(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Valstybiniai teatrai ir chorai – tik Vilniuje? (7)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros įstai­gos iš­gy­ve­na ne­ži­no­my­bės ir ne­ri­mo lai­kus. Ne­se­niai bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nist­ras, vie­šė­da­mas Šiau­liuo­se, už­si­mi­nė, gal rei­kė­tų jung­ti vals­ty­bi­nius cho­rus ir dra­mos teat­rus, esą kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se yra po vie­ną vals­ty­bi­nę kul­tū­ros įstai­gą ir to vi­siš­kai pa­kan­ka. Šiau­lių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai nu­ste­bę – tai kaip ta­da su dek­la­ruo­ja­ma re­gio­nų plėt­ros po­li­ti­ka? Dar vie­nas val­džios smū­gis Šiau­lių re­gio­nui?
Kon­cer­ti­nės įstai­gos Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio...

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 29 die­ną iš Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų trau­kia­si vos 2016 me­tų sau­sį kon­kur­są į šį po­stą lai­mė­jęs klai­pė­die­tis And­rius Dau­jo­tas. Šiau­lių mies­tas jam pa­ti­ko, tik žie­mą sli­džios gat­vės. Di­rek­to­rius įvar­di­jo – pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tys yra po­li­ti­nės. Ar iš tie­sų prie stra­te­gi­nio Šiau­lių ob­jek­to tel­kia­mos kon­ser­va­to­rių pa­jė­gos?– Įtei­kęs pra­šy­mą išei­ti už­si­mi­nė­te, kad vie­na pa­si­trau­ki­mo prie­žas­čių – no­ras įdar­bin­ti Šiau­lių oro uos­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau...


Kar­tkartėmis iš pa­sau­lio at­skrie­ja ži­nios apie lėk­tu­vų pi­lo­tų, pa­što dar­buo­to­jų, sta­ty­bi­nin­kų ir ki­tų pro­fe­si­jų žmo­nių strei­kus...

Praė­ju­si sa­vai­tė Jo­niš­kio ra­jo­no švie­ti­mo gy­ve­ni­me bu­vo per­mai­nin­ga, kaip ką tik pa­si­bai­gu­sios va­sa­ros oras...

Rug­sė­jį Šiau­lių po­li­ti­kos pie­vos – kaip po sti­chi­nės saus­ros, kai nu­svyla ne tik au­ga­lų vir­šū­nė­lės, bet pa­žei­džia­mos ir...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Ka­da skri­si­me?Avia­ci­jos mo­kyk­lo­je grei­tai pri­si­mi­niau sa­vo se­ne­lio žo­džius apie už­pa­ka­lį ir marš­ki­nius...

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

imestamp]" border="0" alt="" />

Pra­ty­bos „Za­pad“ – be pa­ni­kos (2)

Pirmas puslapis
2017 m. rugsėjo 14 d.
Šian­dien pra­si­de­da Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pra­ty­bos „Za­pad 2017“, vyk­sian­čios Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Pra­ty­bų me­tu gy­ven­to­jams pa­ta­ria­ma ne bai­min­tis, o bū­ti su­si­tel­ku­siais, pi­lie­tiš­kais ir ak­ty­viais vi­suo­me­nės na­riais.„Vyk­do­me sa­vo kas­die­ni­nę veik­lą. Gar­siai nu­skam­bė­ju­sios „Za­pad“ pra­ty­bos mū­sų ru­ti­nai tik­rai ne­da­ro įta­kos. Ži­no­ma, pa­pil­do­mų už­duo­čių, į ką at­kreip­ti dė­me­sį, tu­ri­me, tą ir da­ro­me. Jei kas bū­tų neįp­ras­ta...

Meistras dovanojo skulptūrą miestui ir puodžiams (6)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 14 d.
Va­kar Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų mies­to cent­re kur­šė­niš­kis ak­mens meist­ras tau­to­dai­li­nin­kas Sta­nis­lo­vas Ko­vė­ra su sū­nu­mi To­mu bai­gė dai­lin­ti nau­jos skulp­tū­ros pa­ma­tą. Sa­va­moks­lio meist­ro skulp­tū­ra skir­ta Kur­šė­nų puo­džiams, nes čia, meist­ro žo­džiais, esan­ti ne tik puo­džių sos­ti­nė, bet ir puo­džių lop­šys – išau­gi­nęs ne vie­ną gar­sų meist­rą ir me­ni­nin­ką. Puo­džiai ta­po ir mies­to ko­du, pa­gal ku­rį Kur­šė­nai at­pa­žįs­ta­mi vi­so­je ša­ly­je.Meist­ras pa­sa­ko­jo, kad vi­zi­ja su­kur­ti pa­mink­lą ki­lu­si prieš pen­ke­rius...

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

Teisėtvarka
2017 m. rugsėjo 14 d.
Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas in­for­ma­vo, kad iš pa­rei­gų at­šau­kė Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ di­rek­to­rių Va­le­ri­jų Be­lo­vą, ku­ris į dar­bą bu­vo su­grą­žin­tas teis­mo.„Teis­mo spren­di­mu as­muo ga­li bū­ti grą­ži­na­mas į dar­bą, ta­čiau juo nė­ra grą­ži­na­mas pa­si­ti­kė­ji­mas pa­čiu as­me­niu, – tei­gė A. Vi­soc­kas. – Po Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos 2017 me­tų rugp­jū­čio 30 die­nos spren­di­mo apie jau ant­rą kar­tą su­pai­nio­tus vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus (...) ga­lu­ti­nai iš­sklai­dė...

Liepsnose žuvo žmogus

Teisėtvarka
2017 m. rugsėjo 14 d.
Tre­čia­die­nio nak­tį Ak­me­nės so­dų bend­ri­jo­je „Da­bi­ki­nė“ ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė šei­mi­nin­ko gy­vy­bę.Ug­nia­ge­siai pra­ne­ši­mą apie so­dų bend­ri­jos Tul­pių gat­vė­je de­gan­tį na­mą ga­vo prieš ant­rą va­lan­dą nak­ties. Gy­ven­to­jus iš mie­go pri­ža­di­no nuo karš­čio sprag­sin­tis na­mo sto­gas.
At­vy­kus ug­nia­ge­siams, pro gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gus jau ver­žė­si lieps­na, de­gė sto­gas, lieps­nos jau šei­mi­nin­ka­vo ir kam­ba­riuo­se, į vi­dų bu­vo su­kri­tu­si me­di­nė na­mo per­dan­ga.
Ge­sin­da­mi gais­rą ir pa­te­kę į...

Veteranai prisiminė „Tauro“ pergales (1)

Sportas
2017 m. rugsėjo 14 d.
Kū­no kul­tū­ros ir spor­to ve­te­ra­nai rin­ko­si anks­čiau ga­myk­lai pri­klau­siu­sio­je, prieš 40 me­tų pa­sta­ty­to­je (sa­lės ati­da­ry­mas vy­ko 1976-ųjų rug­sė­jo 10-ąją) spor­to sa­lė­je, ku­ri iš­ti­sus tris de­šimt­me­čius bu­vo pa­grin­di­nė mies­to spor­to are­na. Pa­gerb­da­mi il­ga­me­tį ga­myk­los di­rek­to­rių ir di­de­lį spor­to en­tu­zias­tą, ne­se­niai Ana­pi­lin išė­ju­sį P. Mor­kū­ną, pa­so­di­no ąžuo­liu­ką.
Tarp da­ly­va­vu­sių­jų šven­tė­je – ga­myk­los di­rek­to­rius V. Juš­kus, ki­ti adi­minst­ra­ci­jos dar­buo­to­jai: J...

„Poezijos ruduo“ vėl subūrė autorius

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 14 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je į tra­di­ci­nę „Poe­zi­jos ru­dens“ šven­tę dau­giau­sia su­si­rin­ko nuo­lat joje da­ly­vau­jan­tys vie­ti­niai li­te­ra­tai, jų kū­ry­bos ger­bė­jai.Ren­gi­nio da­ly­viai ty­los mi­nu­te pa­ger­bė ra­jo­no li­te­ra­tus ska­ti­nu­sį kū­ry­bai Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mų­ ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko, pe­rio­di­nio lei­di­nio „Gin­ta­ro gim­ti­nė“ re­dak­to­riaus, poe­to Vla­do Bu­ra­go at­mi­ni­mą.
Jo ar­ba au­to­ri­nių ei­lių skai­tė Ak­me­nės kraš­to li­te­ra­tai Kęs­tu­tis Kren­cius...

Akmenėje atidarytas tualetas (8)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 14 d.
Šią sa­vai­tę Ak­me­nės cent­ri­nė­je aikš­tė­je pra­dė­jo veik­ti vie­ša­sis tua­le­tas, ku­ris pa­sta­ty­tas per­nai, bet vis stūk­so­jo už­da­ro­mis du­ri­mis. Gre­ta įreng­ta au­to­bu­sų sto­te­lė im­ta eksp­loa­tuo­ti šiek tiek anks­čiau – šio mė­ne­sio pra­džio­je.Vy­tau­tas RUŠ­KYS

Dėl tua­le­to už 26 tūks­tan­čius eu­rų Ak­me­nės gy­ven­to­jai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Vie­ni iki šiol abe­jo­ja, ar ga­lė­jo bū­ti toks bran­gus sta­ti­nys, esan­tis jū­ri­nio kon­tei­ne­rio iš­vaiz­dos. Ki­ti rei­ka­la­vo iš­kel­ti tua­le­tą iš rep­re­zen­ta­ci­nės mies­to...

Et­no­žai­dy­nė­se kel­miš­kiai ge­riau­siai trauk­ė laz­dą (1)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 14 d.
Šeš­ta­die­nį Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to par­ke (Aka­de­mi­jos mies­te­lis, Kau­no r.) su­reng­tos pir­mo­sios Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nės, ku­rio­se da­ly­va­vo gau­si kel­miš­kių ko­man­da, už ak­ty­vu­mą, iš­ra­din­gu­mą ap­do­va­no­ta tau­re ir pa­dė­kos raš­tais. Pir­mą­ją vie­tą kel­miš­kiai lai­mė­jo laz­dos trau­ki­mo rung­ty­je.Į pir­mą­sias Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nes Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to par­ke šeš­ta­die­nį iš­si­ruo­šė gau­si ir įvai­ri Kel­mės de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir...

Radviliškio rajone lankėsi kul­tū­ros mi­nist­rė (2)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 14 d.
Kul­tū­ros mi­nist­rė lan­kė­si Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros, Lat­vių kul­tū­ros cent­ruo­se, Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re, žy­dų se­no­sio­se ka­pi­nė­se, Bur­biš­kio dva­re, su­si­ti­ko su ra­jo­no kul­tū­ros bend­ruo­me­ne. Pa­sak kul­tū­ros mi­nist­rės, re­gio­ni­niai vi­zi­tai bū­ti­ni sie­kiant su­pras­ti vie­tos bend­ruo­me­nės ak­tua­li­jas ir pro­ble­mas.
Su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais, mi­nist­rė ak­cen­ta­vo, kad kul­tū­ra re­gio­nuo­se yra prio­ri­te­tas ir di­des­nis vie­tos val­džios pri­si­dė­ji­mas mo­ty­vuos ir...

Kužių miestelis šventė 365-ąjį jubiliejų (1)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 14 d.
Ku­žių mies­te­lis sa­vait­ga­lį mi­nė­jo 365-ąjį ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį. Pa­dė­ko­ta žmo­nėms, kū­ru­siems ir ku­rian­tiems mies­te­lio gy­ve­ni­mą. Ju­bi­lie­jų ir šven­tę pri­mins tau­to­dai­li­nin­ko Au­ri­mo Šim­kaus su­kur­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra.Šven­tė vy­ko net tris die­nas. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ku­žių bib­lio­te­ka mi­nė­jo 70-ąjį ju­bi­lie­jų. Il­ga­me­tė Ku­žių bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ni­jo­lė Vik­to­ra­vi­čie­nė pri­sta­tė bib­lio­te­kos is­to­ri­ją: ne vie­ną bib­lio­te­kos kny­gų ke­lio­nę iš vie­no...

Baleto pamokėlės – įgyvendinama svajonė

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 14 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Ova­lio­ji Pak­ruo­jo dva­ro sa­lė spin­dė­jo ne žva­kių švie­so­mis, o de­gan­čio­mis smal­su­mu vai­kų ake­lė­mis. Ke­tu­rias­de­šimt pen­kios mer­gai­tės ir vie­nas ber­niu­kas, ly­di­mi tė­ve­lių ar se­ne­lių atė­jo į pir­mą su­si­ti­ki­mą su ba­le­to šo­kė­ju. Šie vai­kai pa­no­ro lan­ky­ti „ba­le­to mo­kyk­lė­lę“ – J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los ba­le­to bū­re­lį.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖDvie­jų mo­te­rų min­tys su­ta­po
Ar­tė­jant mo­kyk­lė­lės ati­da­ry­mo mo­men­tui, sa­lė jau bu­vo pil­nu­tė­lė vai­kų ir suau­gu­sių­jų šur­mu­lio. O kam­ba­ry­je...

25-eri vers­lo me­tai įver­tin­ti no­mi­na­ci­ja (3)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Va­kar Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos įsteig­ta Chai­mo Fren­ke­lio var­do no­mi­na­ci­ja įteik­ta AB Neaus­ti­nių me­džia­gų fab­ri­ko va­do­vui Sta­nis­lo­vui Gru­šui už nuo­pel­nus mies­to pra­mo­nei, dau­giau nei 25 me­tus vyks­tan­čią vers­lo plėt­rą, nau­jų dar­bo vietų kū­ri­mą ir ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja pa­kvie­tė ir į me­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją, buvo ati­da­ry­ta „At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ja“. Ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.Ūkio...

Jelgavoje joniškiečiai pristatė Žiemgalos istorijos ženklus

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 10 die­ną Jel­ga­vo­je Ge­der­to Elia­so is­to­ri­jos ir me­no mu­zie­ju­je (Latvija), pra­de­dan­t Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius, ati­da­ry­ta Jo­niš­ky­je įkur­tos aso­cia­ci­jos „Žie­mių pra­das. Sim­ka­la“ ir Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ini­ci­juo­ta pa­ro­da „Žiem­ga­los is­to­ri­jos pėd­sa­kais“.
Vien­ti­so­je pa­ro­do­je su­dė­ti ke­tu­rių Jo­niš­ky­je vy­ku­sių pa­ro­dų eks­po­na­tai. Tai – į rin­ki­nius „Žiem­ga­los ak­tai. Ac­ta Se­mi­gal­liae“ ir „Sė­los ak­tai. Ac­ta...

Lenkijos policijos šunų čempionate – šiauliečiai geriausi (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

Lie­tu­vos ko­man­dą su­da­rė trys pa­ty­rę pa­rei­gū­nai – ko­man­dos va­do­vas Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cent­ro Ki­no­lo­gi­jos val­dy­bos Ki­no­lo­gi­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Arū­nas Pet­ro­šius (anks­čiau 20 me­tų dir­bęs Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je) ir da­ly­viai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos Ki­no­lo­gų bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Ri­čar­das Sut­kus ir Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus...

Kel­mė­je mi­nė­tos Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do die­nos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 13 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je mi­nė­tos Eu­ro­pos žy­dų pa­vel­do die­nos – ati­da­ry­ta nuo­trau­kų apie Kel­mės ra­jo­no žy­dus pa­ro­da, pa­ro­dy­tas fil­mu­kas apie žy­dų is­to­ri­ją, Lie­tu­vo­je iki Ho­lo­kaus­to gy­ve­nu­sias gau­sias žy­dų bend­ruo­me­nes, daž­nai su­da­riu­sias dau­giau ne­gu pu­sę vi­sų mies­te­lio gy­ven­to­jų.Pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę Eu­ro­po­je mi­ni­mos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do die­nos. Šie­met ren­gi­niai or­ga­ni­zuo­ti ke­tu­rio­lik­ti me­tai, Kel­mės kraš­to mu­zie­jus pri­si­jun­gė pir­mą sy­kį.
Kel­mės kraš­to...

Nerimas dėl gulbės jauniklio – gal sparnas sužeistas? (1)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 13 d.
„Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ja su­lau­kė šiau­lie­čių laiš­ko, ku­ria­me jie pa­sa­ko­ja šeš­ta­die­nį Talk­šos eže­re pa­ma­tę gul­bę su­žeis­tu spar­nu.
„Eže­re – an­tys ir gul­bių šei­my­na, vie­nos gul­bės su­žeis­tas spar­nas, – ra­šo skai­ty­to­jai. – Neaiš­ku, kiek lai­ko ji to­kia, bet ar­tė­ja žie­ma, juk ji įšals, nes pa­skris­ti ne­ga­li.“
Šiau­lie­čiai sa­ko krei­pę­si pa­gal­bos į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, vė­liau – į Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­rą, ta­čiau pa­gal­bos esą nie­kas ne­pa­ža­dė­jo.
„Ne­jau tos gul­bės ne­ga­li­ma...

Ar pasidavėte grybavimo karštinei?

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 13 d.

– Gry­bų nė ne­pa­žįs­tu ir dar nuo jau­nys­tės lai­kų bi­jau pa­si­klys­ti miš­ke. Ga­liu tik prie miš­ko pa­si­vaikš­čio­ti, gi­lyn ei­ti ne­la­bai jau­ku. Ta­čiau mėgs­tu val­gy­ti vo­ve­rai­tes. Sa­ko, ge­riau­sias gry­bas – ba­ra­vy­kas, bet man jis per sli­dus. Mėgs­tu kie­tes­nį gry­bą.

– Neg­ry­bau­ju, nes bi­jau er­kių. Bet gry­bus mėgs­tu, tik jų ne­per­ku, ne­bent gau­nu iš ar­ti­mų­jų. Ga­mi­nu su spir­gais, svo­gū­nais, pa­da­žu ir bul­vėm.

– Neg­ry­bau­ja­me, nė­ra lai­ko. Bū­tų sma­gu pa­gry­bau­ti, bet...

Rinktinei vietoj „ačiū“ – purvo dozė (1)

Sportas
2017 m. rugsėjo 13 d.
Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau aš­tunt­fi­na­ly­je. Ir su­lau­kė mil­ži­niš­kos pur­vo do­zės – smerk­ti ją su­sku­bo ne tik in­ter­nau­tai, bet ir rim­ti žmo­nės, net tie­sio­giai su­si­ję su krep­ši­niu. Bet ar mū­sų vy­rai to nu­si­pel­no? Tik­rai ne.
Pri­si­pa­žin­siu, ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas nu­liū­di­no ir ma­ne, ti­kė­jau­si, kad Lie­tu­va pa­teks bent jau tarp aš­tuo­nių ge­riau­sių že­my­no rink­ti­nių, ta­čiau mū­siš­kių smerk­ti tik­rai ne­ga­li­ma...

Apskrities neįgalieji varžėsi tradicinėje sporto šventėje

Sportas
2017 m. rugsėjo 13 d.
Klu­bo „At­gai­va“ pir­mi­nin­kė Ely­tė Ado­mai­tie­nė pa­si­da­li­jo drau­giš­kos šven­tės įspū­džiais: šie­met da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos, su­lauk­ta sve­čių iš Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Baus­kės mies­to, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio ra­jo­nų, Šiau­lių, Še­du­vos, taip pat Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los- dau­gia­funk­cio cent­ro.
Var­žy­ta­si prie šaš­kių ir šach­ma­tų len­tų, da­ly­vau­ta smi­gi­nio, bau­dų mė­ty­mo, ran­kų len­ki­mo, kimš­ti­nio ka­muo­lio me­ti­mo rung­ty­se, es­ta­fe­tė­se.
Ge­riau­siai var­žy­bo­se se­kė­si šven­tės šei­mi­nin­kams –...

Skir­tin­gų veis­lių ož­koms suteikti die­vų ir dei­vių var­dai

Centas prie cento
2017 m. rugsėjo 13 d.
Šau­kė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­čių Li­nos ir Gied­riaus Bra­jins­kų šei­ma jau ke­le­ri me­tai lai­ko bū­re­lį ož­kų: ra­guo­tų ir be­ra­gių, su skam­ba­liu­kais, ru­dų – Al­pių veis­lės, bal­tų – Za­ne­no veis­lės, ir miš­rū­nių.La­biau­siai ož­ko­mis rū­pi­na­si šei­mi­nin­kė – Šau­kė­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Li­na Bra­jins­kie­nė. Gy­vu­lė­lius, jei rei­kia, pri­žiū­ri ir dvi moks­lei­vės duk­ros, ir stu­den­tas sū­nus. O ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju dir­ban­tis vy­ras gel­bė­ja su­ne­ga­la­vu­sias ož­ke­les. Iš mei­lės ož­kos pa­va­din­tos iš­skir­ti­niais grai­kų die­vų ir...

Abi­tu­rien­tų bri­ga­da – jau­nys­tė­s išbandymas

Centas prie cento
2017 m. rugsėjo 13 d.
Prieš dau­giau ne­gu pus­šim­tį me­tų, gra­žią 1962 me­tų va­sa­ros po­pie­tę, vy­ko iš­ly­dė­tu­vės į moks­lus gru­pe­lei jau­nų žmo­nių – abi­tu­rien­tų bri­ga­dos na­riams. Drau­giš­ko­je už­sta­lė­je Aukš­tel­kų bend­ruo­me­nė lin­kė­jo sėk­mės, pra­šė neuž­mirš­ti praė­ju­sių me­tų, dė­ko­jo už dar­bą ir mū­sų nuo­šir­du­mą. Ta pro­ga ko­lū­kio pir­mi­nin­kas per­skai­tė sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­tį „Lie­tu­va“.Lie­tu­viš­kos rai­dės,
lie­tu­viš­ki žo­džiai,
lie­tu­viš­kos pie­vos su ry­to ra­sa
ma­ne užau­gi­no
iš­mo­kė, pa­ro­dė,
kur ba­lin­tų dro­bių ša­lis Lie­tu­va.
Lie­tu­viš­kas...

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

RUD­BE­KI­JOS – auk­so gel­to­nu­mo, oran­ži­nės, ru­dos spal­vos žie­dais. Puoš jū­sų so­dą iki pat šal­nų.
JUR­GI­NAI žy­di iki...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­ša­kar­nių kai­me gy­ve­nan­ti 77 me­tų gė­li­nin­kė Ras­ma Va­si­liū­nie­nė įsi­mi­nė pa­ta­ri­mą: ne­skai­čiuok sa­vo me­tų, o...

Ka­che­ti­jos re­gio­nas – vy­nuo­gy­nų ir vy­no kraš­tas der­lin­ga­me Ala­za­ni upės slė­ny­je. Neo­fi­cia­li re­gio­no sos­ti­nė...

Įp­ras­ta, jog ko­ne kiek­vie­na­me bok­so tur­ny­re, au­to­mo­bi­lių ar mo­tok­ro­so lenk­ty­nė­se da­ly­vau­ja ir mer­gi­nos...

Prieš ku­rį lai­ką Už­ven­ty­je (Kelmės r.) bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas. Gar­si cho­reog­ra­fė, tri­jų kar­tų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė...

Visi straipsniai