(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 29 die­ną iš Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų trau­kia­si vos 2016 me­tų sau­sį kon­kur­są į šį po­stą lai­mė­jęs klai­pė­die­tis And­rius Dau­jo­tas. Šiau­lių mies­tas jam pa­ti­ko, tik žie­mą sli­džios gat­vės. Di­rek­to­rius įvar­di­jo – pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tys yra po­li­ti­nės. Ar iš tie­sų prie stra­te­gi­nio Šiau­lių ob­jek­to tel­kia­mos kon­ser­va­to­rių pa­jė­gos?– Įtei­kęs pra­šy­mą išei­ti už­si­mi­nė­te, kad vie­na pa­si­trau­ki­mo prie­žas­čių – no­ras įdar­bin­ti Šiau­lių oro uos­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...

Į gais­rą – gelbėti žmonių be ap­sau­gos prie­mo­nių (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir Dai­nius Bal­čiū­nas šeš­ta­die­nį iš gais­ro bu­te iš­ne­šė dū­mais ap­si­nuo­di­ju­sį žmo­gų. Vy­rai, į ug­nį ir tirš­tus dū­mus žen­gian­tys be ap­sau­gos prie­mo­nių, per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų iš­gel­bė­jo tris žmo­nes.
Šeš­ta­die­nį Lin­ku­vos ko­man­do­je bu­dė­ję Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir jo ko­le­ga Dai­nius Bal­čiū­nas iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro (BPC) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog iš bu­to, esan­čio J.Ja­no­nio gat­vės na­me, pro lan­gų, du­rų ply­šius ver­žia­si dū­mai.
Ug­nia­ge­siai už...

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sios pa­ro­dos ir dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mo me­tu, dar ne­pa­si­bai­gus ren­gi­niui, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas ir ak­ty­vus Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko rė­mė­jas ar­chi­tek­tas gu­lė­jo ant grin­dų.Ša­lia sto­vė­ję žmo­nės svarstė, gal jis „pa­dau­gi­no“? Kai ku­rie priė­jo pa­klaus­ti, kas nu­ti­ko. Va­kar vyr. specialistas „Šiau­lių kraš­tui“ neat­sa­kė, ar bu­vęs blai­vus, bet ti­ki­no...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau...


Kar­tkartėmis iš pa­sau­lio at­skrie­ja ži­nios apie lėk­tu­vų pi­lo­tų, pa­što dar­buo­to­jų, sta­ty­bi­nin­kų ir ki­tų pro­fe­si­jų žmo­nių strei­kus...

Praė­ju­si sa­vai­tė Jo­niš­kio ra­jo­no švie­ti­mo gy­ve­ni­me bu­vo per­mai­nin­ga, kaip ką tik pa­si­bai­gu­sios va­sa­ros oras...

Rug­sė­jį Šiau­lių po­li­ti­kos pie­vos – kaip po sti­chi­nės saus­ros, kai nu­svyla ne tik au­ga­lų vir­šū­nė­lės, bet pa­žei­džia­mos ir...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Ka­da skri­si­me?Avia­ci­jos mo­kyk­lo­je grei­tai pri­si­mi­niau sa­vo se­ne­lio žo­džius apie už­pa­ka­lį ir marš­ki­nius...

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

imestamp]" border="0" alt="" />

25-eri vers­lo me­tai įver­tin­ti no­mi­na­ci­ja (3)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Va­kar Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos įsteig­ta Chai­mo Fren­ke­lio var­do no­mi­na­ci­ja įteik­ta AB Neaus­ti­nių me­džia­gų fab­ri­ko va­do­vui Sta­nis­lo­vui Gru­šui už nuo­pel­nus mies­to pra­mo­nei, dau­giau nei 25 me­tus vyks­tan­čią vers­lo plėt­rą, nau­jų dar­bo vietų kū­ri­mą ir ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja pa­kvie­tė ir į me­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją, buvo ati­da­ry­ta „At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ja“. Ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.Ūkio...

Jelgavoje joniškiečiai pristatė Žiemgalos istorijos ženklus

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 10 die­ną Jel­ga­vo­je Ge­der­to Elia­so is­to­ri­jos ir me­no mu­zie­ju­je (Latvija), pra­de­dan­t Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius, ati­da­ry­ta Jo­niš­ky­je įkur­tos aso­cia­ci­jos „Žie­mių pra­das. Sim­ka­la“ ir Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ini­ci­juo­ta pa­ro­da „Žiem­ga­los is­to­ri­jos pėd­sa­kais“.
Vien­ti­so­je pa­ro­do­je su­dė­ti ke­tu­rių Jo­niš­ky­je vy­ku­sių pa­ro­dų eks­po­na­tai. Tai – į rin­ki­nius „Žiem­ga­los ak­tai. Ac­ta Se­mi­gal­liae“ ir „Sė­los ak­tai. Ac­ta...

Lenkijos policijos šunų čempionate – šiauliečiai geriausi (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

Lie­tu­vos ko­man­dą su­da­rė trys pa­ty­rę pa­rei­gū­nai – ko­man­dos va­do­vas Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cent­ro Ki­no­lo­gi­jos val­dy­bos Ki­no­lo­gi­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Arū­nas Pet­ro­šius (anks­čiau 20 me­tų dir­bęs Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je) ir da­ly­viai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos Ki­no­lo­gų bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Ri­čar­das Sut­kus ir Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus...

Kel­mė­je mi­nė­tos Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do die­nos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je mi­nė­tos Eu­ro­pos žy­dų pa­vel­do die­nos – ati­da­ry­ta nuo­trau­kų apie Kel­mės ra­jo­no žy­dus pa­ro­da, pa­ro­dy­tas fil­mu­kas apie žy­dų is­to­ri­ją, Lie­tu­vo­je iki Ho­lo­kaus­to gy­ve­nu­sias gau­sias žy­dų bend­ruo­me­nes, daž­nai su­da­riu­sias dau­giau ne­gu pu­sę vi­sų mies­te­lio gy­ven­to­jų.Pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę Eu­ro­po­je mi­ni­mos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do die­nos. Šie­met ren­gi­niai or­ga­ni­zuo­ti ke­tu­rio­lik­ti me­tai, Kel­mės kraš­to mu­zie­jus pri­si­jun­gė pir­mą sy­kį.
Kel­mės kraš­to...

Nerimas dėl gulbės jauniklio – gal sparnas sužeistas? (1)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 13 d.
„Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ja su­lau­kė šiau­lie­čių laiš­ko, ku­ria­me jie pa­sa­ko­ja šeš­ta­die­nį Talk­šos eže­re pa­ma­tę gul­bę su­žeis­tu spar­nu.
„Eže­re – an­tys ir gul­bių šei­my­na, vie­nos gul­bės su­žeis­tas spar­nas, – ra­šo skai­ty­to­jai. – Neaiš­ku, kiek lai­ko ji to­kia, bet ar­tė­ja žie­ma, juk ji įšals, nes pa­skris­ti ne­ga­li.“
Šiau­lie­čiai sa­ko krei­pę­si pa­gal­bos į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, vė­liau – į Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­rą, ta­čiau pa­gal­bos esą nie­kas ne­pa­ža­dė­jo.
„Ne­jau tos gul­bės ne­ga­li­ma...

Ar pasidavėte grybavimo karštinei?

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 13 d.

– Gry­bų nė ne­pa­žįs­tu ir dar nuo jau­nys­tės lai­kų bi­jau pa­si­klys­ti miš­ke. Ga­liu tik prie miš­ko pa­si­vaikš­čio­ti, gi­lyn ei­ti ne­la­bai jau­ku. Ta­čiau mėgs­tu val­gy­ti vo­ve­rai­tes. Sa­ko, ge­riau­sias gry­bas – ba­ra­vy­kas, bet man jis per sli­dus. Mėgs­tu kie­tes­nį gry­bą.

– Neg­ry­bau­ju, nes bi­jau er­kių. Bet gry­bus mėgs­tu, tik jų ne­per­ku, ne­bent gau­nu iš ar­ti­mų­jų. Ga­mi­nu su spir­gais, svo­gū­nais, pa­da­žu ir bul­vėm.

– Neg­ry­bau­ja­me, nė­ra lai­ko. Bū­tų sma­gu pa­gry­bau­ti, bet...

Rinktinei vietoj „ačiū“ – purvo dozė (1)

Sportas
2017 m. rugsėjo 13 d.
Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau aš­tunt­fi­na­ly­je. Ir su­lau­kė mil­ži­niš­kos pur­vo do­zės – smerk­ti ją su­sku­bo ne tik in­ter­nau­tai, bet ir rim­ti žmo­nės, net tie­sio­giai su­si­ję su krep­ši­niu. Bet ar mū­sų vy­rai to nu­si­pel­no? Tik­rai ne.
Pri­si­pa­žin­siu, ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas nu­liū­di­no ir ma­ne, ti­kė­jau­si, kad Lie­tu­va pa­teks bent jau tarp aš­tuo­nių ge­riau­sių že­my­no rink­ti­nių, ta­čiau mū­siš­kių smerk­ti tik­rai ne­ga­li­ma...

Apskrities neįgalieji varžėsi tradicinėje sporto šventėje

Sportas
2017 m. rugsėjo 13 d.
Klu­bo „At­gai­va“ pir­mi­nin­kė Ely­tė Ado­mai­tie­nė pa­si­da­li­jo drau­giš­kos šven­tės įspū­džiais: šie­met da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos, su­lauk­ta sve­čių iš Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Baus­kės mies­to, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio ra­jo­nų, Šiau­lių, Še­du­vos, taip pat Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los- dau­gia­funk­cio cent­ro.
Var­žy­ta­si prie šaš­kių ir šach­ma­tų len­tų, da­ly­vau­ta smi­gi­nio, bau­dų mė­ty­mo, ran­kų len­ki­mo, kimš­ti­nio ka­muo­lio me­ti­mo rung­ty­se, es­ta­fe­tė­se.
Ge­riau­siai var­žy­bo­se se­kė­si šven­tės šei­mi­nin­kams –...

Skir­tin­gų veis­lių ož­koms suteikti die­vų ir dei­vių var­dai

Centas prie cento
2017 m. rugsėjo 13 d.
Šau­kė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­čių Li­nos ir Gied­riaus Bra­jins­kų šei­ma jau ke­le­ri me­tai lai­ko bū­re­lį ož­kų: ra­guo­tų ir be­ra­gių, su skam­ba­liu­kais, ru­dų – Al­pių veis­lės, bal­tų – Za­ne­no veis­lės, ir miš­rū­nių.La­biau­siai ož­ko­mis rū­pi­na­si šei­mi­nin­kė – Šau­kė­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Li­na Bra­jins­kie­nė. Gy­vu­lė­lius, jei rei­kia, pri­žiū­ri ir dvi moks­lei­vės duk­ros, ir stu­den­tas sū­nus. O ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju dir­ban­tis vy­ras gel­bė­ja su­ne­ga­la­vu­sias ož­ke­les. Iš mei­lės ož­kos pa­va­din­tos iš­skir­ti­niais grai­kų die­vų ir...

Abi­tu­rien­tų bri­ga­da – jau­nys­tė­s išbandymas

Centas prie cento
2017 m. rugsėjo 13 d.
Prieš dau­giau ne­gu pus­šim­tį me­tų, gra­žią 1962 me­tų va­sa­ros po­pie­tę, vy­ko iš­ly­dė­tu­vės į moks­lus gru­pe­lei jau­nų žmo­nių – abi­tu­rien­tų bri­ga­dos na­riams. Drau­giš­ko­je už­sta­lė­je Aukš­tel­kų bend­ruo­me­nė lin­kė­jo sėk­mės, pra­šė neuž­mirš­ti praė­ju­sių me­tų, dė­ko­jo už dar­bą ir mū­sų nuo­šir­du­mą. Ta pro­ga ko­lū­kio pir­mi­nin­kas per­skai­tė sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­tį „Lie­tu­va“.Lie­tu­viš­kos rai­dės,
lie­tu­viš­ki žo­džiai,
lie­tu­viš­kos pie­vos su ry­to ra­sa
ma­ne užau­gi­no
iš­mo­kė, pa­ro­dė,
kur ba­lin­tų dro­bių ša­lis Lie­tu­va.
Lie­tu­viš­kas...

V. Mazuronis: „Europos Sąjunga turės pasirinkti“

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 12 d.
Šiau­liuo­se vie­šė­jęs ir su žur­na­lis­tais su­si­ti­kęs eu­ro­par­la­men­tas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis per­da­vė vi­siems šiau­lie­čiams svei­ki­ni­mus mies­to gim­ta­die­nio pro­ga ir pa­lin­kė­jo di­de­lės sėk­mės bei iš­min­tin­gos, ener­gin­gos val­džios ir jos su­vo­ki­mo, ko rei­kia mies­tui ir ko jis no­ri.Po­li­ti­kas taip pat iš­sa­kė min­čių apie tai, ko­kia kryp­tis Eu­ro­pos Są­jun­gai bū­tų pa­ran­kiau­sia ei­nant link to­les­nio sėk­min­go vys­ty­mo­si.Su žur­na­lis­tais V. Ma­zu­ro­nis kal­bė­jo­si apie Eu­ro­pos...

Menininkė parodoje – apie žmogaus ir taršos problemą

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta mies­to gim­ta­die­niui skir­ta Aust­ri­jos Krem­so mies­to „Da­li­ko“ ga­le­ri­jos įkū­rė­jos Da­lios Blauens­tei­ner ta­py­bos pa­ro­da „Atei­tis yra da­bar“. Jo­je me­ni­nin­kė at­krei­pia dė­me­sį į ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas ir kvie­čia po­ky­čius pra­dė­ti nuo sa­vęs.Tai pir­mo­ji D. Blauens­tei­ner pa­ro­dos eks­po­zi­ci­ja Lie­tu­vo­je po to, kai iš­vy­ko sve­tur. Me­ni­nin­kė džiau­gė­si at­si­ra­du­siu ry­šiu su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu, ku­rį bai­gė ir...

Galerijoje – dvi parodos ir dailės albumas

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­tos dvi eks­po­zi­ci­jos. Ta­py­to­jos Lau­ros Guo­kės tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­si per­so­na­li­nė pa­ro­da „Lie­tu­vos kai­me“ ir dai­li­nin­ko, poe­to, pe­da­go­go Eduar­do Juch­ne­vi­čiaus (1942-2011) kū­ry­bos pa­ro­da bei pri­sta­ty­tas dai­lės al­bu­mas.Lie­tu­vių dai­lė­je Eduar­das Juch­ne­vi­čius la­biau­siai ži­no­mas kaip es­tam­pų – li­no­rai­ži­nių kū­rė­jas. Kū­rė­jo žmo­na Da­lia dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mą pa­si­ti­ko ei­lė­raš­čiu, pa­si­da­li­jo...

Rusijos ambasadorius įvertino, kaip tvarkomos Kuršėnų karių kapinės (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 12 d.
Sve­čiai iš Ru­si­jos am­ba­sa­dos ap­žiū­rė­jo ka­rių ka­pi­nes, pa­ma­tė, kaip jos tvar­ko­mos, ko­kie dar­bai da­ro­mi ir ką dar ga­li­ma pa­da­ry­ti.
Am­ba­sa­do­rius pa­žy­mė­jo, jog am­ba­sa­da at­lie­ka di­de­lį dar­bą, sie­kiant at­nau­jin­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pi­nes Lie­tu­vo­je.
„Mes su­da­ro­me su­tar­tis su Lie­tu­vos fir­mo­mis, ku­rios vyk­do ka­pi­nių at­nau­ji­ni­mo dar­bus. Ir štai da­bar mes at­va­žia­vo­me į pui­kų Kur­šė­nų mies­tą, kad ga­lė­tu­mė­me įver­tin­ti at­lie­ka­mus dar­bus. Ma­to­me...

Šimtamečiams ąžuolams nupjauti net neprireikė leidimo (7)

Teisėtvarka
2017 m. rugsėjo 12 d.
Rug­sė­jo 1-ąją Jo­niš­kio ra­jo­ne Ban­do­rių kai­me re­konst­ruo­jant ke­lią bu­vo nu­rėž­ti šim­ta­me­čiai ąžuo­lai. Iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos atė­jo at­sa­ky­mas, kad šiems me­džiams pjau­ti net ne­bu­vo rei­ka­lin­gas joks lei­di­mas.
Apie tai, kad se­na­me kai­me ke­lio tvar­ky­to­jai nu­pjo­vė ga­lin­gus me­džius, ra­šė­me praė­ju­sia­me „Šiau­lių kraš­to“ nu­me­ry­je („Kri­to šim­ta­me­čiai kai­mo ąžuo­lai“, 2017 09 09).
Kai straips­nis bu­vo pa­ruoš­tas spau­dai, Lie­tu­vos...

Tarptautiniame turnyre – vicečempionų titulas

Sportas
2017 m. rugsėjo 12 d.
Var­žy­bos vy­ko dvie­jo­se vy­rų am­žiaus gru­pė­se – suau­gu­sių­jų ir jau­nių. Lie­tu­vos tink­li­nio klu­bų ir spor­to mo­kyk­lų ko­man­dos su­si­ti­ko su Lat­vi­jos Daug­pi­lio ir Len­ki­jos tink­li­nio klu­bo „Met­ra“ ko­man­do­mis.
Suau­gu­sių­jų gru­pė­je da­ly­va­vo Šiau­lių „El­ga Mas­ter Idea-SM Du­by­sa“. Ko­man­da jau pra­dė­jo pa­si­ren­gi­mą nau­ja­jam se­zo­nui ir tai jai bu­vo kont­ro­li­nės var­žy­bos.
Šiau­lie­čiai 3:0 (25:17, 25:14, 25:16) nu­ga­lė­jo šio se­zo­no nau­jo­kę Klai­pė­dos „Am­ber Queen“ ir 3:0 (25:23...

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 12 d.
Rug­sė­jo 6-ąją Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne nu­sta­čius af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nį, į prie­žiū­ros zo­ną pa­te­ko ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je, esan­ti te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je au­gi­na­ma 41 kiau­lė. Se­niū­ni­jo­je esan­tis stam­bus kiau­li­nin­kys­tės ūkis kol kas į šią zo­ną ne­pa­ten­ka, ta­čiau grės­mė yra jau ar­ti jo.Rad­vi­liš­kis Šiau­lių ap­skri­ty­je kol kas yra vie­nin­te­lis ra­jo­nas, la­biau­siai priar­tė­jęs prie pa­vo­jin­gos li­gos ži­di­nio.Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Ažuo­ly­tės kai­me esan­čia­me kiau­lių ūky­je...

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Po­šu­pių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nė tra­di­ciš­kai kvie­tė var­žy­tis sū­rių ga­min­to­jus. Praė­ju­siais me­tais šia­me ren­gi­ny­je bu­vo pa­siek­tas Lie­tu­vos re­kor­das – pri­sta­ty­tas di­džiau­sias su­slėg­tas sū­ris, o šie­met su­skai­čiuo­ta sū­rių gau­sa – jų bu­vo net 398. Pa­tį svar­biau­sią – "Sū­rių val­do­vo" – ti­tu­lą iš­si­ve­žė Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos at­sto­vės, kon­kur­sui pa­tei­ku­sios ne­ti­kė­tą rū­ky­tų sū­rių kom­po­zi­ci­ją.
Į sū­rių šven­tę šie­met su­va­žia­vo Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Kel­mės ra­jo­nų sū­ri­nin­kai...

Garbės piliečio dovana Kelmės krašto muziejui

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 12 d.
Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, me­ce­na­tas Vy­tau­tas Du­dė­nas Kel­mės kraš­to mu­zie­jui per­da­vė 18 vals­ty­bės kū­ri­mą­si sim­bo­li­zuo­jan­čių daik­tų. Pa­sak mu­zie­ji­nin­kų, ryš­kiau­sias tarp jų – ge­ros būk­lės Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riaus kar­das su kas­pi­no ku­tu.V. Du­dė­no gra­ži drau­gys­tė su Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­mi tę­sia­si jau du de­šimt­me­čius. Iš Kel­mės kraš­to ki­lęs me­ce­na­tas iš viso mu­zie­jui yra pa­do­va­no­jęs dau­giau­siai – 312 eks­po­na­tų.Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se...

Rašytojas tapo dešimtuoju rajono premijos laureatu (1)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 12 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos de­šim­tuo­ju lau­rea­tu pa­skelb­tas Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys Vi­das Mor­kū­nas.Pro­zi­nin­kas, poe­tas, ver­tė­jas V. Mor­kū­nas pir­mą­ją ap­sa­ky­mų kny­gą „Ma­ne­ke­no gim­ta­die­nis“ iš­spaus­di­no 2001-ai­siais. Po vie­nuo­li­kos me­tų iš­leis­ta ant­ro­ji – „Re­por­ta­žas iš kiau­ši­nio“. Už­per­nai pa­si­ro­dė ei­lė­raš­čių kny­ga „Nek­ro­po­lių švie­sos“.
Jų au­to­rius li­te­ra­tū­ri­nia­me pa­sau­ly­je ži­no­mas ir kaip...

Nusilenkta Vytautui Didžiajam ir Tėvui Stanislovui

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 12 d.
Penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Juo­dei­kiuo­se (Joniškio r.) tra­di­ciš­kai pri­si­min­tas ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas Di­dy­sis, ku­riam skir­tas pa­mink­las šia­me kai­me sto­vi nuo tar­pu­ka­rio lai­kų. Pa­mi­nė­ta ir ki­ta ryš­ki as­me­ny­bė, su­si­ju­si su Juo­dei­kių kraš­tu – ku­ni­gas, vie­nuo­lis Tė­vas Sta­nis­lo­vas.
Į Juo­dei­kius su­si­rin­kę žmo­nės pir­miau­sia sku­bė­jo į vie­tos šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, kur mi­šias au­ko­jo Skaist­gi­rio kle­bo­nas ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis. Po pa­mal­dų prie Vy­tau­to Di­džio­jo...

Kai laimingas vaikas, laimingi ir tėvai

Sveikata
2017 m. rugsėjo 12 d.
Kas svar­biau­sia au­gi­nant vai­ką: ar tai, kad jis įgy­tų kuo dau­giau ži­nių, ar kad bū­tų smal­sus ir kū­ry­bin­gas? Šiau­lių uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja ki­ne­zi­te­ra­peu­tė dr. Vai­da Alek­na­vi­čiū­tė-Ab­lons­kė pa­ro­do­je „Ką vei­ki?/ Ta­vo PIN ko­das“ da­li­jo­si sa­vo as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi, kaip au­gin­ti smal­sų, drą­sų, kū­ry­bin­gą ir at­sa­kin­gą vai­ką.
„Aš ne psi­cho­lo­gė. Esu ma­ma, ku­ri no­ri užau­gin­ti sa­vo vai­kus lai­min­gus, drą­sius ir ak­ty­vius vi­suo­me­nės pi­lie­čius“, – sa­ko V. Alek­na­vi­čiū­tė-Ab­lons­kė. Mo­te­ris...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Lie­tu­vo­je au­ga apie 40 rū­šių gry­bų, ku­rie nuo­din­gi ža­li. Apie 20 rū­šių ga­li su­kel­ti ap­si­nuo­di­ji­mą net ir ter­miš­kai...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­ša­kar­nių kai­me gy­ve­nan­ti 77 me­tų gė­li­nin­kė Ras­ma Va­si­liū­nie­nė įsi­mi­nė pa­ta­ri­mą: ne­skai­čiuok sa­vo me­tų, o...

Ka­che­ti­jos re­gio­nas – vy­nuo­gy­nų ir vy­no kraš­tas der­lin­ga­me Ala­za­ni upės slė­ny­je. Neo­fi­cia­li re­gio­no sos­ti­nė...

Įp­ras­ta, jog ko­ne kiek­vie­na­me bok­so tur­ny­re, au­to­mo­bi­lių ar mo­tok­ro­so lenk­ty­nė­se da­ly­vau­ja ir mer­gi­nos...

Prieš ku­rį lai­ką Už­ven­ty­je (Kelmės r.) bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas. Gar­si cho­reog­ra­fė, tri­jų kar­tų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė...

Visi straipsniai