(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Garbės piliečio dovana Kelmės krašto muziejui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, me­ce­na­tas Vy­tau­tas Du­dė­nas Kel­mės kraš­to mu­zie­jui per­da­vė 18 vals­ty­bės kū­ri­mą­si sim­bo­li­zuo­jan­čių daik­tų. Pa­sak mu­zie­ji­nin­kų, ryš­kiau­sias tarp jų – ge­ros būk­lės Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riaus kar­das su kas­pi­no ku­tu.

V. Du­dė­no gra­ži drau­gys­tė su Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­mi tę­sia­si jau du de­šimt­me­čius. Iš Kel­mės kraš­to ki­lęs me­ce­na­tas iš viso mu­zie­jui yra pa­do­va­no­jęs dau­giau­siai – 312 eks­po­na­tų.

daliak@skrastas.lt

Ver­tin­gi eks­po­na­tai

Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se gy­ve­nan­tis Kel­mės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­tis Vy­tau­tas Du­dė­nas, tik at­vy­kęs į Lie­tu­vą, ne­pa­mirš­ta ap­si­lan­ky­ti ir sa­vo gim­ta­ja­me kraš­te.

Šį­syk Kel­mės kraš­to mu­zie­jui me­ce­na­tas at­ve­žė ir pa­do­va­no­jo 18 tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos eks­po­na­tų.

Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė tei­gė, jog vie­nas iš ver­tin­giau­sių eks­po­na­tų – Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riaus kar­das su or­di­no kas­pi­no ku­tu. Kar­das ge­rai iš­si­lai­kęs.

Do­va­no­ti ir me­da­liai, ku­riais Nep­rik­lau­so­my­bės pra­džio­je bu­vo ap­do­va­no­ja­mi vals­ty­bei nu­si­pel­nę žmo­nės.

Di­džio­jo Lie­tu­vos Ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no 3-io­jo laips­nio me­da­lis, skir­tas pa­žy­mė­ti že­mes­nio­jo ran­go vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų pa­rei­gū­nų, ka­riuo­me­nės pus­ka­ri­nin­kių nuo­pel­nus tar­ny­bo­je 1930 – 1940 m. Me­da­lio pro­jek­to au­to­rius – skulp­to­rius Jo­nas Bur­ba.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­lį Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė įstei­gė kaip spe­cia­lų ap­do­va­no­ji­mą 1928 me­tų va­sa­rio 27 die­ną tiems as­me­nims, ku­rie ak­ty­viai da­ly­va­vo Nep­rik­lau­so­my­bės ka­re. Me­da­lio – au­to­rius Ado­mas Sme­to­na.

Nep­rik­lau­so­my­bės me­da­lis bu­vo įsteig­tas pa­žy­mė­ti Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 10-me­tį. Tai bu­vo ma­si­niam ap­do­va­no­ji­mui skir­tas me­da­lis, da­li­ja­mas že­miau­sio ran­go vals­ty­bės tar­nau­to­jams, Nep­rik­lau­so­my­bės ka­ro ve­te­ra­nams, ka­riš­kiams, ūki­nin­kams. Me­da­lio pro­jek­to au­to­rius – skulp­to­rius Juo­zas Zi­ka­ras.

Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no 3-io­jo laips­nio be kar­dų me­da­lis. Me­da­lis bu­vo įsteig­tas 1930 me­tais, nu­si­pel­niu­siems Lie­tu­vai bei žmo­ni­jos ge­ro­vei as­me­nims pa­gerb­ti ir pa­žy­mė­ti. Me­da­lio au­to­rius – dai­li­nin­kas Pet­ras Ta­ra­bil­da.

Pa­sak D. Žal­pie­nės, la­bai įdo­mūs ir dau­ge­liui ne­ma­ty­ti iš mu­zie­jui per­duo­tų daik­tų – se­niū­no ir vir­šai­čio ženk­lai. Šių ženk­lų pro­jek­tus 1933 me­tais su­kū­rė dai­li­nin­kas Vy­tau­tas Bi­čiū­nas. Tarp do­va­no­tų eks­po­na­tų – Lie­tu­vos ka­ro mo­kyk­los, Lie­tu­vos at­sar­gos ka­ri­nin­kų ka­ro mo­kyk­los bai­gi­mo, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ri­nin­kų kur­sų bai­gi­mo, Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių or­ga­ni­za­ci­jos ženk­le­liai.

„Dau­ge­lio ma­žo­sios fa­le­ris­ti­kos eks­po­na­tų, va­di­na­mų ma­žai­siais Lie­tu­vos is­to­ri­jos pa­mink­lais, au­to­rys­tė yra ne­ži­no­ma, daž­nai juos kū­rė me­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo ne­tu­rė­ję žmo­nės. Jie pa­pras­to di­zai­no, bet ver­tin­gi kaip tų lai­kų is­to­ri­jos ar­te­fak­tai“, – pa­žy­mė­jo Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

Nau­jus eks­po­na­tus Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus Vla­do Put­vins­kio eks­po­zi­ci­jo­je lan­ky­to­jai ga­lės pa­ma­ty­ti jau šio mė­ne­sio pa­bai­go­je.

Ne­pa­mirš­ta sa­vo­jo kraš­to

Mu­zie­jaus me­ce­na­tas, Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos at­mi­ni­mo puo­se­lė­to­jas Vy­tau­tas Du­dė­nas gi­mė 1937 me­tais, Kel­mės ra­jo­ne, Die­vo­ny­se.

Vy­tau­to Du­dė­no tė­vai Ka­zys ir Joa­na Du­dė­nai tu­rė­jo 13 hek­ta­rų ūkį. K. Du­dė­nas bu­vo Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos na­rys, kai­mo se­niū­nas, ar­ti­mai bend­ra­vo su Put­vins­kių šei­ma, dir­bo jų dva­ro Grau­ži­kuo­se ūk­ve­džiu. 1944 me­tais Du­dė­nų šei­ma pa­si­trau­kė į Vo­kie­ti­ją. Vy­tau­tas Du­dė­nas bai­gė moks­lus ir dir­bo JAV, nuo 1991 me­tų ak­ty­viai įsi­jun­gė į Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo pro­ce­są.

Vy­tau­tas Du­dė­nas la­bai daug pri­si­dė­jo ir pri­si­de­da prie eks­po­zi­ci­jos apie Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos įkū­rė­ją, vi­suo­me­nės vei­kė­ją Vla­dą Put­vins­kį kū­ri­mo Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je. Jo pa­stan­go­mis ir lė­šo­mis eks­po­zi­ci­ja pa­pil­dy­ta iš įvai­rių an­tik­va­ria­tų įsi­gy­tais Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos spau­dos lei­di­niais, kny­go­mis, ženk­le­liais, nuo­trau­ko­mis bei Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­ri­mo sim­bo­liais.

Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus nuo­tr.

Vy­tau­tas Du­dė­nas Kel­mės kraš­to mu­zie­jui vėl at­ve­žė do­va­nų.

Au­to­rės nuo­tr.

Il­ga­me­čio, nuo­la­ti­nio Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus me­ce­na­to Vy­tau­to Du­dė­no dė­ka mu­zie­jaus fon­dai šie­met pa­pil­dy­ti 18 nau­jų eks­po­na­tų, tarp ku­rių – Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riaus kar­das su or­di­no kas­pi­no ku­tu, se­niū­no, vir­šai­čio ženk­lai, ke­tu­ri me­da­liai.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas