(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kiaulių maras – jau už vartų !

2017 m. rugsėjo 12 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rug­sė­jo 6-ąją Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne nu­sta­čius af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nį, į prie­žiū­ros zo­ną pa­te­ko ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je, esan­ti te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je au­gi­na­ma 41 kiau­lė. Se­niū­ni­jo­je esan­tis stam­bus kiau­li­nin­kys­tės ūkis kol kas į šią zo­ną ne­pa­ten­ka, ta­čiau grės­mė yra jau ar­ti jo.

Rad­vi­liš­kis Šiau­lių ap­skri­ty­je kol kas yra vie­nin­te­lis ra­jo­nas, la­biau­siai priar­tė­jęs prie pa­vo­jin­gos li­gos ži­di­nio.

alaima@skrastas.lt

Pa­vo­jus la­bai ar­ti

Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Ažuo­ly­tės kai­me esan­čia­me kiau­lių ūky­je nu­sta­čius af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nį, į prie­žiū­ros zo­ną – nuo li­gos ži­di­nio nu­to­lu­sią iki 10 ki­lo­met­rų – pa­te­ko Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je esan­tys Dau­bu­rai­čių, Ge­nių, Ma­lū­niš­kių, Mar­gių, Ožai­čių, Pad­va­min­kų, Ri­miš­kių, Tau­gi­nų kai­mai bei Rim­kiš­kių vien­kie­mis ir Va­dak­tų mies­te­lis.

Anot Rad­vi­liš­kio vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­ko Al­vi­do Tri­li­kaus­ko, pa­vo­jus yra rim­tas, ka­dan­gi kiau­lėms mir­ti­nos li­gos ži­di­nys yra jau vi­sai ne­to­li ra­jo­no, o Pa­ne­vė­žy­je kiau­lių ma­ro ži­di­nių dau­gė­ja – jų bu­vo nu­sta­ty­ta ir rug­sė­jo 8 die­ną. Ži­di­nio te­ri­to­ri­jo­je yra ne vie­nas ir ne du kiau­lių ūkiai, ko­ne kas­dien ten ran­da­ma ir nu­gai­šu­sių šer­nų, ku­riems nu­sta­ty­ta mir­ties prie­žas­tis – af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras.

Rad­vi­liš­kio VMVT vir­ši­nin­kas A. Tri­li­kaus­kas re­dak­ci­ją in­for­ma­vo – į prie­žiū­ros zo­ną pa­te­ko 16 ra­jo­no pa­vie­nių ūkių.

Vi­si jie sku­biai bu­vo pa­tik­rin­ti, juo­se su­skai­čiuo­tos lai­ko­mos kiau­lės, o šei­mi­nin­kai įspė­ti griež­tai lai­ky­tis bio­lo­gi­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų.

„Te­ri­to­ri­ja, kur lai­ko­mos kiau­lės, pri­va­lo bū­ti ap­tver­ta, įreng­tas de­zin­fek­ci­nis bar­je­ras, ku­ris tu­ri bū­ti lais­to­mas ma­ro vi­ru­sus vei­kian­čiais bio­ci­dais. Ša­lia tvar­to, prie de­zo­ma­to, tu­ri bū­ti per­si­ren­gi­mui skir­tų dra­bu­žių komp­lek­tas, kad į tvar­tą ne­bū­tų ei­na­ma su tais pa­čiais dra­bu­žiais. Kiau­lių ne­ga­li­ma šer­ti ne­pli­ky­tais grū­di­niais ar au­ga­li­niais pa­ša­rais, ne­ga­li­ma jų šer­ti gy­vū­ni­nės kil­mės mais­to at­lie­ko­mis. Tvar­to te­ri­to­ri­jo­je ne­ga­li bū­ti pa­ša­li­nių as­me­nų“, – pri­va­lo­mus rei­ka­la­vius ir drau­di­mus var­di­jo A. Tri­li­kaus­kas.

Yra ir ki­tų drau­di­mų – drau­džia­ma be Rad­vi­liš­kio vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos lei­di­mo įvež­ti ir iš­vež­ti ki­tus ūki­nius gy­vū­nus iš kiau­lių lai­ky­mo vie­tų (prie­žiū­ros zo­no­je – bent pir­mą­sias sep­ty­nias die­nas po ži­di­nio ap­sau­gos ir prie­žiū­ros zo­nos nu­sta­ty­mo).

Iš ūkio, ku­ria­me jos lai­ko­mos, be Rad­vi­liš­kio VMVT lei­di­mo drau­džia­ma iš­vež­ti kiau­les. Ne­ga­li­ma iš­vež­ti ir mėš­lo, sru­tų bei pa­kra­tų.

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tams ne­del­siant tu­ri bū­ti pra­ne­ša­ma apie kiek­vie­ną nu­gai­šu­sią ar ser­gan­čią kiau­lę. Dėl kiau­lių iš­ve­ži­mo bei lei­di­mo skers­ti kiau­les sa­voms reik­mėms rei­kia in­for­muo­ti Rad­vi­liš­kio VMVT.

Ne­ža­da taiks­ty­tis su pa­žei­di­mais

Rad­vi­liš­kio VMVT duo­me­ni­mis, pa­tik­ri­nus bio­lo­gi­nio sau­gu­mo si­tua­ci­ją į prie­žiū­ros zo­ną įei­nan­čiuo­se Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos ūkiuo­se, ke­tu­riuo­se iš 16 ūkių bu­vo ras­ta pa­žei­di­mų.

Pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 11 die­ną, šie ūkiai, ku­riuo­se lai­ko­ma 11 kiau­lių, tu­rė­jo bū­ti tik­ri­na­mi dar kar­tą. Pir­ma­die­nio ryt­me­tį A. Tri­li­kaus­kas bu­vo nu­si­tei­kęs griež­tai: „Jei jie vis dar ne­bus su­si­tvar­kę taip, kaip rei­kia, ra­šy­si­me bau­das, o jei ne­pa­dės ir tai, kiau­lių lai­ky­to­jai tu­rės pjau­ti kiau­les“.

Iš vi­so Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne yra 8 stam­būs kiau­li­nin­kys­tės ūkiai, ku­riuo­se lai­ko­ma per 39 tūks­tan­čius kiau­lių, ir apie 920 pa­vie­nių kiau­lių lai­ky­to­jų, au­gi­nan­čių apie 3 tūks­tan­čius kiau­lių.

Stam­biau­sias kiau­li­nin­kys­tės ūkis įsi­kū­ręs Šiau­lė­nuo­se – da­nų ka­pi­ta­lo bend­ro­vė­je „Lit­pir­ma“ lai­ko­ma apie 15 tūks­tan­čių kiau­lių. Apie 10 tūks­tan­čių kiau­lių lai­ko­ma Aukš­tel­kų se­niūn­jos že­mės ūkio bend­ro­vė­je „Gra­žio­nių be­ko­nas“.

Vi­sai ne­to­li, vos už tri­jų ki­lo­met­rų nuo ri­bos, kur pa­si­bai­gia prie­žiū­ros zo­na, yra vie­nas iš stam­bes­nių ra­jo­ne kiau­lių ūkis, pri­klau­san­tis že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vui „Do­bi­las“. Ja­me au­gi­na­ma apie 870 kiau­lių.

Pa­sak A. Tri­li­kaus­ko, šis ūkis jau ir anks­čiau bu­vo vis­ką su­si­tvar­kęs pa­gal rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau ir ja­me ras­ta bio­lo­gi­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų. Tie­sa, nees­mi­nių: ūkiui rei­kė­tų ge­riau tvar­ky­ti sa­vo te­ri­to­ri­ją, ap­si­pjau­ti žo­lę, su­si­tvar­ky­ti tvo­rą, nes kai ku­rio­se vie­to­se ji bu­vo ne­san­da­ri.

Ka­dan­gi Rad­vi­liš­kio ra­jo­ną su­pa du ra­jo­nai – Pa­ne­vė­žio ir Kė­dai­nių, kur yra nu­sta­ty­ta kiau­lių ma­ro ži­di­nių, nuo rugp­jū­čio mė­ne­sio Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas pa­te­ko į va­di­na­mą­ją ant­rą­ją zo­ną, tad Si­dab­ra­vo ir Pa­kal­niš­kių te­ri­to­ri­jo­se me­džio­jan­tys me­džio­to­jų bū­re­liai pri­va­lės vež­ti tir­ti kiek­vie­no su­me­džio­to šer­no mė­gi­nius dėl tri­chi­ne­lio­zės ir kiau­lių ma­ro.

Iki šiol nuo kiau­lių ma­ro kri­tu­sių šer­nų ra­jo­ne neap­tik­ta, nors ša­ly­je jų skai­čius vis au­ga. Rugp­jū­čio 31 – rug­sė­jo 7 die­no­mis ma­ro diag­no­zė pa­tvir­tin­ta 6 su­me­džio­tiems šer­nams ir 44 šer­nų gai­še­noms.

Iš vi­so 2017 me­tais ša­lies lau­ki­nė­je fau­no­je af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras bu­vo pa­tvir­tin­tas 565-io­se vie­to­se – 99 su­me­džio­tiems ir 901 nu­gai­šu­siam šer­nui.

Au­to­rės nuo­tr.

Kol kas Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas pa­ten­ka į va­di­na­mą­ją prie­žiū­ros zo­ną, tad skers­ti kiau­lių ūkiuo­se dar ne­rei­kia.

Rad­vi­liš­kio vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­vi­das Tri­li­kaus­kas: „Kiau­lių ma­ro pa­vo­jus rea­lus: esa­me kaip nie­ka­da ar­ti prie pa­vo­jin­gos li­gos ži­di­nio“.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

lenkai, 2017-09-13 16:02
dėl kiaulių maro nesuka pautų - visas užsikrėtusias kiaules suvarys į konservus ir suvalgydins kareiviams, ligoninėms bei vaikams iš nepasiturinčių šeimų mokykllose per "nemokamus" pietus..Atkasė šią info lenkų žurnalistai. .Lenkija pašiurpo.

planui, 2017-09-12 23:18
užtai pirksim alų ir degtnę Latvijoje pas broliukus. Latvija-----Pirmyn, apmyžk verygus karbofosinius genų modifikatorius

Planas X, 2017-09-12 17:08
EU sąjunga savo pasieks - pirksime paršelius atvežtinius, sunaikinę patys save.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas