių, su­nio­ko­da­ma ne tik gė­les, bet ir su­dau­žy­da­ma pa­mink­lus.Ar­ti­mų­jų ka­pą šiose ka­pi­nė­se daug me­tų pri­žiū­rin­tis Al­gir­das Baš­kys skai­čiuo­ja in­ci­den­to mas­tą – at­sta­ty­ti pro­se­ne­lių pa­mink­lą jam pri­reiks ke­lių šim­tų eu­rų. Pa­ka­piš­kio žo­džiais, kal­tin­ti vė­ją dėl to, kas nu­ti­ko, bū­tų ne­pro­tin­ga – jis tik su­tvar­kė tai, su kuo ne­su­si­do­ro­jo ne vie­ne­rius...

Šilkas pražydo rugpjūčio žiedais

2017 m. rugsėjo 21 d.
Šiau­lie­čių di­zai­ne­rės Ra­mu­tės Sta­kė­nie­nės bei dai­nų au­to­riaus ir at­li­kė­jo Vir­gio Sta­kė­no na­muo­se ka­ra­liau­ja au­ga­lai. R. Sta­kė­nie­nės ku­ria­ma šil­ko ta­py­bos ko­lek­ci­ja „Au­gus­tus“ au­to­rę įkvė­pė nau­ju žvilgs­niu pa­žvelg­ti į Lie­tu­vos pie­vas ir dar­že­lius. R. Sta­kė­nie­nės kū­ry­ba spa­lį bus eks­po­nuo­ja­ma JAV, Oma­ho­je, kur vyks JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nių XXI ta­ry­bos su­va­žia­vi­mas.Jau­kiuo­se Sta­kė­nų na­muo­se įreng­ta ne tik V. Sta­kė­no mu­zi­kos, R. Sta­kė­nie­nės ma­dos ir di­zai­no, bet ir...

Daugiabučio bendrija nesusikalba dėl takelio į gatvę (2)

2017 m. rugsėjo 21 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si gar­baus am­žiaus Kur­šė­nų mies­to Vil­niaus gat­vės 19 na­mo gy­ven­to­ja dėl to, kad iš na­mo nė­ra tie­sio­gi­nio išė­ji­mo į Vil­niaus gat­vę. No­rint pa­tek­ti į pa­grin­di­nę mies­to gat­vę na­mo gy­ven­to­jams ten­ka apei­ti ki­tus dau­gia­bu­čius, ku­rie išė­ji­mą į gat­vę tu­ri.„Šiau­lių kraš­tas“ aiš­ki­no­si, kas truk­do at­si­ras­ti ta­ke­liui į gat­vę: po­pie­riu­kai, nu­brai­žy­tos sie­nos ar „vir­ši­nin­kų“ no­rai?Gar­baus am­žiaus kur­šė­niš­kė skai­ty­to­ja, atė­ju­si į „Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­ją, pa­sa­ko­jo, kad sta­tant...

Mažoji kultūros sostinė turi herbą ir vėliavą

2017 m. rugsėjo 21 d.
Vie­na iš de­šim­ties šių me­tų Lie­tu­vos ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių – Gas­čiū­nai – jau džiau­gia­si ir di­džiuo­jais sa­vo vė­lia­va ir her­bu. Gas­čiū­nai yra tik sep­tin­tas se­niū­ni­jos cent­ro sta­tu­so ne­tu­rin­tis kai­mas Lie­tu­vo­je, ku­riam su­teik­ta ga­li­my­bė tu­rė­ti šiuos ski­ria­muo­sius ženk­lus.
Gas­čiū­nų vė­lia­vą ir her­bą praė­ju­sį šeš­ta­die­nį vie­tos šv. Sta­nis­lo­vo Kost­kos baž­ny­čio­je au­ko­to­se šv. Mi­šio­se pa­šven­ti­no Jo­niš­kio de­ka­nas, kle­bo­nas Eduar­das Se­maš­ka.
Kon­cer­ta­vo kank­lių trio „Auš­ri­nė“, bu­vo žiū­ri­mas...

Kokiems projektams telkiami milijonai eurų? (38)

2017 m. rugsėjo 20 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si pre­li­mi­na­rias pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gų su­tar­tis už dau­giau nei 15 mi­li­jo­nų eu­rų. Juo­kau­ja­ma, kad už to­kią so­li­džią su­mą ga­li­ma pa­reng­ti ke­lis šim­tus Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų ir dar apie šim­tą Pri­si­kė­li­mo aikš­čių tech­ni­nių pro­jek­tų. Ky­la ir rim­tų klau­si­mų – kam tel­kia­mos di­džiu­lės su­mos, kai ne­su­ge­ba­ma pra­dė­ti net ir tų dar­bų, ku­riems tech­ni­niai pro­jek­tai jau yra pa­reng­ti?„Šiau­lių kraš­tas“ ga­vo do­ku­men­tus, 2016 me­tų gruo­džio 15 die­ną...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Per de­šim­tme­čius trun­kan­čią laik­raš­ti­nin­ko veik­lą daug kar­tų įsi­ti­ki­nau, kad pe­rio­di­nių lei­di­nių, ypač dien­raš­čių, lei­dy­ba...

Vals­ty­bi­nis ru­sų dra­mos teat­ras nau­ją­jį 72-ąjį teat­ro se­zo­ną pra­de­da šo­ki­ruo­jan­čia nau­jie­na – čia ke­ti­na­ma kur­ti...

Me­dis lie­tu­viui nuo se­nų lai­kų bu­vo šven­tas. Jį so­din­da­vo gi­mus vai­kui, so­di­nu­kais ap­juos­da­vo vien­kie­mių so­dy­bas...

Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Ka­da skri­si­me?Avia­ci­jos mo­kyk­lo­je grei­tai pri­si­mi­niau sa­vo se­ne­lio žo­džius apie už­pa­ka­lį ir marš­ki­nius...

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

imestamp]" border="0" alt="" />

Baltijos regbio čempionate „Šiaulių“ komanda užsitikrino pirmąją vietą grupėje

Sportas
2017 m. rugsėjo 21 d.
„Su­si­tik­ti su Lat­vi­jos čem­pio­nais kiek­vie­nam mū­sų ko­man­dos žai­dė­jui – bu­vo di­de­lis iš­šū­kis. Rung­ty­nėms pa­vy­ko su­rink­ti pa­jė­gią su­dė­tį. Džiu­gu, kad prie ko­man­dos pri­si­jun­gė U18 rink­ti­nės žai­dė­jai, taip pat su­ti­ko ko­man­dai pa­dė­ti bu­vęs jos žai­dė­jas To­mas Zi­bo­lis, – pa­sa­ko­jo „Šiau­lių“ eki­pos tre­ne­ris Ri­man­tas Ze­rin­gis. – Rung­ty­nės vy­ko pra­sto­mis oro są­ly­go­mis, li­jo pra­ktiš­kai vi­sų rung­ty­nių me­tu, ta­čiau mes grei­čiau adap­ta­vo­mės. Pa­gy­ri­mo ver­ti grum­ty­nių žai­dė­jai, ku­rie...

Vynuogių sodas žagariečių šiltnamyje

Keturi kampai
2017 m. rugsėjo 21 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tys Da­nu­tė ir Alek­sand­ras Lau­ku­čiai prieš ge­rą de­šimt­me­tį šilt­na­my­je pa­so­di­no pir­mą­ją vy­nuo­gę. Da­bar po po­lie­ti­le­no plė­ve­le ant sto­vų vy­nio­ja­si jau dvi­de­šim­ties veis­lių vy­nuo­gės, o dar da­lis jų, at­spa­res­nių, ve­ši lau­ke. Vy­nuo­gių bei įvai­rių vaisk­rū­mių ir vais­me­džių au­gin­to­jai sa­ko, kad tai tik­rai ne pa­bai­ga.
Da­nu­tė ir Alek­sand­ras Lau­ku­čiai vais­me­džių ir vaisk­rū­mių au­gi­ni­mu už­sii­ma jau daug me­tų. Pa­ma­žu jų aki­ra­ty­je gre­ta įvai­rių rū­šių obe­lų, kriau­šių, vyš­nių, ser­ben­tų bei...

Laimikis

Keturi kampai
2017 m. rugsėjo 21 d.

Kultūros namai – pusiau skusti, pusiau lupti

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 21 d.
Maž­daug 200 tūks­tan­čių eu­rų iš­lei­dus Ak­me­nės kul­tū­ros na­mams mo­der­ni­zuoti, nuo šių me­tų pra­džios dar ke­tur­gu­bai rei­kia­mų at­lik­ti dar­bų ne­be­tę­sia­ma.Po­ka­rio sta­ty­bos ma­sy­vus pa­sta­tas pa­lik­tas pu­siau skus­tas pu­siau lup­tas. Su apar­dy­ta kon­cer­tų sa­le. De­ko­ra­ci­jos, mu­zi­kos inst­ru­men­tai ir ki­to­ks tur­tas dul­ka pri­grioz­din­to­je gre­ti­mo­je sa­lė­je.Ak­me­nės kul­tū­ros na­muo­se 2014 me­tais sta­ty­bi­nin­kai bai­gė bu­vu­sio kiau­ro sto­go per­den­gi­mo dar­bus. Verk­ti­nai bū­ti­nus, nes...

Vieningoje Europoje – antrarūšiai vartotojai?

Pirmas puslapis
2017 m. rugsėjo 20 d.
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) Vil­niu­je ir Ber­ly­ne at­rin­ko 33 mais­to pro­duk­tus ir pa­ly­gi­no jų su­dė­tį. Iš 33 mais­to pro­duk­tų pa­va­di­ni­mų sa­vo su­dė­ti­mi sky­rė­si net 23. Paaiš­kė­jo, kad Vo­kie­ti­jo­je ga­li­ma įsi­gy­ti la­biau na­tū­ra­lios su­dė­ties pro­duk­tų, ku­riuo­se yra ma­žiau sal­dik­lių ir ki­tų prie­dų. Ar vie­nin­go­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je Lie­tu­vos var­to­to­jai lai­ko­mi ant­ra­rū­šiais?Lie­tu­va ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) im­sis veiks­mų už­tik­rin­ti...

Ar pastebėjote, kad importuoti maisto produktai Lietuvoje – prastesnės kokybės? (3)

Pirmas puslapis
2017 m. rugsėjo 20 d.

– Už­sie­ny­je se­niai ne­bu­vau, tad ne­ma­čiau, ko­kios ten pre­kės. Bet žmo­nės sa­ko, kad pas mus at­ve­ža­mos pra­stes­nės, ti­kiu tuo. Sal­dai­niai ski­ria­si, jo­gur­tuo­se uo­gų pas mus ma­žiau – dėl to su­tin­ku.

– Gir­dė­jau apie tai, bet pa­ti ne­pas­te­bė­jau. Ma­žai per­ku už­sie­nie­tiš­kos pro­duk­ci­jos, ren­kuo­si lie­tu­viš­ką.

– Skir­tu­mą pa­ste­bė­jau. Ne­se­niai bu­vau Ber­ly­ne. Tos pa­čios pre­kės, ku­rios par­duo­da­mos ir Lie­tu­vo­je, ten tik­rai ko­ky­biš­kes­nės ir net...

Kaip „Šiaulių krašte“ daromi skandalai? (4)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 20 d.

Per de­šim­tme­čius trun­kan­čią laik­raš­ti­nin­ko veik­lą daug kar­tų įsi­ti­ki­nau, kad pe­rio­di­nių lei­di­nių, ypač dien­raš­čių, lei­dy­ba vi­suo­me­nei yra tik­ra ter­ra in­cog­ni­ta – neat­ras­ta že­mė, pa­slap­tis.
Tad pra­skleis­ki­me tos pa­slap­ties skrais­tės vie­ną ma­žą kam­pe­lį. Pra­dė­ki­me nuo skan­da­lų.
Kaip jie da­ro­mi? La­bai pa­pras­tai. Svar­biau­sia iš­girs­ti, su­pras­ti, kas sa­ko­ma ar pa­ra­šy­ta, ir įver­tin­ti, kiek tai svar­bu di­des­niam žmo­nių bū­riui, tin­ka­mai pa­teik­ti, o prie­sko­niai – pa­gal...

Ar Šiaulių kraštas taps Vakarų Lietuva? (1)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 20 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pir­ma­die­nį vy­ku­sio­je suei­go­je ke­tu­rių ša­lies re­gio­nų at­sto­vai iš­reiš­kė va­lią jung­tis į vie­nin­gą Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Tai pre­liu­di­ja prieš nu­ma­to­mą Lie­tu­vos re­gio­ni­nės po­li­ti­kos per­tvar­ką.Su­si­rin­ki­me bu­vo pa­si­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­ja. Klai­pė­dos mies­to me­ro Vy­tau­to Grub­liaus­ko žo­džiais, tai pir­mas žings­nis, pa­si­sa­kant už sa­va­ran­kiš­ką re­gio­ną nau­ju Eu­ro­pos Są­jun­gos Sang­lau­dos po­li­ti­kos ir fi­nan­si­niu pe­rio­du po 2020 me­tų...

„Karališkųjų žalčių šeima“ pretenduoja į Lietuvos rekordų knygą (3)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 20 d.
Šiau­lie­čio di­zai­ne­rio Vi­liaus Pu­ro­no skulp­tū­ri­nis-me­ni­nis komp­lek­sas „Ka­ra­liš­kų­jų žal­čių šei­ma“ pre­ten­duo­ja pa­tek­ti į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą kaip di­džiau­sios žal­čių skulp­tū­ros Lie­tu­vo­je. Nuo praė­ju­sių me­tų bir­že­lio skulp­tū­ros eks­po­nuo­ja­mos Šiaulių rajono Nai­sių gy­ven­vie­tės par­ke.Tri­jų as­me­nų ko­mi­si­ja šeš­ta­die­nį iš­ma­ta­vo iš­ties­tų skulp­tū­rų il­gius. Bend­ra de­ko­ra­ty­vi­nių gy­vū­nų il­gių su­ma, juos iš­tie­sus, yra 156,7 met­ro: „Žal­tys“ – 42, „Žal­tie­nė“ – 54, „Žal­čiu­kas“ – 31,2, „Žal­ty­tė“ – 29,5 met­ro.
Ko­mi­si­ją...

Apie pirmąją lietuvių pergalę pasakoja knyga, filmas ir nuotraukos

Sportas
2017 m. rugsėjo 20 d.
Uni­ka­laus krep­ši­nio mu­zie­jaus Jo­niš­ky­je įkū­rė­jas Leo­nas Ka­ra­liū­nas penk­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je šiau­lie­čiams pri­sta­tė sa­vo kny­gą, do­ku­men­ti­nį fil­mą ir fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą apie ant­rą­jį Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tą, vy­ku­sį 1937 me­tais Ry­go­je (Lat­vi­ja). Ja­me Lie­tu­vos vy­rų rink­ti­nė pir­mą kar­tą ta­po čem­pio­ne.
Fak­tai, skai­čiai, rung­ty­nių re­zul­ta­tai, emo­ci­jos, straips­nių iš­trau­kos ir net am­ži­nin­kų pri­si­mi­ni­mai su­gu­lė į L. Ka­ra­liū­no kny­gą „Pir­mie­ji čem­pio­nai“. Vė­liau...

Ūkininkus vėl neramina lengvinamos žemės įsigijimo sąlygos (3)

Centas prie cento
2017 m. rugsėjo 20 d.
Rug­sė­jo 12 die­ną Dot­nu­vo­je (Kė­dai­nių ra­jo­nas) vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos su­si­rin­ki­me ak­ty­viai dis­ku­tuo­ta dėl ren­gia­mų pa­tai­sų, ku­rios iki neį­si­vaiz­duo­ja­mų aukš­tu­mų su­kel­tų ir taip di­de­les že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės kai­nas ir ne­be­lik­tų iki šiol vei­kian­čių sau­gik­lių, be ku­rių, anot Ūki­ni­nkų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos jo­niš­kie­tės Li­li­jos Šer­mukš­nie­nės, ga­li kil­ti grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Dėl to kreip­ta­si į Sei­mą ir Vy­riau­sy­bę. Taip pat Ūki­nin­kų są­jun­ga tu­ri pa­sta­bų dėl nu­ma­to­mos...

Keturi kampai

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tys Da­nu­tė ir Alek­sand­ras Lau­ku­čiai prieš ge­rą de­šimt­me­tį šilt­na­my­je pa­so­di­no...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Bū­na sa­vai­čių, pra­le­kian­čių kaip šven­tė. To­kia šven­tė bu­vo Gru­zi­ja. Vie­ti­nių iš­min­tis ir hu­mo­ras, gam­ta ir is­to­ri­ja...

Šiau­lie­tis ves­tu­vių fo­tog­ra­fas Do­na­tas Ufo šiais me­tais su­si­žė­rė net tris vie­nos stip­riau­sių tarp­tau­ti­nių ves­tu­vių...

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­ša­kar­nių kai­me gy­ve­nan­ti 77 me­tų gė­li­nin­kė Ras­ma Va­si­liū­nie­nė įsi­mi­nė pa­ta­ri­mą: ne­skai­čiuok sa­vo me­tų, o...

Ka­che­ti­jos re­gio­nas – vy­nuo­gy­nų ir vy­no kraš­tas der­lin­ga­me Ala­za­ni upės slė­ny­je. Neo­fi­cia­li re­gio­no sos­ti­nė...

Visi straipsniai