(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Nerimas dėl galimų savivaldybės įmonių nepriklausomų valdybų

2017 m. rugsėjo 8 d.

Tre­čia­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl Vy­riau­sy­bės pla­nų sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se įmo­nė­se pa­skir­ti ne­prik­lau­so­mus val­dy­bos na­rius. Tai tu­rė­tų įvyk­ti jau 2018 me­tų lie­pą.

Pa­sak me­ro, sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se at­si­ra­dus ne­prik­lau­so­miems val­dy­bos na­riams, Sa­vi­val­dy­bei ga­li tap­ti sun­kiau rū­pin­tis įmo­nės rei­ka­lais ir at­sto­vau­ti mies­tie­čių in­te­re­sams. Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mai ar siū­ly­mai ga­li bū­ti ne­tgi ig­no­ruo­ja­mi, bai­mi­na­si A. Vi­soc­kas.

Me­ro įsi­ti­ki­ni­mu, nau­ja­sis Vy­riau­sy­bės spren­di­mas tik truk­dys sėk­min­gai Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių veik­lai. A. Vi­soc­kui pri­ta­ria ir UAB „Šiau­lių van­de­nų“ di­rek­to­rius Jo­nas Mat­ke­vi­čius. Jis re­mia­si ki­to mies­to pa­tir­ti­mi, kur vie­nos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės val­dy­bos na­rys yra už­sie­nie­tis.

Pa­sak J. Mat­ke­vi­čiaus, kar­tais įmo­nei rei­kia priim­ti spren­di­mus čia ir da­bar, o jei­gu val­dy­bos na­rys gy­ve­na už­sie­ny­je, kol jis at­vyks­ta į Lie­tu­vą, pro­ce­sai vil­ki­na­mi.

A. Vi­soc­kas vi­lia­si, kad Vy­riau­sy­bės spren­di­mas dėl ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių su­lauks dis­ku­si­jų ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se bei bus at­šauk­tas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas