(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Nerimas dėl gulbės jauniklio – gal sparnas sužeistas?

2017 m. rugsėjo 13 d.

SKAI­TY­TO­JAI KREI­PĖ­SI

„Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ja su­lau­kė šiau­lie­čių laiš­ko, ku­ria­me jie pa­sa­ko­ja šeš­ta­die­nį Talk­šos eže­re pa­ma­tę gul­bę su­žeis­tu spar­nu.

„Eže­re – an­tys ir gul­bių šei­my­na, vie­nos gul­bės su­žeis­tas spar­nas, – ra­šo skai­ty­to­jai. – Neaiš­ku, kiek lai­ko ji to­kia, bet ar­tė­ja žie­ma, juk ji įšals, nes pa­skris­ti ne­ga­li.“

Šiau­lie­čiai sa­ko krei­pę­si pa­gal­bos į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, vė­liau – į Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­rą, ta­čiau pa­gal­bos esą nie­kas ne­pa­ža­dė­jo.

„Ne­jau tos gul­bės ne­ga­li­ma iš­gel­bė­ti, juk vi­sa šei­my­na li­ko žie­mo­ti grei­čiau­siai dėl to, jog vie­na gul­bė ne­pask­ren­da“, – svars­tė laiš­ko au­to­riai.

Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui In­ga Iva­naus­kie­nė tei­gė ne­su­lau­ku­si to­kio pa­gal­bos pra­šy­mo, ta­čiau net ir to­kiu at­ve­ju pa­dė­ti ga­lė­tų tik pas juos at­vež­tam paukš­čiui.

„Mes ne­tu­ri­me nei prie­mo­nių, nei ga­li­my­bių su­gau­ti gul­bę, – sa­kė I. Iva­naus­kie­nė. – Esa­me vai­kų ug­dy­mo įstai­ga, bet dėl mei­lės gam­tai su­tei­kia­me ir lai­ki­ną­ją pa­gal­bą su­žeis­tiems paukš­čiams, kol juos at­va­žiuo­ja pa­siim­ti Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­ja iš Kau­no“.

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Rai­mon­das Šiukš­te­ris pa­tvir­ti­no ga­vęs laiš­ką ir gul­bė jau ap­žiū­rė­ta kar­tu su ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tais.

„Jai vis­kas ge­rai, ve­te­ri­na­rai paaiš­ki­no, kad tas plunks­nas jau­nik­lis dar iš­mes ir tai yra nor­ma­lu“, – ko­men­ta­vo ins­pek­ci­jos va­do­vas. Jo nuo­mo­ne, jei­gu gul­bės ir liks žie­mo­ti tai tik dėl to, kad yra mai­ti­na­mos žmo­nių ir pri­pran­ta prie ge­rų są­ly­gų. „O da­bar at­skir­ti jau­nik­lį nuo šei­mos bū­tų ri­zi­kin­ga. Jį ap­žiū­rė­ję spe­cia­lis­tai ma­tė, kaip paukš­tis plas­no­ja su gul­bė­mis virš van­dens“, – sa­kė R. Šiukš­te­ris.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr. gul­be asm

Nea­be­jin­gi šiau­lie­čiai su­ne­ri­mo pa­ma­tę vie­ną gul­bių jau­nik­lį at­kiš­tu spar­nu, ku­ris, įta­rė, ga­li bū­ti lū­žęs. Spe­cia­lis­tai paaiš­ki­no, kad plunks­nas paukš­tis tie­siog tu­ri „iš­mes­ti“.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

deja, 2017-09-14 17:21
gulbių šeimyna nesiaukoja dėl kokio paliegėlio - jeigu reikia skristi, ir išskrenda jį palikusi

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas