(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

„Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je – dar kar­tą "Mon­mart­ras"

2017 m. rugsėjo 9 d.
Daumantė BARANAUSKAITĖ

Ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę ga­le­ri­jo­je „Laip­tai“ ati­da­ry­ta tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ka-2017“ me­ni­nin­kų ta­py­bos dar­bų pa­ro­da „Mies­to spal­vos“ ir at­lik­tas per­for­man­sas. Lan­ky­to­jai bal­suo­da­mi iš­rin­ko mėgs­ta­miau­sius pa­ro­do­je eks­po­nuo­tus au­to­rių dar­bus.

daumante@skrastas.lt

22 dai­li­nin­kai iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio pri­sta­tė vie­no for­ma­to ta­py­bos dro­bes, ku­rios pir­mą­kart eks­po­nuo­ja­mos ga­le­ri­jo­je. Me­ni­nin­kų dar­bai su­kur­ti gy­vai, praei­viams ste­bint, Šiau­lių mies­to bul­va­re. Ren­gi­nio me­tu vie­na iš pa­ro­dos au­to­rių Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė at­li­ko per­for­man­są „Šiau­liai žai­džia Mon­mart­rą“, nu­ta­py­da­ma dro­bę „Paukš­tis“.

Ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė ati­da­rė ren­gi­nį džiaug­da­ma­si 781-uo­ju Šiau­lių mies­to gim­ta­die­niu, ku­riam skir­tas ren­gi­nys. Sve­čiai ir da­ly­viai žiū­rė­jo vaiz­do me­džia­gą apie me­ni­nin­kų ple­ne­rą Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re ir Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio so­de. Mon­mart­ro fes­ti­va­lis šiais me­tais Šiau­liuo­se vy­ko rugp­jū­čio pra­džio­je.

Ren­gi­nio me­tu skam­bė­jo mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų an­samb­lio „Rit­mas ki­taip“ mu­zi­ka, Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rius Juo­zas Bin­do­kas su­kū­rė dai­li­nin­ko Ge­rar­do Bag­do­na­vi­čiaus vaid­me­nį.

Or­ga­niš­kiau­sio dar­bo au­to­riais iš­rink­ti šiau­lie­čiai Gra­ži­na Ar­laus­kai­tė-Ving­rie­nė ir Ka­zys Bim­ba. Ryš­kiau­sio dar­bo nu­ga­lė­to­ju ta­po lat­vis Al­dis Kla­vinš, švie­siau­sio dar­bo pri­zą ga­vo šiau­lie­tis Vi­lius Šliu­že­lis ir 1 taš­ko iki lai­mė­ji­mo pri­trū­ku­si vil­nie­tė Dai­va Kai­re­vi­čiū­tė.

Dar­bus taip pat eks­po­na­vo lat­viai Ie­va Ca­ru­ka ir Mar­tinš Krū­minš, šiau­lie­čiai Si­gi­tas Pran­cui­tis, Ma­ry­tė Ruz­gy­tė, Al­vy­das Šal­kaus­kas, An­ta­nas Še­ro­nas, Ire­na Šliu­že­lie­nė, Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė, Al­vi­das Paš­kaus­kas, vil­nie­čiai Li­na Ber­žans­ky­tė-Trem­bo, Si­mo­nas Gu­taus­kas, Ma­rius Stro­lia, Kęs­tu­tis Šiau­ly­tis, Min­dau­gas Šni­pas, kau­nie­čiai Min­dau­gas Juo­dis, An­ta­nas Ob­cars­kas bei El­siet de Groot iš Olan­di­jos.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai su­si­rin­ko į tarp­tau­ti­nę pa­ro­dą ir ste­bė­jo me­ni­nin­kės Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės per­for­man­są

Ren­gi­nio lan­ky­to­jai bal­suo­da­mi rin­ko la­biau­siai pa­ti­ku­sių dar­bų au­to­rius

Pa­ro­dos au­to­riai ir dai­li­nin­ko G. Bag­do­na­vi­čiaus vaid­mens kū­rė­jas, ak­to­rius J. Bin­do­kas (de­ši­nė­je)

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas