(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Šeš­ta­die­nį Po­šu­pių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nė tra­di­ciš­kai kvie­tė var­žy­tis sū­rių ga­min­to­jus. Praė­ju­siais me­tais šia­me ren­gi­ny­je bu­vo pa­siek­tas Lie­tu­vos re­kor­das – pri­sta­ty­tas di­džiau­sias su­slėg­tas sū­ris, o šie­met su­skai­čiuo­ta sū­rių gau­sa – jų bu­vo net 398. Pa­tį svar­biau­sią – "Sū­rių val­do­vo" – ti­tu­lą iš­si­ve­žė Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos at­sto­vės, kon­kur­sui pa­tei­ku­sios ne­ti­kė­tą rū­ky­tų sū­rių kom­po­zi­ci­ją.

loretar@skrastas.lt

„Čem­pio­nas“ ta­po Di­di­ku

Į sū­rių šven­tę šie­met su­va­žia­vo Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Kel­mės ra­jo­nų sū­ri­nin­kai bei jau ket­vir­tus me­tus šia­me ren­gi­ny­je da­ly­vau­jan­ti Ina­ra Mal­kal­ne iš Lat­vi­jos. Jos ga­mi­niai kiek­vie­ną kar­tą su­trau­kia daug smal­suo­lių ir pir­kė­jų. Vieš­nia šie­met ant var­žy­tu­vių sta­lo pa­dė­jo nau­ją ga­mi­nį – „Čem­pio­ną“, ku­ris to­kį var­dą ga­vo su­ma­ny­to­jos sū­naus gar­bei. I. Mal­kal­nės sū­nus, žai­džian­tis reg­bį, su ko­man­da ta­po Lat­vi­jos čem­pio­nu, o praė­ju­siais me­tais Pra­ho­je (Če­ki­ja) vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me reg­bio čem­pio­na­te užė­mė ket­vir­tą vie­tą.

Nau­ja­sis vieš­nios ga­mi­nys ne­li­ko ne­pas­te­bė­tas. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma fo­tog­ra­fės Vir­gi­ni­jos Leng­ve­nie­nės, jam sky­rė gar­bin­gą tre­čio­jo Di­di­ko ti­tu­lą, tarp sep­ty­nių ap­do­va­no­ji­mų, ku­riems pa­va­di­ni­mai šiais me­tais pa­si­rink­ti pa­gal dva­riš­kių ka­te­go­ri­jas.

Pa­gar­ba tra­di­ci­joms

Ant­ruo­ju "Di­di­ku" ta­po Sto­niū­nų kai­mo gy­ven­to­jo 83-ejų me­tų Al­ber­to Žą­si­no sū­ris su pe­let­rū­nu. Šmaikš­tuo­lis ga­min­to­jas s­pe­cia­liai pri­sta­ty­mui iš­dro­žė ir juod­mar­gę kar­vu­tę, ku­rią pa­sta­tė ant pa­dėk­lo su sū­riu, o vi­siems klau­si­nė­jan­tiems po­ri­no, kad sū­rio re­cep­tą pa­vel­dė­jo iš sa­vo mo­čiu­tės ir pro­mo­čiu­tės.

Pir­mo­jo "Di­di­ko" ap­do­va­no­ji­mą pel­nė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Mal­de­nių sky­riaus at­sto­vės Emi­li­jos Kve­da­rie­nės ga­mi­nys. Sū­ri­nin­kė tu­rė­jo at­si­ve­žu­si ke­lių rū­šių sū­rių: su ci­na­mo­nu, span­guo­lė­mis, su aguo­no­mis, kmy­nais. O kon­kur­sui ji pri­sta­tė iš sal­daus pie­no ir iš­rū­gų ga­min­tą sū­rį, pa­gar­din­tą čes­na­ku, ait­rią­ja pa­pri­ka ir ke­lių rū­šių pi­pi­rais bei pa­va­din­tą „Siurp­ri­zas vy­rams“.

"Ba­jo­ro" ti­tu­las skir­tas Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės Mei­lu­tės Ma­ka­vec­kie­nės dviems sū­riams: bal­tam su kmy­nais ir kep­tam.

"Di­džiuo­ju ku­ni­gaikš­čiu" pa­va­din­tas Ba­riū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės sū­ris, trau­kęs akį tris­pal­viais ak­cen­tais.

Nu­ga­lė­to­jas iš Kel­mės ra­jo­no

O sū­riu nu­ga­lė­to­ju, ku­riam su­teik­tas "Val­do­vo" ti­tu­las, ko­mi­si­ja iš­rin­ko Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Ka­rei­vų kai­mo gy­ven­to­jos Ine­sos Štei­man­tie­nės iš­mo­nin­gą ga­mi­nį. Jį su­da­rė bent ke­li rū­ky­ti įvai­rių for­mų sū­riai su aitriosiomis paprikomis, čes­na­kais ir ki­tais prie­dais, iš­dė­lio­ti su­ku­riant mo­ters bo­bu­tės at­vaiz­dą. Pa­ti I. Štei­man­tie­nė „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė tik­rai ne­si­ti­kė­ju­si to­kios sėk­mės, nes į šią šven­tę at­vy­ko pir­mą kar­tą ir tik no­rė­jo pa­si­dai­ry­ti, pa­si­sem­ti idė­jų, ku­rias ga­lė­tų pri­tai­ky­ti ana­lo­giš­ka­me ren­gi­ny­je, vyks­tan­čia­me Kel­mės ra­jo­ne.

Ka­dan­gi dva­ro rū­muo­se neap­siei­na­ma be juok­da­rio, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai te­ko už­duo­tis iš­rink­ti ir sū­rį "Pokš­ti­nin­ką". To­kiu pri­pa­žin­tas Zi­niū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės „Obe­lė­lė“ na­rės Da­nu­tės Ži­gu­lie­nės tris­pal­vis sū­ris, ku­rį mo­te­ris nu­da­žė na­tū­ra­lio­mis me­džia­go­mis: prie­sko­niais, žo­le­lė­mis ir bu­ro­kė­liais.

Be­veik 400 sū­rių

Šven­tė­je akį trau­kė ir per­nykš­čio Lie­tu­vos re­kor­di­nio sū­rio, su­slėg­to Ste­fu­tės Strak­šie­nės ir svė­ru­sio 14 ki­log­ra­mų 285 gra­mus, bro­lis – taip pat di­de­lis ga­mi­nys, ku­rį ant sta­lo rai­kė ga­min­to­jos bi­čiu­lės Va­len­ti­na Jan­kaus­kie­nė ir Vil­ma Ka­zu­lie­nė. Vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė Lie­tu­vos re­kor­dą liu­di­jan­tį do­ku­men­tą, gau­tą iš re­kor­dus fik­suo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos, įtei­kė šven­tės or­ga­ni­za­to­rei, Po­šu­pių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Si­gi­tai Sa­moi­lo­vai. Jai ir bend­ruo­me­nei skir­tą Sei­mo pa­dė­kos raš­tą už tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą įtei­kė Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas.

Šį­kart ren­gi­ny­je nau­jo re­kor­do ne­siek­ta, ta­čiau bu­vo su­skai­čiuo­ti vi­si ir kon­kur­sui pri­sta­ty­ti, ir skir­ti par­duo­ti sū­riai. Iš vi­so jų bu­vo net 398. Ir nė vie­no iki šven­tės pa­bai­gos ant pre­kys­ta­lių ne­li­ko.

Jū­ra­tė ir Vy­tau­tas Pet­kai iš Zi­niū­nų kai­mo at­ve­žė net šim­tą aš­tuo­nių rū­šių sū­rių: su pe­let­rū­nu, čes­na­kais, kmy­nais, ra­zi­no­mis, ab­ri­ko­sais. Nau­jau­sias jų kū­ri­nys – rū­ky­tas sū­ris su sau­lė­je džio­vin­tais po­mi­do­rais. To­kio sko­nio ėmė pa­gei­dau­ti pa­tys pir­kė­jai.

La­biau­siai, anot Vy­tau­to Pet­kaus, per­ka­mi sū­riai, įtrin­ti čes­na­kais ir prie­sko­niais.

Šei­mos ga­mi­na­mi sū­riai jau pla­čiai pa­pli­tę ne tik Jo­niš­kio ar gre­ti­muo­se ra­jo­nuo­se. Jų lie­tu­vai­čiai gi­mi­nėms iš­ga­be­no ir į Ame­ri­ką, ir į Aust­ra­li­ją, ir į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją...

„Dar ne­pa­sie­kė tik Pie­tų Ame­ri­kos“, – juo­kė­si V. Pet­kus.

50 sū­rių šven­tei su­slė­gė mal­de­nie­tė Ge­no­vai­tė Ged­mi­nie­nė.

Šven­tė­je prie sū­rio bu­vo ga­li­ma pri­kąs­ti ir lat­viš­kos duo­nos, už­si­tep­ti me­daus ar pa­ra­gau­ti ke­lio­li­kos rū­šių vy­nuo­gių, ku­rių at­si­ve­žė jo­niš­kie­tė As­ta Bal­čiū­nie­nė su jai tal­ki­nu­siu sū­nu­mi Ag­niu­mi.

Bend­ra fo­tog­ra­fi­ja

Gre­ta sū­ri­nin­kų sto­jo ir trys da­ly­va­vę vy­ni­nin­kai: Kęs­tu­tis Šiur­na, Vla­da Ro­mu­tė Gra­ma­liaus­kie­nė ir Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vė Re­gi­na Gu­žaus­kie­nė, at­ve­žu­si Bro­niaus Va­si­liaus­ko vyš­nių vy­no.

Ka­dan­gi šie me­tai pa­skelb­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais, bu­vo lau­kia­ma kuo dau­giau žmo­nių, ap­si­ren­gu­sių tau­ti­niais rū­bais. Vi­si jie su­kvies­ti bend­rai nusifotografuoti.

Šven­tė­je da­ly­vius ir žiū­ro­vus links­mi­no Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los ir Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro ka­pe­los, skra­ba­li­nin­kas Re­na­tas Gied­rai­tis, pa­si­ro­dė tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Ki­birkš­tė­lė“, ki­ti me­no mė­gė­jai.

Au­to­rės nuo­tr.

Ine­sos Štei­man­tie­nės iš Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos pa­ga­min­tas rū­ky­tas sū­ris pel­nė svar­biau­sią – Val­do­vo – ti­tu­lą.

Jū­ra­tė ir Vy­tau­tas Pet­kai iš Zi­niū­nų kai­mo į šven­tę at­ve­žė net šim­tą sū­rių ir vi­sus sėk­min­gai par­da­vė.

Ina­ros Mal­kal­nes iš Lat­vi­jos nau­jau­sias sū­ris „Čem­pio­nas“ pel­nė tre­čio­jo Di­di­ko ti­tu­lą.

Jo­niš­kie­tė As­ta Bal­čiū­nie­nė su sū­nu­mi Ag­niu­mi pre­kia­vo vy­nuo­gė­mis.

Re­gi­ny­je, pri­si­me­nant, kad 2017-ie­ji yra Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai, vi­si tau­ti­niais rū­bais vil­kė­ję ar kos­tiu­mo ak­cen­tą tu­rė­ję da­ly­viai su­sto­jo bend­rai nuo­trau­kai.

Kon­kur­so da­ly­viai pa­de­monst­ra­vo sa­vo at­si­vež­tus sū­rius.

Iš­mo­nin­gai pa­teik­tas Ba­riū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės sū­ris ga­vo "Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio" ti­tu­lą.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas