(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Savojo PIN kodo paieškos parodoje „Ką veiki?“

2017 m. rugsėjo 9 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių are­na ir jos priei­gos vos tal­pi­no ket­vir­to­sios ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo ir švie­ti­mo pa­ro­dos „Ką vei­ki?/ Ta­vo PIN ko­das“ da­ly­vius ir lan­ky­to­jus. Čia bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti ir iš­ban­dy­ti apie 140 įvai­riau­sių veik­lų, tin­ka­mų ne tik moks­lei­viams, dar­že­li­nu­kams, bet ir suau­gu­sie­siems.

jurgita@skrastas.lt

Re­kor­das

Šie­met pa­ro­do­je bu­vo ga­li­ma ne tik iš­ban­dy­ti dau­gy­bę įdo­mių veik­lų, pa­si­klau­sy­ti jau­nų­jų at­li­kė­jų at­lie­ka­mų mu­zi­kos kū­ri­nių, pa­si­žiū­rė­ti šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mų ar iš­ban­dy­ti jė­gas ant im­ty­nių ki­li­mo, ta­čiau ir su­da­ly­vau­ti sie­kiant ma­siš­kiau­sio fut­bo­lo ka­muo­lių žong­li­ra­vi­mo re­kor­do.

Taip pri­sta­ty­ti sa­vo mo­kyk­lą su­gal­vo­jo 10-ąjį gim­ta­die­nį šven­čian­ti Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­ja. Or­ga­ni­za­to­riai su­skai­čia­vo, jog vie­nu me­tu fut­bo­lo ka­muo­liu pen­kias mi­nu­tes žong­li­ra­vo 484 žmo­nės. Re­kor­do sie­kė ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji, ir fut­bo­li­nin­kai, ir tie, ku­rie pir­mą kar­tą į ran­kas paė­mė fut­bo­lo ka­muo­lį.

Vie­ni ka­muo­liu žong­li­ra­vo ko­jo­mis, ki­ti mu­ši­nė­jo gal­va, tre­ti – dar ki­taip, bu­vo ir to­kių, ku­rie mu­ši­nė­jo ran­ko­mis, nors tai žaidžiant fut­bo­lą ir ne­leis­ti­na. Kul­mi­na­ci­ja ta­po vie­nu me­tu į vir­šų iš­mes­ti vi­si 484 ka­muo­liai.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, šiuo su­ma­ny­mu bu­vo sie­kia­ma ne tiek už­fik­suo­ti re­kor­dą, kiek at­kreip­ti vi­sų šiau­lie­čių dė­me­sį į fut­bo­lą. Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jos at­sto­vų įsi­ti­ki­ni­mu, su­si­do­mė­ji­mas šia spor­to mū­sų ša­ly­je au­ga, tai liu­di­ja ir vai­kų pil­nos fut­bo­lo mo­kyk­los.

Apie kar­je­rą gal­vo­ti ne per anks­ti jau vai­kys­tė­je

Pir­mą kar­tą pa­ro­do­je bu­vo skai­to­mi pra­ne­ši­mai. Nors šį kar­tą te­bu­vo du pra­ne­šė­jai, ta­čiau pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad su­ma­ny­mas pa­si­tei­si­no ir atei­ty­je ti­ki­si pri­trauk­ti dau­giau pra­ne­šė­jų psi­cho­lo­gi­jos ir kar­je­ros klau­si­mais.

Pra­ne­ši­mą moks­lei­viams ir tė­vams „Ren­kuo­si sau atei­tį – ką nu­veik­ti dar bū­nant mo­kyk­lo­je“ skai­tė KAL­BA Kar­je­ros cent­ro kon­sul­tan­tas Lau­ry­nas Pui­do­kas.

Pa­sak pra­ne­šė­jo, dar be­si­mo­kant pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je yra ne per anks­ti gal­vo­ti apie kar­je­rą. Pir­miau­siai rei­kė­tų ati­džiau pa­žvelg­ti į sa­ve: kas man se­ka­si, kas man įdo­mu. Atei­ty­je vai­ko po­mė­giai ga­li virs­ti jo dar­bu.

L. Pui­do­kas jau­nie­siems klau­sy­to­jams ak­cen­ta­vo, kad nė­ra blo­gų, ne­pak­lau­sių spe­cia­ly­bių, pro­fe­si­jų. „Jei­gu esi ge­ras spe­cia­lis­tas, vi­sa­da esi pa­klau­sus“, – ti­ki­no pra­ne­šė­jas.

Pa­sak pra­ne­šė­jo, ren­kan­tis pro­fe­si­ją jau­niems žmo­nėms di­džiau­sią įta­ką da­ro tė­vų ir drau­gų nuo­mo­nė, tų, ku­rie pa­tys spren­džia, ko­kią spe­cia­ly­bę rink­tis, – vos ke­le­tas pro­cen­tų. Iš tik­rų­jų vis­kas tu­rė­tų bū­ti at­virkš­čiai, jau­nuo­lis tu­rė­tų pa­si­kliau­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mais, po­trau­kiais ir tik ne­di­de­lę da­lį įta­kos tu­rė­tų su­da­ry­ti tė­vų nuo­mo­nė, nes jie tu­ri dau­giau pa­tir­ties ir gal­būt ge­rai pa­žįs­ta sa­vo vai­ką.

„Ar ži­no­te, kiek jau­nų žmo­nių dir­ba ne pa­gal spe­cia­ly­bę?“ – pra­ne­šė­jas pa­klau­sė au­di­to­ri­jos.

„82 pro­cen­tai“, – pa­si­gir­do vie­nas iš at­sa­ky­mų.

„Jūs pui­kus spė­lio­to­jas“, – jau­nuo­lio ta­len­tą iš kar­to įžvel­gė pra­ne­šė­jas.

Iš tie­sų net 85 pro­cen­tai, pra­ne­šė­jo ži­nio­mis, jau­nuo­lių įgy­ja vie­ną spe­cia­ly­bę, o dir­ba vi­sai ki­tus dar­bus.

Tai­gi, rink­tis spe­cia­ly­bę rei­kia la­bai at­sa­kin­gai, nes atei­ty­je bet ko­kia­me dar­be, pa­sak L. Pui­do­ko, bus rei­ka­lin­ga ne tik pra­kti­ka, bet ir ži­nios. Dar­be kiek­vie­ną iš mū­sų ly­di iš­šū­kiai ir kom­pe­ten­ci­jos. Jei­gu tu­ri­me pa­kan­ka­mai ge­bė­ji­mų, ta­čiau trūks­ta iš­šū­kių, jau­čia­me nuo­bo­du­lį, jei­gu iš­šū­kių daug, bet trūks­ta ži­nių jiems įveik­ti, pa­ti­ria­me di­de­lį stre­są.

„Sėk­mei rei­kia dvie­jų da­ly­kų: tiks­liai ži­no­ti, ko trokš­ti, ir įver­tin­ti, ko­kią kai­ną esi pa­si­ry­žęs už tai su­mo­kė­ti, ir pra­dė­ti mo­kė­ti“, – api­bend­rin­da­mas sa­kė pra­ne­šė­jas.

Teat­ras atė­jo pas žiū­ro­vą

Pir­mą kar­tą ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pa­ro­do­je pa­si­ro­dė Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras.

Pa­si­žiū­rė­ti gim­na­zis­tams skir­to edu­ka­ci­nio vyks­mo pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus „Min­dau­gą“ (re­ži­sie­rius Pau­lius Ig­na­ta­vi­čius) su­si­rin­ko pil­na are­nos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė.

Gim­na­zis­tai spek­tak­lį žiū­rė­jo nu­ščiu­vę, o pa­bai­go­je plo­jo at­si­sto­ję.

Min­dau­gą vai­di­no ak­to­rius Ani­ce­tas Gend­vi­las, Mor­tą – In­ga Jar­ko­va, Met­raš­ti­nin­ką – Ai­das Ma­tu­tis.

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­kos sten­das lan­ky­to­jus vi­lio­jo vir­tua­lios rea­ly­bės aki­niais, ki­to­mis at­rak­ci­jo­mis.

Di­džiau­sio jau­nų­jų pa­ro­dos lan­ky­to­jų su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė dai­lės, mu­zi­kos bū­re­lių sten­dai, kur bu­vo ga­li­ma kaž­ką pa­si­ga­min­ti, nu­si­pieš­ti, pa­dai­nuo­ti ka­rao­kę.

Dau­giau­siai smal­suo­lių, ne tik vai­kų, bet ir suau­gu­sių­jų, bū­ria­vo­si prie Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų sten­do. Lan­ky­to­jai glos­tė triu­šiu­kus, ap­žiū­ri­nė­jo smul­kius grau­ži­kus, o drą­siau­sie­ji į ran­kas ėmė net smaug­lį.

Lau­ke, prie are­nos, bu­vo ga­li­ma pa­si­va­ži­nė­ti kar­tin­gais, pa­šo­ki­nė­ti ant ba­tu­to, iš­ban­dy­ti ran­kos ir ko­jos taik­lu­mą mu­šant fut­bo­lo, reg­bio ka­muo­lį, žo­lės rie­du­lio, te­ni­so ka­muo­liu­ką.

Kaip vie­na iš lais­va­lai­kio al­ter­na­ty­vų bu­vo siū­lo­ma ir sa­va­no­rys­tė. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no sa­va­no­rių koor­di­na­vi­mo cent­ro sten­de skam­bė­jo gy­va mu­zi­ka, pri­si­sta­tė įmo­nės, ku­rios lau­kia sa­va­no­rių, jau­ni­mas, su­si­do­mė­jęs sa­va­no­rys­te, ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos, kur ko­kie ge­bė­ji­mai rei­ka­lin­gi, kur ap­mo­ko­mi sa­va­no­riai ir pa­na­šiai.

Ne­ma­žai veik­lų, nuo spor­to, šo­kių iki siu­vi­mo ar me­nų, pa­ro­do­je ga­lė­jo sau at­ras­ti ir suau­gu­sie­ji.

Pa­ro­da „Ką vei­ki?“ jau ket­vir­ti me­tai šiau­lie­čiams įro­dė, kad Šiau­liuo­se yra ką veik­ti.

Eval­do ČER­NIAUS­KO nuo­tr.

Pa­ro­do­je „Ką vei­ki?/ Ta­vo PIN ko­das“ Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­ja sa­vo de­šimt­me­tį pa­mi­nė­jo siek­da­ma ma­siš­kiau­sio žong­li­ra­vi­mo fut­bo­lo ka­muo­liais re­kor­do. Jo sie­kė 484 en­tu­zias­tai.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ber­niu­kus ir vai­ki­nus la­biau­siai trau­kė ro­bo­ti­kos, LE­GO konst­ruk­to­rių, kom­piu­te­ri­jos ir ki­to­kios tech­ni­kos sten­dai.

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos sten­de dau­ge­lis no­rė­jo iš­ban­dy­ti vir­tua­lios rea­ly­bės aki­nius.

Prie Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus sten­do kiek­vie­nas ga­lė­jo sa­vaip pa­si­puoš­ti sau­sai­nį. Veik­la su­do­mi­no ir vai­ki­nus.

Pa­ro­do­je bu­vo gau­su spor­to mo­kyk­lų, klu­bų ir bū­re­lių sten­dų.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

topisui, 2017-09-09 10:25
turėk kritinį mąstymą, o nebūk tuščiai išsišiepus kaip....

to:pisss, 2017-09-09 09:16
Tau viskas blogai, tikras pisss.......................

piššš, 2017-09-09 00:18
Jokių "kodų" nebuvo - kaimiškas balaganas bereikalingas it pirstelėjimas po antklode.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas