(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Šimtamečiams ąžuolams nupjauti net neprireikė leidimo

2017 m. rugsėjo 12 d.
Loreta RIPSKYTĖ

RE­ZO­NAN­SAS

Rug­sė­jo 1-ąją Jo­niš­kio ra­jo­ne Ban­do­rių kai­me re­konst­ruo­jant ke­lią bu­vo nu­rėž­ti šim­ta­me­čiai ąžuo­lai. Iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos atė­jo at­sa­ky­mas, kad šiems me­džiams pjau­ti net ne­bu­vo rei­ka­lin­gas joks lei­di­mas.

loretar@skrastas.lt

Apie tai, kad se­na­me kai­me ke­lio tvar­ky­to­jai nu­pjo­vė ga­lin­gus me­džius, ra­šė­me praė­ju­sia­me „Šiau­lių kraš­to“ nu­me­ry­je („Kri­to šim­ta­me­čiai kai­mo ąžuo­lai“, 2017 09 09).

Kai straips­nis bu­vo pa­ruoš­tas spau­dai, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ry­šių su vi­suo­me­ne at­sto­vas Eval­das Ta­ma­riū­nas at­sa­kė, kad „me­džiai bu­vo ke­lio juos­to­je ir pa­ša­lin­ti pa­gal tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­tą me­džių ša­li­ni­mo dar­bų kie­kių ži­nia­raš­tį. Dar­bai vyk­do­mi pa­gal su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus“.

Di­rek­ci­jos at­sto­vas pri­mi­nė, kad me­džiams ša­lin­ti ke­lio juos­tos ri­bo­se, tai yra – vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, ne­rei­ka­lin­gas at­ski­ras lei­di­mas, jei tai truk­do at­lik­ti ran­gos dar­bus pa­gal su­tar­tį.

„Šiau­lių kraš­tas“ ga­vo ir me­džių ša­li­ni­mo dar­bų Ban­do­rių kai­me kie­kių ži­nia­raš­tį. Jo su­da­ry­to­jas V. Ka­če­raus­kas nu­ro­do, kad tu­ri bū­ti nu­pjau­ti net aš­tuo­ni ąžuo­lai, au­gan­tys skir­tin­gu at­stu­mu nuo ke­lio ašies, bet ne to­liau kaip 9,6 met­ro.

Ži­nia­raš­ty­je mi­ni­mos tuo­pos, ber­žai, uo­siai, kle­vai, lie­pos, eg­lės. Bend­ras me­die­nos tū­ris su­da­ro 159,05 ku­bi­nio met­ro. Kur ir kam me­die­na bus pa­nau­do­ta, neaiš­ku.

UAB „Šiau­lių plen­tas“, vyk­dan­čios re­konst­ruk­ci­jos dar­bus Ban­do­rių kai­me, dar­bų vyk­dy­to­jas Sau­lius Bal­čiū­nas „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad iš­vež­ta me­die­na kol kas yra san­dė­liuo­se. Ten bus ga­be­na­mos ir li­ku­sios ša­kos, o vė­liau vis­kas per­duo­da­ma ant­ri­niam per­dir­bi­mui. Kam konk­re­čiai, S. Bal­čiū­nas paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo.

„Kol kas įvar­din­ti ne­ga­liu, nes tiks­liai ne­ži­nau. Mes vis­ką per­duo­da­me at­lie­kų tvar­ky­to­jams. Kai pro­jek­tas bus už­baig­tas ir ke­lią priims vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja, jai pa­teik­si­me do­ku­men­tus, kam me­die­na bu­vo ati­duo­ta. Kar­tais ją pa­sii­ma ir ke­lio val­dy­to­jai, šiuo at­ve­ju „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“. Ta­čiau jiems, kiek ži­nau, me­džio ne­rei­kia“, – tei­gė S. Bal­čiū­nas.

Auš­ros BARZ­DAI­TĖS nuo­tr.

Vie­to­je me­džių kai­me li­ko tik kel­mai.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Ban­do­rių kai­me iš­pjo­vus me­džius stam­bio­ji me­die­na bu­vo grei­tai iš­ga­ben­ta, anot ran­go­vų at­sto­vų, ji kol kas gu­li san­dė­liuo­se.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (7)

Gamtininkas, 2017-09-13 11:17
Kažin kas geriau - ar gražus didingas žaliuojantis ąžuolas, džiuginantis akį ir aplinką, ar malkos? Čia tik gamtos mylėtojai supras, o kas gobšūs materialistai, tai tie ir varys ant kaimiečių, neva jiem medienos reikia... Nieko jūs nesuprantat.

Įdomu, 2017-09-13 08:45
Tai kur bendruomenė, ką veikia? Ko negina paveldo?.. Bent jau iš likusios medienos galėtų skaptuoti suoliukus, skulptūras...

, 2017-09-13 08:13
Čia esmė ne mediena. O, kad kelininkai aukščiau už aplinkosauga. Jiems negalioja leidimai. Kitaip negu paprastam žmogui. O dėl medienos - kodėl negalima pasidomėti, kur ji bus panaudota...

nesvarbu, 2017-09-13 07:59
parasyta juoda ant balto, jokie įstatymai nepažeisti...kas jums nepatinka...? ar čia tiesiog įprotis rašynėti iš neturėjimo ką veikti. vat jei mediena būtų palikusi pas gyventojus....tada visi būtų patenkinti ir straipsnio nereikėtų ir ąžuolai niekam nerūpėtų, o dabar apsimeta, kad labai jau širdį skauda ne dėl ąžuolų, o dėl to kur mediena....

.........., 2017-09-13 07:51
kazkas labai gera mediena pasinaudos,o isaiskinti niekam nerupi kas ta azuolyne mediena isveze ir kur padejo,cia gi kaimieciu sodinti medziai ,jiems ir priklauso,vagyste vidury baltos dienos,o kaltu nera kaip visada

Nusivylęs, 2017-09-12 21:32
Aplinkosaugininkų komisija paminėjo, kad vieno pačio didžiausio ąžuolo nebuvo BŪTINA kirsti. Tai kodėl nukirto? Manau suprantama, kad pasinaudojo proga (brangi mediena )ir žinojo, kad už tokius darbus niekas nenubaus. Šienauja medžius visus iš eilės. Tokia savivalė nesuivokiama. Kam reikalingi tada aplinkosaugininkai? Tad kaimelių gyventojai, kurių dar nenusiaubė kelininkai - sukluskit!

jo, 2017-09-12 18:50
...paprastam žmogeliui reikia leidimu, jiems....

Rodomi komentarai nuo 1 iki 7. Iš viso: 7

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 7
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas