(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Galerijoje – dvi parodos ir dailės albumas

2017 m. rugsėjo 12 d.
Daumantė BARANAUSKAITĖ

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­tos dvi eks­po­zi­ci­jos. Ta­py­to­jos Lau­ros Guo­kės tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­si per­so­na­li­nė pa­ro­da „Lie­tu­vos kai­me“ ir dai­li­nin­ko, poe­to, pe­da­go­go Eduar­do Juch­ne­vi­čiaus (1942-2011) kū­ry­bos pa­ro­da bei pri­sta­ty­tas dai­lės al­bu­mas.

daumante@skrastas.lt

Da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais

Lie­tu­vių dai­lė­je Eduar­das Juch­ne­vi­čius la­biau­siai ži­no­mas kaip es­tam­pų – li­no­rai­ži­nių kū­rė­jas. Kū­rė­jo žmo­na Da­lia dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mą pa­si­ti­ko ei­lė­raš­čiu, pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais apie gy­ve­ni­mą su me­ni­nin­ku. Ji už­si­mi­nė, kad no­rė­tų iš­girs­ti drau­gų pri­si­mi­ni­mus apie E. Juch­ne­vi­čių ir su­dė­ti juos į kny­gą.

Anot Dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo me­no­ty­ri­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­čio, ši eks­po­zi­ci­ja nė­ra to­kia gau­si, ko­kia ga­lė­tų bū­ti, ta­čiau dar­bai daug kam įsi­rė­žę į at­min­tį.

Jis pri­si­mi­nė, kaip jau­nys­tė­je už­li­pus į ant­rą dai­lės ga­le­ri­jos aukš­tą į jį tvies­kė neįp­ras­tos Lie­tu­vos me­nui spal­vos bei ryš­kūs, dra­ma­tiš­ki kont­ras­tai. „Tai bu­vo pir­ma­sis su­si­ti­ki­mas su Eduar­du, ku­ris tę­sia­si iki šiol“, – pa­sa­ko­jo V. Kin­či­nai­tis.

Pa­ro­dos ir dai­lės kny­gos ini­cia­to­rius, E. Juch­ne­vi­čiaus sū­nus Mar­ty­nas Juch­ne­vi­čius, sa­kė, kad ne vi­si me­ni­nin­ko dar­bai eks­po­nuo­ja­mi, nes jų la­bai daug, ta­čiau kny­go­je ga­li­ma ras­ti įvai­rių sti­lių dar­bų.

E. Juch­ne­vi­čiui bu­vo svar­bi ma­ri­nis­ti­nė te­ma, nes jo tė­vas tar­na­vo lai­ve „Pre­zi­den­tas Sme­to­na“.

Ko­le­gą pri­si­min­ti at­vy­ko gra­fi­kas Pet­ras Rep­šys, dai­li­nin­kas Mi­ka­lo­jus Vi­lu­tis. Pas­ta­ra­sis sa­kė, kad iš­leis­tas E. Juch­ne­vi­čiaus dai­lės al­bu­mas reikš­min­gas kū­rė­jo at­mi­ni­mui: „Jis ne­lei­džia už­mirš­ti, da­bar Eduar­das yra kaip nie­ka­da gy­vas“.

Šiuo­lai­ki­nio kai­mo gy­ven­to­jai – įdo­mūs ir pa­sau­liui

Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta L. Guo­kės pa­ro­da „Lie­tu­vos kai­me“ pir­mą­kart eks­po­nuo­ja­ma Lie­tu­vo­je, iki tol da­lis kū­ri­nių 2016 me­tais eks­po­nuo­ti me­no cent­ruo­se Vo­kie­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Vie­nas iš cik­lo dar­bų ("Pet­ras“, 2016) ta­po kon­kur­so „BP Port­rait Award 2016“ nu­ga­lė­to­ju „Tra­vel Award 2016“ ka­te­go­ri­jo­je ir bu­vo eks­po­nuo­ja­mas Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mu­zie­juo­se, me­no ga­le­ri­jo­se.

L. Guo­kė pa­sa­ko­jo, kad 2015 me­tais pra­dė­to me­ni­nio pro­jek­to pa­grin­di­niai tiks­lai – įam­žin­ti šiuo­lai­ki­nius Lie­tu­vos kai­mo gy­ven­to­jus, pa­ro­dant, kad ma­si­nių vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių ku­ria­mi ste­reo­ti­pai nė­ra tei­sin­gi ar­ba jie at­spin­di tik da­lį tie­sos. Taip pat svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad šiuo­se po­rtre­tuo­se nie­kas nė­ra iš­gal­vo­ta ar su­re­ži­suo­ta. Jų he­ro­jai – įvai­raus am­žiaus, gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je.

„Tarp­tau­ti­nis pri­pa­ži­ni­mas ir su­si­do­mė­ji­mas šiais dar­bais tik dar­kart įro­do, kad esa­me įdo­mūs to­kie, ko­kie esa­me. Mums nė­ra rei­ka­lin­gas ak­las už­sie­nio ten­den­ci­jų me­ne ko­pi­ja­vi­mas“, – sa­kė L. Guo­kė.

Me­no­ty­ri­nin­kė Dan­guo­lė Ruš­kie­nė sa­kė, jog ta­py­to­ja ją su­do­mi­no kaip ori­gi­na­liai mąs­tan­ti me­ni­nin­kė, la­bai jaut­riai rea­guo­jan­ti į so­cia­li­nes pro­ble­mas, ku­rios jau­nam kū­rė­jui nė­ra taip ge­rai pa­žįs­ta­mos.

Anot me­no­ty­ri­nin­kės, L. Guo­kės kū­ry­bos dar­bų te­mos vi­suo­met ak­tua­lios vi­suo­me­nei. Jos de­mas­kuo­ja so­cia­li­nės ap­lin­kos ne­veiks­nu­mo mo­men­tus ir pa­ro­do su­si­for­ma­vu­sius ste­reo­ti­pus, tuo pat me­tu at­sklei­džiant au­to­ri­nę me­ni­nin­kės po­zi­ci­ją.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Ta­py­to­ja Lau­ra Guo­kė gre­ta ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­sio dar­bo „Pet­ras“.

Eduar­do Juch­ne­vi­čiaus sū­nus Mar­ty­nas Juch­ne­vi­čius ir žmo­na Da­lia Juch­ne­vi­čie­nė.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas