(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Rinktinei vietoj „ačiū“ – purvo dozė (1)

2017 m. rugsėjo 13 d.
Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau aš­tunt­fi­na­ly­je. Ir su­lau­kė mil­ži­niš­kos pur­vo do­zės – smerk­ti ją su­sku­bo ne tik in­ter­nau­tai, bet ir rim­ti žmo­nės, net tie­sio­giai su­si­ję su krep­ši­niu. Bet ar mū­sų vy­rai to nu­si­pel­no? Tik­rai ne.
Pri­si­pa­žin­siu, ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas nu­liū­di­no ir ma­ne, ti­kė­jau­si, kad Lie­tu­va pa­teks bent jau tarp aš­tuo­nių ge­riau­sių že­my­no rink­ti­nių, ta­čiau mū­siš­kių smerk­ti tik­rai ne­ga­li­ma...

Apskrities neįgalieji varžėsi tradicinėje sporto šventėje

2017 m. rugsėjo 13 d.
Klu­bo „At­gai­va“ pir­mi­nin­kė Ely­tė Ado­mai­tie­nė pa­si­da­li­jo drau­giš­kos šven­tės įspū­džiais: šie­met da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos, su­lauk­ta sve­čių iš Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Baus­kės mies­to, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio ra­jo­nų, Šiau­lių, Še­du­vos, taip pat Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los- dau­gia­funk­cio cent­ro.
Var­žy­ta­si prie šaš­kių ir šach­ma­tų len­tų, da­ly­vau­ta smi­gi­nio, bau­dų mė­ty­mo, ran­kų len­ki­mo, kimš­ti­nio ka­muo­lio me­ti­mo rung­ty­se, es­ta­fe­tė­se.
Ge­riau­siai var­žy­bo­se se­kė­si šven­tės šei­mi­nin­kams –...

Senjorai aikštėje prisiminė legendinę komandą

2017 m. rugsėjo 13 d.
Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos val­dy­bos na­rys Sta­nis­lo­vas Mon­kus ir Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ana­to­li­jus Ste­cen­ko ve­te­ra­nams lin­kė­jo svei­ka­tos, il­gų me­tų ir ap­do­va­no­jo Šiau­lių fut­bo­lui nu­si­pel­niu­sius „El­nio“ ko­man­dos žai­dė­jus Ro­mual­dą Ur­ni­ką, Chai­mą Še­rą, My­ko­lą Ma­žu­ta­vi­čių ir Al­gi­man­tą Liau­dans­kį.
Vi­sos tur­ny­ro rung­ty­nės pa­si­žy­mė­jo at­kak­lio­mis ko­vo­mis, emo­ci­jo­mis.
Ge­rą...

Tarptautiniame turnyre – vicečempionų titulas

2017 m. rugsėjo 12 d.
Var­žy­bos vy­ko dvie­jo­se vy­rų am­žiaus gru­pė­se – suau­gu­sių­jų ir jau­nių. Lie­tu­vos tink­li­nio klu­bų ir spor­to mo­kyk­lų ko­man­dos su­si­ti­ko su Lat­vi­jos Daug­pi­lio ir Len­ki­jos tink­li­nio klu­bo „Met­ra“ ko­man­do­mis.
Suau­gu­sių­jų gru­pė­je da­ly­va­vo Šiau­lių „El­ga Mas­ter Idea-SM Du­by­sa“. Ko­man­da jau pra­dė­jo pa­si­ren­gi­mą nau­ja­jam se­zo­nui ir tai jai bu­vo kont­ro­li­nės var­žy­bos.
Šiau­lie­čiai 3:0 (25:17, 25:14, 25:16) nu­ga­lė­jo šio se­zo­no nau­jo­kę Klai­pė­dos „Am­ber Queen“ ir 3:0 (25:23...

Jauniai išsaugojo vietą Europos regbio elite

2017 m. rugsėjo 12 d.
Dėl 15-os vie­tos Eu­ro­pos čem­pio­na­te sek­ma­die­nį Lie­tu­vos reg­bi­nin­kai 19:14 (12:0) nu­ga­lė­jo Iz­rae­lio ko­man­dą, ku­ri iš­kri­to į že­mes­nį di­vi­zio­ną.
Lie­tu­viai sėk­min­gai pra­dė­jo rung­ty­nes ir po Dei­vi­do Vo­ra­šil­kos gra­žios ata­kos pa­si­spy­rus ka­muo­lį į prie­kį pir­ma­vo 5:0. Rea­li­za­ci­jos smū­gį pri­dė­jo Ma­tas Mie­žis. Pir­mo­jo kė­li­nio pa­bai­go­je lie­tu­vių pra­na­šu­mą pa­di­di­no San­ta­ras Kar­ny­tis.
D. Vo­ra­šil­ka ant­ra­ja­me kė­li­ny­je pel­nė dar 7 taš­kus ir lie­tu­vių pra­na­šu­mas ta­po...

„Šiauliai“ namuose iškovojo pergalę ir stiprina gretas

2017 m. rugsėjo 12 d.
„Šiau­lių“ klu­bas ban­do­ma­jam lai­ko­tar­piui į ko­man­dą pa­kvie­tė jau­ną per­spek­ty­vų Kau­no „Žal­gi­ris-2“ ko­man­dos žai­dė­ją Kris­tu­pą Že­mai­tį, ku­ris su Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio rink­ti­ne uni­ver­sia­do­je Tai­pė­ju­je lai­mė­jo auk­so me­da­lius. Jei­gu žai­dė­jas pa­tei­sins klu­bo lū­kes­čius, su juo ža­da­ma pa­si­ra­šy­ti il­ga­lai­kę su­tar­tį.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vėl nepralenkiama buvo V. Baškytė

2017 m. rugsėjo 8 d.
Aukš­čiau­sią vie­tą – pir­mą­ją – 13–16 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je, ku­rio­je var­žė­si 5 dvi­ra­ti­nin­kės, iš­ko­vo­jo Vė­ja Baš­ky­tė (tren. Do­na­ta Šiaud­vy­tė). Ant­rą die­ną vy­ku­sio­se JW/EW gru­pės var­žy­bo­se, ku­rio­se var­žė­si 6 da­ly­vės, Vė­ja bu­vo tre­čia.
Taip pat tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Gab­rie­lius Pa­bi­jans­kas (tren. Do­na­tas Ar­mo­nas), rung­ty­nia­vęs JM/EM gru­pė­je (10 da­ly­vių).
Neb­lo­gai se­kė­si jau­niau­siems da­ly­viams. Ant­rą­ją vie­tą 14-me­čių ber­niu­kų gru­pė­je (13 da­ly­vių) iš­ko­vo­jo Be­nas Pet­ri­kas (tren. D...

Stalo tenisininkai varžėsi zoninėse varžybose

2017 m. rugsėjo 8 d.
Jo­na­vo­je sa­vait­ga­lį vy­ku­sio­se var­žy­bo­se mer­gi­nų gru­pė­je, ku­rio­je var­žė­si 9 da­ly­vės, pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo tre­ne­rės Li­nos Sa­ba­liaus­kie­nės auk­lė­ti­nė Ie­va Šim­ku­tė. Orin­ta Pi­lec­kai­tė (tren. Val­das Se­rei­ka) bu­vo penk­ta.
Vai­ki­nų gru­pė­je iš šiau­lie­čių ge­riau­siai su­žai­dė Va­len­tas Rim­kus (tren. L. Sa­ba­liaus­kie­nė). Jis tarp 10 da­ly­vių bu­vo tre­čias. Šeš­tą­ją vie­tą pel­nė Do­man­tas Bu­čins­kas, sep­tin­tą­ją – Mar­ty­nas Ja­kov­le­vas (abie­jų tren. V. Se­rei­ka).
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pergalė suteikė ir džiaugsmo, ir rūpesčių

2017 m. rugsėjo 8 d.
Jo­se da­ly­va­vo dia­be­tu ser­gan­čių­jų miš­rios ko­man­dos iš vie­nuo­li­kos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Da­ly­viai var­žė­si bo­čios, es­ta­fe­čių, bau­dų me­ti­mo ir smi­gi­nio rung­ty­se.
Ra­dvi­liš­kio dia­be­to klu­bui „Li­ki­mas“ at­sto­va­vo pen­ki na­riai: Ma­ri­ja Dan­guo­lė So­pi­na, Al­do­na Pet­rai­tie­nė, Ire­na Gvaz­daus­kie­nė, Jo­nas Ka­na­pins­kas ir Eu­ge­ni­jus Ci­buls­kis.
Rad­vi­liš­kie­čiai iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą bo­čios rung­ty­nė­se, in­di­vi­dua­lio­se rung­ty­se ge­riau­siai se­kė­si E. Ci­buls­kiui...

Ketvirtasis Šiaulių futbolo lygos turas nepasižymėjo rezultatyvumu

2017 m. rugsėjo 8 d.
Nuo pat pir­mų­jų rung­ty­nių ma­tė­si, kad ko­man­dos ne­lin­ku­sios ri­zi­kuo­ti, sie­kia iš­sau­go­ti sa­vo var­tus sau­sus ir tuo pa­čiu pa­si­nau­do­ti var­žo­vų klai­da gy­ny­bo­je. Šia tak­ti­ka pui­kiai pa­si­nau­do­jo ly­gos ly­de­riai „Rad­vi­liš­kio“ fut­bo­li­nin­kai, mi­ni­ma­liu re­zul­ta­tu 1:0 įvei­kę „Kruo­jos ve­te­ra­nų“ ko­man­dą, ta­čiau ki­to­se rung­ty­nė­se sėk­mė nu­si­su­ko – 0:2 pra­lai­mė­ta „Ak­me­nės“ ko­man­dai.
Tre­čio­se re­zul­ta­ty­vio­se rung­ty­nė­se „Sa­va­no­rio“ fut­bo­li­nin­kams pa­vy­ko...

A. Rumševičius ir L. Každailis tapo Lietuvos čempionais

2017 m. rugsėjo 8 d.
Mo­te­rų tur­ny­re ko­vo­jo vi­sos pa­jė­giau­sios ša­lies po­ros. Auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo šiais me­tais ne vie­na­me pres­ti­ži­nia­me tur­ny­re me­da­lius sky­nu­sios Ie­va Dum­baus­kai­tė ir Mo­ni­ka Po­vi­lai­ty­tė.
Jos pus­fi­na­ly­je 2-0 (21:14, 21:11) nu­ga­lė­jo Ag­nieš­ką Paš­ke­vič ir Je­ka­te­ri­ną Ko­vals­ka­ją, o fi­na­le po 29 mi­nu­tes tru­ku­sios ko­vos 2-0 (21:12, 21:14) įvei­kė si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­ju­sį Vy­te­nės Vit­kaus­kai­tės ir Ka­ro­lės Vir­bic­kai­tės due­tą.
Bron­zos me­da­liai ati­te­ko A...

Apskrities neįgalieji sportavo Joniškyje

2017 m. rugsėjo 7 d.
Ant­ra­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja bi­čiu­lius iš vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties pa­kvie­tė į tra­di­ci­nę spor­to šven­tę.Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo neį­ga­lie­ji iš Kur­šė­nų, Še­du­vos, Šiau­lių, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo ra­jo­nų. Su­si­rin­ko li­ki­mo bro­liai ir se­se­rys jo­niš­kie­čiai, pri­si­jun­gė Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ku­rios sta­dio­ne ir vy­ko spor­ti­nės rung­tys, die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jai.
Nors oras ši­lu­ma ne­le­pi­no, ne­tru­kus po ati­da­ry­mo, ku­ria­me su­si­rin­ku­sius svei­ki­no...

Zenatha Coleman užfiksavo įvarčių rekordą

2017 m. rugsėjo 5 d.
Šiau­lie­tės sa­vo aikš­tė­je net 15:0 (6:0) su­triuš­ki­no „Kau­no Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kes. Net de­vy­nis įvar­čius pel­nė Ze­nat­ha Co­le­man, du – Si­mo­na Ve­lič­kai­tė, po vie­ną – Je­le­na Čub­ri­lo, Chris­ti­na Mu­ril­lo, Al­gi­man­tė Mi­ku­tai­tė ir Liu­bo­va Gud­čen­ko.
Šiau­lie­tės iš­ko­vo­jo jau de­šim­tą­ją per­ga­lę iš ei­lės iš tiek pat ga­li­mų ir sa­vo krai­ty­je tu­ri 30 taš­kų. Ar­ti­miau­sios „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ per­se­kio­to­jos tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je „Kau­no Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kės tu­ri 22 taš­kus.
Z...

UEFA turnyre šiaulietės susikaus su šveicarėmis

2017 m. rugsėjo 5 d.
Su ne­ri­mu bur­tų trau­ki­mo ce­re­mo­ni­ją prie kom­piu­te­rių ek­ra­nų ste­bė­ju­si vi­sa Lie­tu­vos čem­pio­nių de­le­ga­ci­ja iš­gir­du­si sa­vo klu­bo pa­va­di­ni­mą nu­ščiu­vo, o po ke­lių aki­mir­kų su­ži­no­jo, kad še­šio­likt­fi­na­ly­je teks su­rem­ti gink­lus su ga­lin­gu var­žo­vu – Švei­ca­ri­jos čem­pio­ne „Zu­rich Frauen“ eki­pa.
Įdo­mu tai, kad Ciu­ri­cho klu­bas, kaip ir „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ į pa­grin­di­nį UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos tur­ny­rą žen­gė įveik­da­mas at­ran­ką, ta­čiau tai pa­da­rė ne itin leng­vai...

„Šiauliai“ namuose priims „Dnipro“

2017 m. rugsėjo 5 d.
Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ spor­to sa­lė­je ket­vir­ta­die­nį 18 va­lan­dą „Šiau­liai“ priims sve­čius iš Uk­rai­nos – „Dnip­ro“ ko­man­dą. Įė­ji­mas į rung­ty­nes ne­mo­ka­mas.
Pa­si­ruo­ši­mo eta­pe „Šiau­liai“ su­žai­dė jau dve­jas drau­giš­kas rung­ty­nes.
Šeš­ta­die­nį šiau­lie­čiai Pa­ne­vė­žy­je jė­gas iš­ban­dė su vie­tos „Liet­ka­be­liu“. Nu­si­leis­ta pa­ne­vė­žie­čiams re­zul­ta­tu 78:83. Re­zul­ta­ty­viau­si „Šiau­lių“ ko­man­do­je bu­vo Nick Zeis­loft – 18 taš­kų, Do­na­tas Sa­bec­kis – 13, Lau­ry­nas Bi­ru­tis – 12...

„Baltrex-Šiauliai“ apgynė Lietuvos regbio-7 čempionų titulą

2017 m. rugsėjo 5 d.
Be pra­lai­mė­ji­mų A gru­pė­je žai­du­si „Balt­rex-Šiau­lių“ eki­pa pus­fi­na­ly­je 24:12 nu­ga­lė­jo Bal­ti­jos čem­pio­nę Kau­no „Žal­gi­rio“ eki­pą, o fi­na­le po dra­ma­tiš­ko tri­le­rio 19:15 įvei­kė pa­grin­di­nį sa­vo var­žo­vą Šiau­lių „Vai­ro-Kal­vio“ klu­bą.
„Vai­ras-Kal­vis“ li­kus žais­ti dvi mi­nu­tes dar pir­ma­vo 15:5, bet „Balt­rex-Šiau­lių“ reg­bi­nin­kai fan­tas­tiš­kai su­žai­dė pa­sku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis ir pel­nė du per­ga­lin­gus že­mi­ni­mus su rea­li­za­ci­jos smū­giais.
„Sun­kiau­sia bu­vo ne­pa­lūž­ti psi­cho­lo­giš­kai...

Futbolo rungtynių pinigai – neįgaliems vaikams (2)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Aš­tuo­nios ko­man­dos iš Ak­me­nės, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos, Da­bi­ki­nė­lės ir Au­cės (Lat­vi­ja) kiek­vie­na tar­pu­sa­vy­je su­si­ti­ko po du kar­tus. Tad va­sa­ros ly­go­je įvy­ko dau­giau kaip 100 rung­ty­nių.
Pa­sak var­žy­bas or­ga­ni­za­vu­sio ra­jo­no Spor­to cent­ro di­rek­to­riaus Man­to Ma­čiaus, draus­ta re­gist­ruo­ti ša­lies fut­bo­lo ly­go­se rung­ty­niau­jan­čius spor­ti­nin­kus, kad dau­giau fut­bo­lo mė­gė­jų ga­lė­tų pa­žais­ti.
Nu­ga­lė­jo „SA­VI“ ko­man­da iš Nau­jo­sios Ak­me­nės. Ki­ta šio mies­to...

Krepšinio veteranai buvo vėl stipriausi Baltijos taurės turnyre

2017 m. rugsėjo 1 d.
Pir­mą­ją die­ną „Pak­ruo­jo par­ke­tas“ 71:55 nu­ga­lė­jo Kau­no „Ome­gą“. Ki­to­se rung­ty­nė­se Lat­vi­jos eki­pa „Bal­tic Wood tra­ding“ 75:66 nu­ga­lė­jo kau­nie­čius.
Fi­na­le su­si­ti­ko Lat­vi­jos ir „Pak­ruo­jo par­ke­to“ ko­man­dos. Ge­ro­kai pra­na­šes­ni bu­vo Šiau­lių kraš­to ve­te­ra­nai – lat­viai nu­ga­lė­ti net 57:30 (17:5, 12:10, 17:7, 11:8. Dau­giau­siai taš­kų lie­tu­viams pel­nė Eu­ge­ni­jus Ta­ku­še­vi­čius – 19, lat­viams – Rai­monds Fur­ma­nis (8 taš­kai).
„Pak­ruo­jo par­ke­tas“ Bal­ti­jos tau­rę...

Pirma „Šiaulių“ pergalė

2017 m. rugsėjo 1 d.
Po at­kak­lios ko­vos An­ta­no Si­rei­kos auk­lė­ti­niai re­zul­ta­tu 74:70 įvei­kė Vo­kie­ti­jos Viurc­bur­go „S.Oli­ver Bas­ket“ ko­man­dą. „Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­dai dau­giau­siai taš­kų pel­nė Lau­ry­nas Bi­ru­tis ir Tey­von Myers – po 14, 12 taš­kų įme­tė Ar­mi­nas Ur­bu­tis, 10 – Nick Zeis­loft.
Bcsiau­liai.lt, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Aukso medaliais pasipuošė ir du „Šiaulių“ naujokai

2017 m. rugsėjo 1 d.
Stu­den­tus į per­ga­lę fi­na­le ve­dė krep­ši­nio klu­bo „Šiau­liai“ nau­jo­kas Ig­nas Vait­kus, pel­nęs 15 taš­kų. Ne ką ma­žiau prie trium­fo pri­si­dė­jo ki­tas „Šiau­lių“ nau­jo­kas Eval­das Šau­lys, pel­nęs 14 taš­kų. Do­na­tas Ta­ro­lis pri­dė­jo 13 taš­kų, Mar­ty­nas Ge­be­nas – 12, Jus­tas Ta­mu­lis ir To­mas Dim­ša – po 9. JAV rink­ti­nė­je re­zul­ta­ty­vu­mu iš­si­sky­rė Car­sen Ed­ward, pel­nęs 23 taš­kus.
Pa­ke­liui iki fi­na­lo lie­tu­viai pa­ty­rė tik vie­ną pra­lai­mė­ji­mą – gru­pė­je 82:84 nu­si­lei­do Aust­ra­li­jai. Mo­zam­bi­ką...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas