(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Rašytojas tapo dešimtuoju rajono premijos laureatu

2017 m. rugsėjo 12 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos de­šim­tuo­ju lau­rea­tu pa­skelb­tas Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys Vi­das Mor­kū­nas.

vytautas@skrastas.lt

Pro­zi­nin­kas, poe­tas, ver­tė­jas V. Mor­kū­nas pir­mą­ją ap­sa­ky­mų kny­gą „Ma­ne­ke­no gim­ta­die­nis“ iš­spaus­di­no 2001-ai­siais. Po vie­nuo­li­kos me­tų iš­leis­ta ant­ro­ji – „Re­por­ta­žas iš kiau­ši­nio“. Už­per­nai pa­si­ro­dė ei­lė­raš­čių kny­ga „Nek­ro­po­lių švie­sos“.

Jų au­to­rius li­te­ra­tū­ri­nia­me pa­sau­ly­je ži­no­mas ir kaip pro­duk­ty­vus ver­tė­jas. Dau­giau­siai iš­ver­tė kny­gų iš ang­lų kal­bos – dvi­de­šimt, iš vo­kie­čių – de­šimt, ar­ti šio skai­čiaus – iš len­kų, dar ke­lias – iš ru­sų kal­bos.

Prieš ke­le­tą me­tų Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je vy­ku­sia­me kny­gos „Re­por­ta­žas iš kiau­ši­nio“, ku­ri 2012-ai­siais bu­vo įtrauk­ta į me­tų kū­ry­biš­kiau­sios kny­gos rin­ki­mus, pri­sta­ty­me V. Mor­kū­nas sa­vo ra­šy­mą api­bū­di­no: „Ver­tė­jo dar­bą at­lie­ku taip pat są­ži­nin­gai, kaip kū­ry­bo­je. Bet jei vien ra­šy­čiau, ta­da pa­pras­čiau­siai ne­tu­rė­čiau iš ko gy­ven­ti. Tad ver­tė­ja­vi­mas – dar­bas duo­nai.“

Ra­šy­to­jas yra pel­nęs ap­do­va­no­ji­mų au­to­ri­nės kū­ry­bos kon­kur­suo­se, taip pat An­ta­no Vai­čiu­lai­čio pre­mi­ją (2010 me­tais), Jur­gio Kun­či­no pre­mi­ją (2014 me­tais).

V. Mor­kū­nas gi­mė 1962 me­tais Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, čia 1980 – ai­siais bai­gė da­bar­ti­nę Ra­mu­čių gim­na­zi­ją. Vė­liau stu­di­ja­vo tuo­me­tės Vals­ty­bi­nės kon­ser­va­to­ri­jos Klai­pė­dos teat­ro me­no fa­kul­te­te. 1992 me­tais Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je bai­gė aukš­tuo­sius ki­no sce­na­ris­tų kur­sus.

„Kraš­to ži­nių“ pa­klaus­tas už ką jau­čia­si ga­vęs Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nę pre­mi­ją, V. Mor­kū­nas at­sa­kė: „Čia sun­kiau­sias klau­si­mas. Anks­čiau ne kar­tą bu­vau kan­di­da­tu, da­bar tur­būt lai­kas atė­jo. Ma­nau, kaip sa­ko­ma, skir­ta už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus“.

Iš tie­sų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja po­sė­dy­je mo­ty­va­vo: „Už aukš­tos me­ni­nės ver­tės kū­ry­bą, li­te­ra­tū­ros ver­ti­mą ir iš­leis­tas au­to­ri­nes kny­gas“.

Pre­mi­jos sky­ri­mo nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­tos dvi są­ly­gos, pir­miau­sia ski­ria­ma Ak­me­nės kraš­to li­te­ra­tui, ant­ra, kaip nu­ro­dy­ta, – „už ge­riau­sią dvie­jų me­tų at­ski­ra kny­ga iš­leis­tą poe­zi­jos kny­gą, pub­li­cis­ti­ką, li­te­ra­tū­ros ro­dyk­lę, už mo­nog­ra­fi­ją apie ži­no­mus li­te­ra­tus – kraš­tie­čius“.

Taip pa­ger­bia­mi lei­di­nių au­to­riai nuo 2004 me­tų. Tuo­met pir­ma­ja lau­rea­te ta­po gy­dy­to­ja Da­lia Bu­ra­gie­nė iš Kau­no ra­jo­no. Lau­rea­tė­mis bu­vo ir­gi ne ra­jo­ne gy­ve­nan­čios Vil­hel­mi­na Imb­rie­nė iš Ma­žei­kių, Jo­vi­ta Gra­ka­vi­nie­nė – Žu­kaus­kie­nė iš Vil­ka­viš­kio. Vi­sų jų kū­ry­ba ar li­te­ra­tū­ri­nė veik­la su­si­ju­si su Ak­me­nės kraš­tu. Čia gy­ve­na ki­ti pa­gerb­ti li­te­ra­tai – Va­le­ri­ja Lė­gau­die­nė, Leo­nar­das Pu­ki­nas, Al­gi­man­tas Ki­mi­nius, Ju­li­ja Al­ma­nis, Sta­nis­lo­vas Auk­se­lis, Ju­ze­fa Ja­nu­šie­nė.

Pir­ma­sis tarp jų iš Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rių ta­po V. Mor­kū­nas.

„Anks­čiau pa­sva­jo­da­vau apie ma­no kū­ry­bos įver­ti­ni­mą Ak­me­nės ra­jo­ne, ka­dan­gi ga­liu bū­ti jo ver­tas pro­fe­sio­na­las, – sa­kė šių me­tų Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tas. – Juk ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja nė­ra nu­si­sta­čiu­si ne­skir­ti pre­mi­jos pro­fe­sio­na­lams. Aiš­ku, tai įma­no­ma, bet tu­ri bū­ti ofi­cia­liai įtei­sin­ta, o tuo­met su­pras­čiau, kad pre­mi­jos yra tam tik­ro lyg­mens, ir nė­ra ko pro­fe­sio­na­lams lįs­ti“.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos de­šim­ta­sis lau­rea­tas Vi­das Mor­kū­nas pri­klau­so Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gai nuo 2004 me­tų, kai pra­dė­tos įtei­ki­nė­ti sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jos.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

goga, 2017-09-14 22:36
kumelis felka rolka algis gaga gal but mire kai kam o tau kaip atrodo

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas