(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

V. Mazuronis: „Europos Sąjunga turės pasirinkti“

2017 m. rugsėjo 12 d.
Edita KARKLELIENĖ

Šiau­liuo­se vie­šė­jęs ir su žur­na­lis­tais su­si­ti­kęs eu­ro­par­la­men­tas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis per­da­vė vi­siems šiau­lie­čiams svei­ki­ni­mus mies­to gim­ta­die­nio pro­ga ir pa­lin­kė­jo di­de­lės sėk­mės bei iš­min­tin­gos, ener­gin­gos val­džios ir jos su­vo­ki­mo, ko rei­kia mies­tui ir ko jis no­ri.

Po­li­ti­kas taip pat iš­sa­kė min­čių apie tai, ko­kia kryp­tis Eu­ro­pos Są­jun­gai bū­tų pa­ran­kiau­sia ei­nant link to­les­nio sėk­min­go vys­ty­mo­si.

edita@skrastas.lt

Pa­si­gen­da ašt­rių dis­ku­si­jų

Su žur­na­lis­tais V. Ma­zu­ro­nis kal­bė­jo­si apie Eu­ro­pos Są­jun­gos per­spek­ty­vą – šiuo me­tu dis­ku­tuo­ja­mi pen­ki ga­li­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vys­ty­mo­si va­rian­tai.

V. Ma­zu­ro­nio žo­džiais, ES Ko­mi­si­ja į šiuos pen­kis va­rian­tus su­dė­jo pra­ktiš­kai vis­ką, ką tik bu­vo ga­li­ma su­dė­ti: nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos kaip cent­ra­li­zuo­tos vals­ty­bės iki dvie­jų grei­čių Eu­ro­pos.

„Ma­nau, kad ES šian­dien yra kryž­ke­lė­je. Ir pa­si­gen­du rim­tų dis­ku­si­jų apie ga­li­mus ke­lius. Iš ki­tos pu­sės, kol ES vals­ty­bės na­rės ne­su­si­tars dėl pa­grin­di­nių prin­ci­pų, ko­kia tu­ri bū­ti ES, dau­ge­lis da­ly­kų bei pro­ce­sų tie­siog strigs. Es­mi­nis ap­si­spren­di­mas, ma­nau, bū­tų, ar Eu­ro­pos Są­jun­ga veiks su­stip­rin­tai cent­ra­li­za­vus vi­sas sri­tis, ar tik per­duo­dant klau­si­mus, ku­rie ga­lė­tų bū­ti spren­džia­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos cent­re, bet iš­sau­gant kiek­vie­nos ša­lies su­ve­re­ni­te­tą, sa­va­ran­kiš­ku­mą ir t.t.“

V. Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, šian­die­ni­niais konf­lik­tai Len­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Če­ki­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Aust­ri­jo­je, taip pat „Bre­xit“ Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je liu­di­ja, kad si­tua­ci­ja nė­ra pa­pras­ta, o dis­ku­tuo­ti dėl ES atei­ties bū­ti­na itin at­sa­kin­gai.

Anot po­li­ti­ko, dis­ku­si­jos bū­ti­nos įvai­riais klau­si­mais, pra­de­dant nuo būs­tų re­no­va­ci­jos ir bai­giant vie­nin­gos Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­riuo­me­nės, o ne kiek­vie­nos vals­ty­bės in­di­vi­dua­lios ka­riuo­me­nės klau­si­mais. Dis­ku­si­jos, V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, tu­rė­tų vyk­ti ir ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms ak­tua­lio­mis te­mo­mis.

Vis tik be­ne svar­biau­sias ir ak­tua­liau­sias klau­si­mas vi­soms ES vals­ty­bėms, V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, yra de­ry­bos su „Bre­xit“.

„Abi pu­sės kol kas lai­ko­si skir­tin­gų po­zi­ci­jų. Bri­tai no­rė­tų to­liau da­ly­vau­ti bend­ro­je eko­no­mi­nė­je ir be­mui­tė­je erd­vė­se, iš­lai­ky­ti lais­vą ju­dė­ji­mą ir ES ne­mo­kė­ti mo­kes­čių. Tuo tar­pu ES iš bri­tų ti­ki­si pi­ni­gų“, – dis­ku­si­jų es­mę api­bend­ri­no po­li­ti­kas.

To­kia ES po­zi­ci­ja, V. Ma­zu­ro­nio įsi­ti­ki­ni­mu, vi­sai lo­giš­ka: juk su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja yra su­da­ry­ta ne­ma­žai eu­ro­pi­nių pro­jek­tų, in­ves­tuo­ta pi­ni­gų.

„Ne­pai­sant iš­si­sky­ru­sių nuo­mo­nių, lie­ka vil­tis, kad de­ry­bos vyks pa­lan­kia link­me ir bus priim­ti abi­pu­siai nau­din­gi spren­di­mai“, – tei­gė V. Ma­zu­ro­nis.

Jis taip pat ak­cen­ta­vo, kad de­ry­bos su „Bre­xit“ la­bai svar­bios ir Lie­tu­vai – juk Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­na daug Lie­tu­vos pi­lie­čių.

„Tu­ri­me gin­ti žmo­nes, ku­rie yra emig­ra­vę, gin­ti jų so­cia­li­nius, eko­no­mi­nius, po­li­ti­nius in­te­re­sus“, – sa­kė V. Ma­zu­ro­nis.

Lie­tu­vai pa­ke­liui

Eu­ro­par­la­men­ta­ras įsi­ti­ki­nęs, kad ES, ne­prik­lau­so­mai, ko­kiu ke­liu bus ap­si­spręs­ta ei­ti to­lyn, vis tiek yra pa­ts sėk­min­giau­sias mū­sų ša­liai pa­si­rin­ki­mas.

„Ne­pai­sant įvai­rių is­to­ri­nių lai­ko­tar­pių, ma­nau, da­bar­ti­nis pa­si­rin­ki­mas Lie­tu­vai pa­ts pa­ran­kiau­sias ir ki­to ke­lio nė­ra“, – sa­kė V. Ma­zu­ro­nis.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, nuo to, ko­kiu ke­liu eis ES, pri­klau­sys vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų atei­tis.

„Ne­no­rė­ki­te, kad ES žlug­tų, nes tuo­met iš kar­to ga­li­me tu­rė­ti daug pro­ble­mų su ar­ti­miau­siais kai­my­nais. Jei­gu Lie­tu­va lik­tų be už­nu­ga­rio, ša­lis bū­tų in­teg­ruo­ta į Va­ka­rų ar­ba Ry­tų erd­vę“, – per­spė­jo pa­šne­ko­vas.

Anot jo, žvel­giant į is­to­ri­ją, Lie­tu­vai vi­sa­da bu­vo ge­riau, kai bu­vo­me orien­tuo­ti į Va­ka­rų įta­kos zo­ną, ne­gu tais pe­rio­dais, kai bu­vo­me in­teg­ruo­ti į Ry­tus. To­dėl Lie­tu­vai rei­kė­tų ne­pa­si­duo­ti ir ak­ty­viau reikš­ti sa­vo pa­gei­da­vi­mus, o Šiau­liams – ras­ti sa­vo iš­skir­ti­nu­mą.

Užs. Nr. 362196

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis: „Eu­ro­pos Są­jun­ga tu­ri pa­si­rink­ti, ko­kiu ei­ti ke­liu link to­les­nio sėk­min­go vys­ty­mo­si, nes da­bar­ti­nis ke­lias nė­ra la­bai aiš­kus“.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas