(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Motociklu per Lietuvą

2017 m. rugsėjo 9 d.

Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Ro­ber­tas Žu­kas il­sė­tis daž­niau­siai mėgs­ta ke­ly­je ant mo­to­cik­lo. Šie­met jis pir­mą kar­tą su drau­gų kom­pa­ni­ja da­ly­va­vo mo­to­tu­riz­mo ra­ly­je.

Mo­to­cik­lų en­tu­zias­tų Jo­niš­ky­je su­si­bū­rė ne­ma­žas bū­rys. Va­ka­rus ar lais­va­die­nius jie mėgs­ta pa­si­va­ži­nė­ti po apy­lin­kes, o ato­sto­gau­da­mi vyks­ta to­liau.

Bend­ra­min­čiai nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir mo­to­tu­riz­mo ra­ly­je „My­lėk Lie­tu­vą“, kur var­žo­si ko­man­dos iš vi­sos Lie­tu­vos. Ren­gi­nio me­tu iš įvai­rių ša­lies vie­tų ko­man­dos lan­ko įvai­rius tu­riz­mo ob­jek­tus, pa­žy­mė­tus spe­cia­lia­me že­mė­la­py­je, o va­ka­re su­si­ren­ka nu­ma­ty­to­je vie­to­je ir ver­ti­na­ma, kam ge­riau­siai se­kė­si.

„Šie­met ra­ly­je da­ly­va­vo apie 700 da­ly­vių. Mes vie­nin­te­liai bu­vo­me iš Jo­niš­kio. Ke­tu­riais mo­to­cik­lais, kar­tu su žmo­no­mis, vy­ko­me ne tik ge­rai pra­leis­ti lai­ko, bet kar­tu no­rė­jo­me at­sto­vau­ti sa­vo kraš­tui“ – pa­sa­ko­ja pa­rei­gū­nas.

Ko­man­da ap­lan­kė ne vie­ną ob­jek­tą, kur tu­rė­jo įvyk­dy­ti įvai­rias už­duo­tis, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ir tai kaip įro­dy­mą siųs­ti ra­lio or­ga­ni­za­to­riams.

"Gas­čiū­nų mu­zie­ju­je te­ko ko­čė­lu iš­ly­gin­ti rankš­luos­tį, „Re­git­ro­je“ pra­va­žiuo­ti aš­tun­tu­ką, Rad­vi­liš­ky­je ap­lan­ky­ti ka­riuo­me­nės da­li­nį, gais­ri­nė­je ko­man­dos ka­pi­to­nas tu­rė­jo ap­si­reng­ti kaip gel­bė­to­jas. Ap­si­lan­ky­ta Kė­dai­nių ra­jo­ne, Birš­to­ne“ – pri­si­me­na R. Žu­kas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos vy­riau­sio­jo ty­rė­jo Ro­ber­to Žu­ko aist­ra mo­to­cik­lams pa­ska­ti­no mo­to­tu­riz­mui.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas