(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Tarptautiniame turnyre – vicečempionų titulas

2017 m. rugsėjo 12 d.

Rug­sė­jo 9–10 die­no­mis Vil­niu­je, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ir spor­to mo­kyk­los „Tau­ras“ spor­to sa­lė­se, ka­ra­lia­vo tink­li­nis.

Var­žy­bos vy­ko dvie­jo­se vy­rų am­žiaus gru­pė­se – suau­gu­sių­jų ir jau­nių. Lie­tu­vos tink­li­nio klu­bų ir spor­to mo­kyk­lų ko­man­dos su­si­ti­ko su Lat­vi­jos Daug­pi­lio ir Len­ki­jos tink­li­nio klu­bo „Met­ra“ ko­man­do­mis.

Suau­gu­sių­jų gru­pė­je da­ly­va­vo Šiau­lių „El­ga Mas­ter Idea-SM Du­by­sa“. Ko­man­da jau pra­dė­jo pa­si­ren­gi­mą nau­ja­jam se­zo­nui ir tai jai bu­vo kont­ro­li­nės var­žy­bos.

Šiau­lie­čiai 3:0 (25:17, 25:14, 25:16) nu­ga­lė­jo šio se­zo­no nau­jo­kę Klai­pė­dos „Am­ber Queen“ ir 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) įvei­kė len­kų „Met­ra“. Po at­kak­lios ko­vos 2:3 (26:28, 25:22, 18:25, 25:18, 9:15) nu­si­leis­ta lat­viams „Dau­gav­pils Uni­ver­si­ta­te“.

Šiau­lių ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma Mo­des­to ir Ai­va­ro Stroc­kių, užė­mė ant­rą­ją vie­tą, lat­viai bu­vo pir­mi, len­kai – tre­ti.

Jau­ni­mas prieš se­zo­ną taip pat tu­rė­jo pro­gą pa­si­tik­rin­ti jė­gas. Su Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos jau­nių gru­pių ko­man­do­mis su­si­ti­ko tre­ne­rio Ge­na­di­jaus Puš­no­vo tre­ni­ruo­ja­ma Šiau­lių „SM Du­by­sa“ ko­man­da. Iš vi­so var­žė­si še­šios ko­man­dos.

Šiau­lie­čiai pel­nė dvi per­ga­les: 2:1 įvei­kė SM „Tau­rą“ ir 3:0 – len­kų SM „Star­tą“, bei iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Nė kar­to pra­lai­mė­ji­mo ne­pa­ty­rė lat­vių Daug­pi­lio BJSS ko­man­da. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo „Met­ra“ ko­man­da iš Len­ki­jos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

SM „Du­by­sa“ nuo­tr.

Nau­jam se­zo­nui be­si­ren­gian­ti Šiau­lių „El­ga Mas­ter Idea-SM Du­by­sa“ Vil­niu­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas