(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Menininkas pakvietė „Dialogams“

2017 m. rugsėjo 8 d.

Šiau­liuo­se, Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke, sa­vo asamb­lia­žų pa­ro­dą „Dia­lo­gai“ pri­sta­tė šiau­lie­tis me­ni­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis.

Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio pro­ga Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jui au­to­rius pa­do­va­no­jo 31 kū­ri­nį.

Pa­ro­do­je pri­sta­to­mi asamb­lia­žai su­kur­ti iš įvai­rių daik­tų, ku­rie, pri­si­kel­da­mi nau­jam gy­ve­ni­mui, pa­sa­ko­ja apie Lie­tu­vos is­to­ri­ją ir kul­tū­rą, su­jun­gia praei­tį su da­bar­ti­mi. Au­to­rius sa­ko, kad šie daik­tai – kaip žmo­nės, jie gin­či­ja­si, drau­gau­ja: „Tai daik­tai – žmo­giš­kų jaus­mų sim­bo­liai, že­miš­ki, ne­pa­ki­lę į pa­dan­ges, kuk­lūs.“

Pa­sak me­no kri­ti­kų, S. Pran­cui­čio dar­bų pa­va­di­ni­mai – tar­si sa­va­ran­kiš­ki kū­ri­niai, pa­de­dan­tys žiū­ro­vui su­vok­ti asamb­lia­žą.

Dip­ti­kas „Per­sė­jas ir And­ro­me­da“, „Gor­go­nė“ (2013) su­pa­žin­di­na su grai­kų mi­to­lo­gi­jos per­so­na­žais. Per­sė­jas, Ar­go ka­ra­lius, ke­liau­da­mas na­mo ant jū­ros kran­to pa­ma­tė And­ro­me­dą ir ją pa­mi­lo. Gor­go­nės Me­dū­zos gal­va iš­gel­bė­jo Per­sė­ją nuo Fi­nė­jo ir jo ka­riuo­me­nės, ku­rie iš­vy­dę ją suak­me­nė­jo.

Asamb­lia­žo „Jau­čio au­ko­ji­mas“ (2010) ga­li­ma dve­jo­pa in­terp­re­ta­ci­ja, re­mian­tis Ro­mual­do Gra­naus­ko (1939–2014) kny­ga „Jau­čio au­ko­ji­mas“ ar­ba mu­sul­mo­nų ti­kė­ji­mu (au­kos krau­jas nu­plau­na nuo­dė­mes, pa­ro­do ti­kin­čio­jo iš­ti­ki­my­bę).

Asamb­lia­žai „Gu­la­go ry­tas“ (2008), „Sus­ki­lu­si ge­ne­ra­li­si­mo plokš­te­lė“ (2013) – tai duok­lė skau­džiam po­stso­vie­ti­nių vals­ty­bių is­to­ri­jos tarps­niui.

Asamb­lia­žas „Su­de­gu­sio lai­ko są­skai­ta“ (2003) įtrau­kia į sa­ve, pri­ver­čia pa­si­jus­ti jo da­li­mi.

Vy­tau­tą Ker­na­gį, dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos pra­di­nin­ką Lie­tu­vo­je, pri­mins kū­ri­nys „Ker­na­giui at­min­ti“ (2008).

Asamb­lia­žai „Mo­ters pri­si­lie­ti­mas“ (2016), „Šei­ma“ (2014) pri­me­na, kaip ge­ra tu­rė­ti ar pa­sva­jo­ti apie šei­mą, my­lin­tį as­me­nį. Asamb­lia­žas „Su­ša­lę žo­džiai“ (2012) gal­būt pri­vers pa­gal­vo­ti apie as­me­nį, su ku­riuo se­niai ma­tė­tės ir kal­bė­jo­tės. Asamb­lia­žas „Do­zė“ (2011) ap­nuo­gi­na grau­dų ne­tek­ties ar ne­vil­ties jaus­mą.

S. Pran­cui­tis gi­mė 1946 me­tais Jo­niš­kio ra­jo­ne, Ja­kiš­kių kai­me. 1974 me­tais bai­gęs Vil­niaus dai­lės ins­ti­tu­tą, kur ta­py­bą dės­tė Al­gir­das Pet­ru­lis (1915–2010), Sil­vest­ras Džiaukš­tas (1928), Jo­nas Šva­žas (1925–1976), at­vy­ko į Šiau­lius.

S. Pran­cui­čio mo­ki­niais ta­po da­bar jau ži­no­mi ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už jos ri­bų me­ni­nin­kai Bro­nis­lo­vas Ru­dys (1954), Vi­ta­li­ja Kur­ti­nai­tie­nė (1954), Bi­ru­tė Kui­cie­nė (1958), Arū­nas Uo­gin­tas (1960) ir ki­ti. Me­ni­nin­kas šian­dien, kaip ir anuo­met, ku­ria „Ša­bakš­ty­ne“, bu­vu­siuo­se dai­li­nin­kų na­muo­se.

S. Pran­cui­čio dar­bų pa­ro­da Ch. Fren­ke­lio vi­los par­ke veiks iki spa­lio 23 die­nos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.

Šiau­lie­tis me­ni­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis sa­ko, jog daik­tai, iš ku­rių ku­ria sa­vo asamb­lia­žus, yra tar­si žmo­nės, ku­rie gin­či­ja­si, drau­gau­ja, yra že­miš­ki ir kuk­lūs.

Šiau­liuose, Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke, ati­da­ry­ta Si­gi­to Pran­cui­čio asamb­lia­žų pa­ro­da „Dia­lo­gai“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mas 31 dar­bas.

Me­ni­nin­ko Si­gi­to Pran­cui­čio asamb­lia­žai kal­ba apie is­to­ri­ją, kul­tū­rą, ar­ti­mus žmo­nes.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas