(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Į gais­rą – gelbėti žmonių be ap­sau­gos prie­mo­nių

2017 m. rugsėjo 12 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir Dai­nius Bal­čiū­nas šeš­ta­die­nį iš gais­ro bu­te iš­ne­šė dū­mais ap­si­nuo­di­ju­sį žmo­gų. Vy­rai, į ug­nį ir tirš­tus dū­mus žen­gian­tys be ap­sau­gos prie­mo­nių, per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų iš­gel­bė­jo tris žmo­nes.

pakruojis@skrastas.lt

Iš­gel­bė­jo žmo­gų

Šeš­ta­die­nį Lin­ku­vos ko­man­do­je bu­dė­ję Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir jo ko­le­ga Dai­nius Bal­čiū­nas iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro (BPC) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog iš bu­to, esan­čio J.Ja­no­nio gat­vės na­me, pro lan­gų, du­rų ply­šius ver­žia­si dū­mai.

Ug­nia­ge­siai už ke­lių mi­nu­čių bu­vo ne­lai­mės vie­to­je.

„Pa­te­kęs į bu­tą pa­ma­čiau prie­šais švie­są – pro tirš­tai už­dū­min­tą pa­tal­pą ma­tė­si lan­gas", – pri­si­me­na D.Bal­čiū­nas.

Vy­ras ati­da­rė vir­tu­vės lan­gą, kad kva­pą gniau­žian­čius tirš­tus dū­mus bent kiek pra­sklai­dy­tų skers­vė­jis, o jam iš pa­skos pro du­ris su van­dens žar­na ėjo E. Mi­ko­lai­tis.

At­vi­ros lieps­nos ne­si­ma­tė, o ait­rūs dū­mai gniau­žė kva­pą pa­tiems ug­nia­ge­siams. Jie nuo dū­mų ir ga­li­mo ug­nies pliūps­nio vei­dus den­gė tik po­šal­mio kau­kė­mis.

Ap­žiū­rė­ti pa­tal­pas – ar jo­se nė­ra žmo­nių – ėmė­si dvi­de­šimt pen­ke­ris me­tus ug­nia­ge­siu dir­ban­tis D. Bal­čiū­nas.

„Pa­si­len­kęs prie grin­dų pa­ste­bė­jau gu­lin­čio žmo­gaus ko­jas. Čiu­po­me už jų ir ne­lai­mė­lį iš­vil­kome į kie­mą. Grei­to­sios me­di­kė nu­ken­tė­ju­sia­jam už­dė­jo de­guo­nies kau­kę ir iš­ga­be­no į li­go­ni­nę. Iš­gel­bė­ti vy­riš­kio gy­vy­bę su­spė­ta“, – apie įvy­kį pa­sa­ko­jo pen­kias­de­šimt vie­ne­rių ug­nia­ge­sys D. Bal­čiū­nas.

Be ap­sau­gos prie­mo­nių

Be­veik prieš po­rą me­tų iš gais­ro Lin­ku­vo­je, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vės me­di­nia­me na­me, šie ug­nia­ge­siai iš­gel­bė­jo dvie­jų lin­ku­viš­kių gy­vy­bes.

Ta­da ug­nia­ge­siai žen­gė į stip­riai už­dū­min­tas pa­tal­pas. Jo­se jau de­gė ir sie­nos. Ri­zi­kuo­da­mi sa­vo gy­vy­bė­mis, vy­rai ta­da iš gais­ro iš­ne­šė du leis­gy­vius žmo­nes.

Šeš­ta­die­nį, kaip ir prieš po­rą me­tų, šie ug­nia­ge­siai į gais­rus ėjo be kvė­pa­vi­mo ap­sau­gos prie­mo­nių. Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai ir gais­rus ge­si­na, ir gelbs­ti žmo­nes, ne­tu­rė­da­mi ap­sau­gos prie­mo­nių nuo ug­nies ir nuo­din­gų dū­mų.

Ug­nia­ge­sių ap­sau­ga – pa­skiau­siai

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­sių ap­rū­pi­ni­mą ap­sau­gos prie­mo­nė­mis nu­ma­ty­ta pra­dė­ti tik ki­tais me­tais.

Pas­ta­ruo­sius po­rą me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis bu­vo stip­ri­na­ma tar­ny­bos ko­man­dų ma­te­ria­li­nė ba­zė: įren­gia­mos nau­jos pa­tal­pos, per­ka­mi spe­cia­lūs ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­liai.

„Prieš­gais­ri­nes ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bas at­sky­rus nuo sa­vi­val­dy­bi­nių, šioms iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­ma lė­šų tik ko­man­doms iš­lai­kyti – at­ly­gi­ni­mams mo­kė­ti, ku­rui ir pa­tal­pų šil­dy­mo są­nau­doms fi­nan­suo­ti. Ma­ži­nant mo­kos fon­dą, bu­vo im­ta­si įgy­ven­din­ti ir ug­nia­ge­sių sa­va­no­rių pro­gra­mą, bet ji ne­pa­si­tei­si­na“, – apie sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių ra­jo­no ug­nia­ge­sių ko­man­dų pa­dė­tį sa­ko Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Alf­re­das Mar­tū­zas.

Ap­rū­pin­ti sa­vo ug­nia­ge­sius pa­tal­po­mis, gais­ro ge­si­ni­mo tech­ni­ka ir ap­sau­gos prie­mo­nė­mis – sa­vi­val­dy­bių rei­ka­las. Jų fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ir po­li­ti­niai spren­di­mai – skir­tin­gi, to­dėl yra sa­vi­val­dy­bių, kur vie­ti­niai ug­nia­ge­siai vis dar pri­vers­ti į ug­nį ženg­ti nuo jos ar nuo­din­gų dū­mų vei­dus pri­si­deng­da­mi tik tri­ko­ta­ži­niu po­šal­miu.

„Bu­vo skel­bia­ma, kad vi­sur su­spė­ti ir sau­giai bei pro­fe­sio­na­liai su­teik­ti pa­gal­bą ga­li tik vals­ty­bi­niai ug­nia­ge­siai. Ta­čiau gy­ve­ni­mas ro­do ką ki­ta: mes esa­me ar­čiau­siai, to­dėl ir at­vyk­ti į įvy­kio vie­tą ga­li­me pir­miau­sia", – sa­ko A. Mar­tū­zas.

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je yra ke­tu­rios prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos ko­man­dos. Pas­ta­rai­siais me­tais jos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis bu­vo per­kel­tos į nau­jas pa­tal­pas pa­gal te­ri­to­ri­nį iš­dės­ty­mo pla­ną, nu­pirk­ta gais­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir tech­ni­kos.

„Kvė­pa­vi­mo ap­sau­ga Pak­ruo­jo ug­nia­ge­sių ko­man­das nu­ma­ty­ta pra­dė­ti ap­rū­pin­ti nuo atei­nan­čių me­tų – po vie­ną kas­met kiek­vie­nai ko­man­dai“, – sa­kė tar­ny­bos vir­ši­nin­kas.

Alf­re­do MAR­TŪ­ZO nuo­tr.

Dai­nius Bal­čiū­nas ir Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis kas kar­tą ei­da­mi į gais­rą gel­bė­ti ki­tų, ri­zi­kuo­ja ir sa­vo svei­ka­ta bei gy­vy­bė­mis.

Na­mas, ku­ria­me ki­lo gais­ras – Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės. Ja­me įreng­ti so­cia­li­niai būs­tai.

Iš­gel­bė­ję lin­ku­vie­tį, ug­nia­ge­siai į kie­mą iš­tem­pė ir pra­dė­ju­sią deg­ti lo­vą ir be­veik vi­siš­kai su­de­gu­sią ant­klo­dę.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Apsaugasui, 2017-09-13 05:48
šudas tie Gryces transporteriai ir gaubicos,vos pajutus,kad gali dumais kvepeti ,sedo ant šluotos ir už atlanto su švilpesiu,o jus gaisrus gesnkit savo šlangutem,vel blogai,pirmininkas alu uždraude,nuo vandens mažas spaudimas........

Nu Pakruoja, 2017-09-12 17:06
Atsimenu virsiniko,ant sava miersa(auto)galinio stiklo buvo uzrasyta.Kak Hociu tak i iedu.

Apsaugas, 2017-09-12 12:48
ponuliai gaistrinykai-balnokit mylimos Gryces nupirktas gaubicas,kinkykit karinius transporterius,kad ir aprudijusius,tai jokie gaisrai irgi kiti kataklizmai nebus baisus,belaukiant rusu puolimo....

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas