(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Sveikinimas

2017 m. rugsėjo 8 d.
LR Seimo narys, Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas Valerijus Simulik

Mū­sų gim­tie­ji Šiau­liai pa­si­tin­ka 781-ąjį ru­de­nį, į gim­ta­die­nio šven­tę su­kvies­da­mi ne tik mies­tie­čius, bet ir ki­tus pla­čiai po skir­tin­gas vie­tas iš­si­bars­čiu­sius kraš­tie­čius. Bū­da­mi vie­no mies­to vai­kai, jaus­ki­tės at­sa­kin­gi už tą vie­tą, už jos is­to­ri­ją, kul­tū­rą ir žmo­nes, nes gim­ti­nė­je vi­sa ko pra­džia – šak­nys, že­mė, dan­gus, iš čia išau­ga tau­ta. Pa­sak Vy­dū­no, „as­me­ny­bė ne­ga­li bū­ti vi­sa­pu­siš­ka be ry­šio su tau­ta. Tik per tau­tos dva­sią žmo­gaus są­mo­nė at­si­sklei­džian­ti moks­le, me­ne, mo­ra­lė­je.“ Iš­li­ki­te vie­nin­gi, kant­rūs ir iš­min­tin­gi, o sie­kiai te­gu vi­sa­da pra­lenks lai­mė­ji­mus.

Švie­sios, gra­žios ir pra­smin­gos šven­tės.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas