(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Nusilenkta Vytautui Didžiajam ir Tėvui Stanislovui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Juo­dei­kiuo­se (Joniškio r.) tra­di­ciš­kai pri­si­min­tas ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas Di­dy­sis, ku­riam skir­tas pa­mink­las šia­me kai­me sto­vi nuo tar­pu­ka­rio lai­kų. Pa­mi­nė­ta ir ki­ta ryš­ki as­me­ny­bė, su­si­ju­si su Juo­dei­kių kraš­tu – ku­ni­gas, vie­nuo­lis Tė­vas Sta­nis­lo­vas.

loretar@skrastas.lt

Į Juo­dei­kius su­si­rin­kę žmo­nės pir­miau­sia sku­bė­jo į vie­tos šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, kur mi­šias au­ko­jo Skaist­gi­rio kle­bo­nas ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis. Po pa­mal­dų prie Vy­tau­to Di­džio­jo pa­mink­lo bu­vo su­gie­do­ta "Tau­tiš­ka gies­mė".

Vil­niaus Uni­ver­si­te­to do­cen­tė dr. Rū­ta Šer­mukš­ny­tė skai­tė pa­skai­tą apie ku­ni­gaiš­tį Vy­tau­tą Di­dį­jį. Pa­sak jos, so­viet­me­čiu į Vy­tau­tą Di­dį­jį po­žiū­ris su­si­klos­tė dve­jo­pas: vie­na ver­tus, jis aukš­tin­tas, nes truk­dė verž­tis len­kams, ko­vo­jo su vo­kie­čiais, ki­ta ver­tus, jis uži­mi­nė­jo ru­sų ku­ni­gaikš­ti­jas. At­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Lie­tu­vo­je Vy­tau­tas Di­dy­sis ta­po pir­mą vie­tą žmo­nių są­mo­nė­je uži­man­čiu he­ro­ju­mi, ku­rį pa­sta­ruo­ju me­tu ve­ja­si ant­ro­je vie­to­je li­kęs ka­ra­lius Min­dau­gas.

Liau­dies dai­no­mis ren­gi­nį pa­pil­dė jau pa­mirš­tais, o dau­ge­lio – ap­skri­tai ne­ma­ty­tais ir ne­gir­dė­tais inst­ru­men­tais sau pri­ta­ru­si gru­pė „Vil­ko pu­pos“. Poe­ti­ne jaus­mų ke­lio­ne pa­si­vaikš­čio­ti pa­kvie­tė Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro ak­to­rė Da­lia Mi­che­le­vi­čiū­tė, skai­čiu­si poe­tų ei­les.

Dia­na Si­čio­vie­nė dar trum­pam vi­sus nu­kė­lė į ke­lių de­šimt­me­čių praei­tį, pa­skai­ty­da­ma Juo­dei­kių baž­ny­tė­lė­je dir­bu­sio ku­ni­go Tė­vo Sta­nis­lo­vo min­čių.

Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas už is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mą pa­dė­kos raš­tus įtei­kė Juo­dei­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Eg­lei Gin­ku­vie­nei, Gai­žai­čių se­niū­nei Sta­nis­la­vai And­riu­lai­tie­nei, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei Dia­nai Si­čio­vie­nei. Taip pat pa­dė­kos raš­tą už Tė­vo Sta­nis­lo­vo na­me­lio ir Vy­tau­to Di­džio­jo pa­mink­lo prie­žiū­rą jis įtei­kė Bro­niui Me­liui.

Ren­gi­nį „Sie­los gies­mė Vy­tau­tui Di­džia­jam ir ma­žu­tė­lių tar­nui“, pa­gal pro­jek­tą „Lie­tu­va, da­bar ka­rū­nuo­sim Ta­ve“ fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Vi­dos UR­BO­NIE­NĖS nuo­tr.

Vy­tau­to Di­džio­jo pa­mi­nė­ti su­si­rin­ko bū­rys vie­tos gy­ven­to­jų, jo­niš­kie­čių, ža­ga­rie­čių.

Po­kal­biu stab­te­lė­jo mi­šias au­ko­jęs ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis ir Juo­dei­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, Sei­mo na­rio Arū­no Gu­mu­liaus­ko ap­do­va­no­ta pa­dė­kos raš­tu Eg­lė Gin­ku­vie­nė.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas