(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Lenkijos policijos šunų čempionate – šiauliečiai geriausi

2017 m. rugsėjo 13 d.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos ki­no­lo­gų ko­man­da da­ly­va­vo Len­ki­jo­je, Sul­ko­vi­cė­se, vy­ku­sia­me XVII Len­ki­jos po­li­ci­jos šu­nų čem­pio­na­te, kur pui­kiai pa­si­ro­dę užė­mė pir­mą­ją vie­tą.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Lie­tu­vos ko­man­dą su­da­rė trys pa­ty­rę pa­rei­gū­nai – ko­man­dos va­do­vas Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cent­ro Ki­no­lo­gi­jos val­dy­bos Ki­no­lo­gi­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Arū­nas Pet­ro­šius (anks­čiau 20 me­tų dir­bęs Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je) ir da­ly­viai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos Ki­no­lo­gų bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Ri­čar­das Sut­kus ir Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Pat­ru­lių kuo­pos ki­no­lo­gų gru­pės vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Ry­tis Čer­niaus­kas.

Dau­giau nei 20 me­tų pa­rei­gū­no uni­for­mą vil­kin­tis Šiau­lių at­sto­vas R. Sut­kus su vo­kie­čių avi­ga­niu Vol­fu ta­po nu­ga­lė­to­ju as­me­ni­nė­je įskai­to­je, o Lie­tu­vos po­li­ci­jos ko­man­da sve­čių gru­pė­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Lie­tu­viai var­žė­si sve­čių gru­pė­je su es­tais, lat­viais, slo­va­kais, įvai­rių su­ka­rin­tų Len­ki­jos įstai­gų at­sto­vais. Da­ly­viai run­gė­si nar­ko­ti­nių psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų paieš­kos rung­ty­se – tu­rė­jo apieš­ko­ti ke­lei­vi­nį trans­por­tą, au­to­mo­bi­lį, pa­tal­pas, ba­ga­žą ir bu­vo ver­ti­na­mas šuns val­dy­mas at­ski­ro­je rung­ty­je.

Lie­tu­viams ge­riau­siai se­kė­si ke­lei­vi­nio trans­por­to ir au­to­mo­bi­lių apieš­kos rung­ty­s, kuriose mū­sų ko­man­da su­rin­ko mak­si­mu­mą taš­kų.

Per 5 die­nas tru­ku­sias var­žy­bas da­ly­viai ne tik kon­ku­ra­vo tar­pu­sa­vy­je, bet ir pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja apie sa­vo dar­bo su­bti­ly­bes, pvz.: tar­ny­bi­nių šu­nų pa­nau­do­ji­mą nar­ko­ti­nių psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų paieš­kai įvai­rio­se vals­ty­bė­se.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos Ki­no­lo­gų bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Ri­čar­das Sut­kus su vo­kie­čių avi­ga­niu Vol­fu ta­po nu­ga­lė­to­ju as­me­ni­nė­je įskai­to­je.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Ištikimas ir protingas, 2017-09-13 10:10
Nu ką aš ir sakau: prie žmogaus pridėjus šunį gaunasi puiki komanda – tikrai nepaveda. Gaila, kad atlyginimą visą praėda – o gal ką atneša?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas