(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Menininkė parodoje – apie žmogaus ir taršos problemą

2017 m. rugsėjo 12 d.
Daumantė BARANAUSKAITĖ

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta mies­to gim­ta­die­niui skir­ta Aust­ri­jos Krem­so mies­to „Da­li­ko“ ga­le­ri­jos įkū­rė­jos Da­lios Blauens­tei­ner ta­py­bos pa­ro­da „Atei­tis yra da­bar“. Jo­je me­ni­nin­kė at­krei­pia dė­me­sį į ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas ir kvie­čia po­ky­čius pra­dė­ti nuo sa­vęs.

daumante@skrastas.lt

Tai pir­mo­ji D. Blauens­tei­ner pa­ro­dos eks­po­zi­ci­ja Lie­tu­vo­je po to, kai iš­vy­ko sve­tur. Me­ni­nin­kė džiau­gė­si at­si­ra­du­siu ry­šiu su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu, ku­rį bai­gė ir vy­lė­si, kad jos dar­bai lan­ky­to­jams bus įdo­mūs.

Me­ni­nin­kė pa­sku­ti­niu me­tu jaut­riai rea­guo­ja į tai, kas vyks­ta su ap­lin­ka: „Žmo­gaus veik­la gam­to­je la­bai neat­sa­kin­ga. No­rė­čiau sa­vo dar­bais duo­ti ne­di­de­lį im­pul­są, ku­ris pri­vers­tų su­si­mąs­ty­ti“.

Au­to­rė pa­ko­men­ta­vo vie­ną iš pa­ro­dos dar­bų pa­va­di­ni­mu „Van­duo“. Anot jos, van­dens te­ma, ypač Lie­tu­vo­je, at­ro­do ne­ver­ta ap­ta­ri­mo. Ta­čiau van­dens pro­ble­mos ak­tua­lios – prieš 100 me­tų nie­kas ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs, kad van­duo bus par­duo­da­mas. „Da­bar ši sa­vai­me su­pran­ta­ma ver­ty­bė par­duo­da­ma“, – sa­kė me­ni­nin­kė.

Ša­ly­se, ku­rio­se van­duo bran­gi ver­ty­bė, žmo­nės iš­lei­džia tris ket­vir­ta­da­lius pa­ja­mų vien van­de­niui. Be to, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir van­dens už­terš­tu­mo jū­ro­se ir van­de­ny­nuo­se.

D. Blauens­tei­ner pa­ste­bi, kad žmo­nės dėl pro­ble­mų lin­kę kal­tin­ti ki­tus, bet ne sa­ve, ir tai – klai­da, nes iš plas­ti­ko su­si­da­riu­sios sa­los At­lan­to van­de­ny­ne sa­vai­me neat­si­ra­do.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Me­ni­nin­kė Da­lia Blauens­tei­ner at­krei­pia dė­me­sį į ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas.

Dalios Blauens­tei­ner pa­veiks­las „Van­duo“. Anot au­to­rės, prieš 100 me­tų nie­kas ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs, kad van­duo bus par­duo­da­mas.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas