(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Žygiuos partizanų takais

2017 m. rugsėjo 8 d.

Ki­tą šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 16 die­ną, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Šiau­lių mies­to ir Kur­šė­nų fi­lia­lai or­ga­ni­zuo­ja žy­gį „Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos par­ti­za­nų ta­kais“.

Nu­ma­ty­tas iš­vy­ki­mas au­to­bu­su iš ry­to, 8 va­lan­dos 45 mi­nu­tės, iš L. Ivins­kio au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės Kur­šė­nų mies­to cent­re.

10 va­lan­dą bus au­ko­ja­mos Šv. Mi­šios Šiau­lių Šv. Jur­gio baž­ny­čio­je. Po va­lan­dos ke­ti­na­ma ap­lan­ky­ti vie­tą, ku­rio­je bu­vo už­kas­ti nu­žu­dy­ti pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­ti­niams oku­pan­tams da­ly­viai, lan­ko­mas Šiau­lių mies­to Gin­kū­nų ka­pi­nių pan­teo­nas.

Po pie­tų žy­gio da­ly­viai tu­rė­tų pa­siek­ti par­ti­za­nų va­da­vie­tės bun­ke­rį Gul­bi­nų miš­ke, su­sto­ti prie pa­mink­lo žu­vu­siems par­ti­za­nams Mi­ku­tai­čių kai­me.

Žy­gio pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 16 va­lan­dą, prie Agai­lių kop­ly­čios, kur bus pa­ro­dy­ta ir me­ni­nė pro­gra­ma.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas