(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Jelgavoje joniškiečiai pristatė Žiemgalos istorijos ženklus

2017 m. rugsėjo 13 d.
Gederto Eliaso muziejaus vadovei Gitai Grasei „Simkalos“ vadovas Andrius Bitaitis padovanojo Garuozos šilo mūšio atminimo medalį.

Rug­sė­jo 10 die­ną Jel­ga­vo­je Ge­der­to Elia­so is­to­ri­jos ir me­no mu­zie­ju­je (Latvija), pra­de­dan­t Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius, ati­da­ry­ta Jo­niš­ky­je įkur­tos aso­cia­ci­jos „Žie­mių pra­das. Sim­ka­la“ ir Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ini­ci­juo­ta pa­ro­da „Žiem­ga­los is­to­ri­jos pėd­sa­kais“.

loretar@skrastas.lt

Pa­ro­do­je – ke­lių pro­jek­tų re­zul­ta­tas

Vien­ti­so­je pa­ro­do­je su­dė­ti ke­tu­rių Jo­niš­ky­je vy­ku­sių pa­ro­dų eks­po­na­tai. Tai – į rin­ki­nius „Žiem­ga­los ak­tai. Ac­ta Se­mi­gal­liae“ ir „Sė­los ak­tai. Ac­ta Se­lo­niae“ įtrauk­tų do­ku­men­tų fo­to­ko­pi­jos, kau­nie­čio Ar­tū­ro Slap­šio ta­py­bos dar­bai ant dro­bės Ga­ruo­zos mū­šio te­ma­ti­ka. Dai­li­nin­kas pa­gal tu­ri­mus duo­me­nis ir sa­vo įsi­vaiz­da­vi­mą nu­ta­pė Žiem­ga­lių ku­ni­gaikš­čio Ska­bio, ne­ži­no­mo žiem­ga­lių kar­ve­džio ir ki­tus po­rtre­tus, taip pat sce­nas iš mi­nė­to mū­šio.

„Sim­ka­los“ va­do­vas And­rius Bi­tai­tis pa­ro­dos lan­ky­to­jams pa­pa­sa­ko­jo apie jo va­do­vau­ja­mą aso­cia­ci­ją, jos veik­los spe­ci­fi­ką – re­konst­ruo­ti, puo­se­lė­ti ir skleis­ti se­no­sios Žiem­ga­los is­to­ri­ją ir kul­tū­rą, vyk­dy­tus pro­jek­tus, jų in­ten­ci­jas, re­zul­ta­tus. Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas pri­sta­tė lei­di­nius, is­to­ri­nius do­ku­men­tus, de­ta­liau ap­ta­rė pa­ro­dos eks­po­na­tus.

Ge­der­to Elia­so mu­zie­jaus va­do­vei Gi­tai Gra­sei įteik­tas 4 cen­ti­met­rų skers­mens, 22 gra­mų svo­rio Ga­ruo­zos ši­lo mū­šio at­mi­ni­mo me­da­lis, pa­ga­min­tas iš cin­ko, va­rio ir ni­ke­lio ly­di­nio, pa­deng­to tam­sin­ta bron­za. Pa­ro­dos ren­gė­jai su­lau­kė ne­ma­žai klau­si­mų iš da­ly­vių, su­gu­žė­ju­sių iš Vil­niaus, Pas­va­lio, Jo­niš­kio, Ry­gos ir Jel­ga­vos. Dau­giau­siai do­mė­ta­si Ga­ruo­zos mū­šį įam­ži­nan­čiu pa­što ženk­lu: ste­bė­ta­si, kad jis bu­vo iš­leis­tas Lat­vi­jos, o ne Lie­tu­vos pa­što. A. Bi­tai­tis paaiš­ki­no, kad Lat­vi­jos pa­štas su­ti­ko iš­leis­ti ir la­bai ne­di­de­lį ti­ra­žą, o mū­sų ša­ly­je ti­ra­žai di­de­li ir bran­giai kai­nuo­ja, no­rint iš­leis­ti ne­mo­ka­mai tek­tų lauk­ti la­bai il­go­je ei­lė­je.

Taip pat su­si­rin­ku­sius da­ly­vius do­mi­no pa­tir­ti­niais žy­giais Žiem­ga­los lie­tu­viš­ko­mis ir lat­viš­ko­mis te­ri­to­ri­jo­mis bei ima­gi­na­ci­niai A. Slap­šio pa­veiks­lai.

Lat­vi­jo­je pa­ro­dy­ti pir­mą kar­tą

„Sim­ka­los“ va­do­vo A. Bi­tai­čio su­ma­ny­tų, 2012–2017 me­tais su bend­ra­min­čiais įgy­ven­din­tų pro­jek­tų re­zul­ta­tai, rep­re­zen­tuo­jan­tys žiem­ga­liš­ką kul­tū­rą, Jel­ga­vo­je bu­vo pa­ro­dy­ti pir­mą kar­tą. Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos na­rio dr. Er­nes­to Va­si­liaus­ko tarp­tau­ti­nių kul­tū­ri­nių ry­šių dė­ka, ti­ki­ma­si, pa­ro­da ap­ke­liaus ir ki­tus žiem­ga­liš­kos Lat­vi­jos mies­tus.

Po pa­ro­dos pri­sta­ty­mo jo­niš­kie­čiai da­ly­va­vo Jel­ga­vos Ge­der­to Elia­so mu­zie­ju­je vy­ku­sio­je Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je pra­ne­šė­jai da­li­jo­si ži­nio­mis apie Jel­ga­vos ku­ni­gaikš­čių mies­to rū­mus, XIX–XX am­žių san­dū­ros Jel­ga­vos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nius – vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bės vei­kė­jus ir ki­ta.

Vė­liau ap­lan­ky­ti Jel­ga­vos pa­vel­do ob­jek­tai, nu­vyk­ta į vie­to­vę prie Ga­ruo­zės upe­lio, žval­gy­ta te­ri­to­ri­ja, kal­bin­ti ten gy­ve­nan­tys sen­bu­viai. Bu­vo tiks­li­na­mi duo­me­nys is­to­ri­ko T. Ba­ra­naus­ko ren­gia­mam lei­di­niui apie Ga­ruo­zos mū­šį.

Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos nuo­tr.

Jel­ga­vos Ge­der­to Elia­so mu­zie­ju­je jo­niš­kie­čių vyk­dy­tų pro­jek­tų re­zul­ta­tus pri­sta­tė (iš kai­rė­s) is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas, ver­tė­ja­vęs Žiemgalos–Aukštaičių drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus na­rys, dr. Er­nes­tas Va­si­liaus­kas, „Sim­ka­los“ va­do­vas And­rius Bi­tai­tis.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas