(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 29 die­ną iš Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų trau­kia­si vos 2016 me­tų sau­sį kon­kur­są į šį po­stą lai­mė­jęs klai­pė­die­tis And­rius Dau­jo­tas. Šiau­lių mies­tas jam pa­ti­ko, tik žie­mą sli­džios gat­vės. Di­rek­to­rius įvar­di­jo – pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tys yra po­li­ti­nės. Ar iš tie­sų prie stra­te­gi­nio Šiau­lių ob­jek­to tel­kia­mos kon­ser­va­to­rių pa­jė­gos?– Įtei­kęs pra­šy­mą išei­ti už­si­mi­nė­te, kad vie­na pa­si­trau­ki­mo prie­žas­čių – no­ras įdar­bin­ti Šiau­lių oro uos­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...

Į gais­rą – gelbėti žmonių be ap­sau­gos prie­mo­nių (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir Dai­nius Bal­čiū­nas šeš­ta­die­nį iš gais­ro bu­te iš­ne­šė dū­mais ap­si­nuo­di­ju­sį žmo­gų. Vy­rai, į ug­nį ir tirš­tus dū­mus žen­gian­tys be ap­sau­gos prie­mo­nių, per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų iš­gel­bė­jo tris žmo­nes.
Šeš­ta­die­nį Lin­ku­vos ko­man­do­je bu­dė­ję Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir jo ko­le­ga Dai­nius Bal­čiū­nas iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro (BPC) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog iš bu­to, esan­čio J.Ja­no­nio gat­vės na­me, pro lan­gų, du­rų ply­šius ver­žia­si dū­mai.
Ug­nia­ge­siai už...

Šiaulių socdemai tapo mero sąjungininkais (45)

2017 m. rugsėjo 9 d.
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ga­liau išaiš­kė­jo tik­ro­ji ta­kos­ky­ra tarp val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir opo­zi­ci­jos, ku­ri jau il­gą lai­ką bu­vo la­bi­li, lyg že­lė sau­lė­je, ir ne­da­vė ra­miai gy­ven­ti nei me­rui, nei ta­ry­bai. So­cial­de­mok­ra­tai, ga­vę vi­ce­me­ro po­stą bu­vu­siam ak­ty­viam opo­zi­cio­nie­riui Jus­ti­nui Sar­taus­kui, sa­vo bal­sa­vi­mu va­kar įro­dė, kad tam­pa me­ro są­jun­gi­nin­kais ir su­for­muo­ja stip­rią val­dan­čių­jų dau­gu­mą.Li­kus vos...

Skiautinys su pilietine pozicija (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
„Bu­či­nys“ – taip pa­va­din­tas Šiau­liuo­se gy­ve­nan­čios skiau­ti­nin­kės Ma­ry­tės Col­lard kū­ri­nys pa­te­ko į gar­sią pa­ro­dą JAV „Threads of Re­sist­tan­ce“ ir ant pa­ro­dos ka­ta­lo­go vir­še­lio. Tram­po ir Pu­ti­no bu­či­niu lie­tu­vė, tu­rin­ti Ame­ri­kos pi­lie­ty­bę, ame­ri­kie­čiams siun­čia ži­nią: mus la­biau­siai jau­di­na Tram­po už­sie­nio po­li­ti­ka – jo san­ty­kiai su Ru­si­ja.Apie gar­sių skiau­ti­nin­kių JAV or­ga­ni­zuo­ja­mą pa­ro­dą „Threads of Re­sist­tan­ce“ M. Col­lard su­ži­no­jo li­kus tik 11 die­nų iki...

Požiūris į paveldą: nurašyti, išardyti, nugriauti (23)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ant­ra­die­nį nu­bal­sa­vo už tai, kad Šiau­lių ra­jo­ne, Gruz­džiuo­se, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je 1, esan­tis ir XIX am­žių me­nan­tis, ta­čiau ava­ri­nės būk­lės pa­sta­tas bū­tų nu­griau­tas.Toks po­li­ti­kų spren­di­mas šo­ki­ra­vo Sei­mo na­rį Sta­sį Tu­mė­ną ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Šiau­lių sky­riaus ve­dė­ją Ry­tį Bud­rį. Pa­sak pa­sta­ro­jo, spren­di­mas, ku­ris bu­vo priim­tas neį­ver­ti­nus ga­li­mos sta­ti­nio kul­tū­ri­nės ir ur­ba­nis­ti­nės ver­tės – ženk­las, kad ra­jo­no po­li­ti­kai...

A. J. Greimo atminimas įamžintas dviem kūriniais (38)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Va­kar Šiau­liuo­se, P. Vi­šins­kio gat­vė­je, prie Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) III rū­mų (anks­čiau – Hu­ma­ni­ta­ri­nis fa­kul­te­tas), ir Vil­niaus gat­vė­je, prie ŠU Dai­lės ga­le­ri­jos, ati­deng­tos skulp­tū­ros, su­kur­tos Al­gir­do Ju­liaus Grei­mo me­tams. Skulp­tū­rų au­to­riai – šiau­lie­čiai Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis ir Re­da Uo­gin­tie­nė.Šie­met Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ir Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­ja pa­kvie­tė me­ni­nin­kus da­ly­vau­ti me­ni­nių ak­cen­tų kū­ri­mo ple­ne­re-kon­kur­se „(Ne)at­ras­ti Šiau­liai“, skir­ta­me...

Vadui – dau­giau ga­lių! (19)

2017 m. rugsėjo 6 d.
Ry­toj Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bus bal­suo­ja­ma dėl spren­di­mų, ku­riuo­se pa­dau­gė­jo žo­džių „sa­vi­nin­kas“, o mies­to me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui įtvir­tins dau­giau ga­lių. Pas­ta­ruo­ju me­tu mies­tas ste­bė­jo, kaip me­ras nau­do­jo sa­vo ga­lias prieš įstai­gų va­do­vus, o teis­mas tas ga­lias pri­pa­ži­no ne­tei­sė­to­mis ir joms už­glais­ty­ti iš biu­dže­to plau­kė pi­ni­gai.Ta­ry­bai tei­kia­mi tvir­tin­ti pa­keis­ti dvie­jų mies­to biu­dže­ti­nių kul­tū­ros įstai­gų nuo­sta­tai – kul­tū­ros cent­ro „Laip­tų ga­le­ri­ja“ ir...

Gimnazijoje – karas, o Savivaldybėje – gėda ir bėda (31)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Ne vie­ne­rius me­tus trun­kan­ti įtam­pa Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jo­je per­si­kė­lė ir į nau­jus moks­lo me­tus. Pa­var­gę nuo ne­su­ta­ri­mų, fi­nan­si­nių ma­chi­na­ci­jų, psi­cho­lo­gi­nės įtam­pos mo­ki­nių tė­vai ir da­lis mo­ky­to­jų dar kar­tą gar­siai klau­sia, kas vyks­ta ka­dai­se ša­ly­je gar­sė­ju­sio­je mo­kyk­lo­je. Gais­ro ne­beį­ga­li už­ge­sin­ti ir ra­jo­no val­džia, ku­rios su­dė­ty­je kaip ty­čia šil­do­si vi­sų skan­da­lų pra­di­nin­kas, bu­vęs gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gis Ma­čiu­lis. Gim­na­zi­ja skęs­ta skan­da­luo­se, o...

Izolina Lingienė jubiliejų paminėjo bičiuliškai (2)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Aš­tuo­nias­de­šim­tą­jį ju­bi­lie­jų mi­nin­ti Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė, cho­ro „Bi­čiu­liai“ pre­zi­den­tė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė ket­vir­ta­die­nį su­ren­gė bi­čiu­liš­ką va­ka­rą. Bi­čiu­lys­tė, da­li­ji­ma­sis, tar­nys­tė, ši­lu­ma ir mei­lė ar­ti­mui – šias ju­bi­lia­tės sa­vy­bes iš­sky­rė svei­kin­to­jai. Bi­čiu­liš­ka dva­sia sklei­dė­si vi­są va­ka­rą.Ju­bi­lie­ji­nis va­ka­ras vy­ko Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.
„Jūs tai ži­no­te, bet aš pri­min­siu“, – sa­kė...

Į uždarytą Mindaugių mokyklą susirinko 43 mokiniai (10)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ti­kų spren­di­mu už­da­ry­to­je Min­dau­gių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­si­rin­ko 43 mo­ki­niai. „Ma­no vai­kai ei­na į Min­dau­gių mo­kyk­lą, ir aš kar­tu su jais ei­siu, jei trūks­ta mo­ki­nių“, – tei­gė tri­jų moks­lei­vių ma­ma Val­da.Ki­ta ma­ma Dan­guo­lė per­gy­ve­no ne­no­rin­ti ves­ti sa­vo vai­ko į mies­to mo­kyk­lą, ge­riau jau ke­liaus į Kriu­kų pa­grin­di­nę, jei ten bus vie­tos.Rug­sė­jo 1-osios šven­tė­je da­ly­va­vu­siai Vy­riau­sy­bės at­sto­vei Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tai Ja­siū­nie­nei tė­vai...

Akibrokštas prieš rug­sė­jo 1-ąją (19)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Sky­riu­mi tu­rė­ju­si tap­ti mo­kyk­la li­kus dviem die­noms iki moks­lo me­tų pra­džios bu­vo pa­nai­kin­ta, nu­spren­dus dėl per ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus kla­sių vi­sai ne­komp­lek­tuo­ti.
„Spren­di­mus rei­kia priim­ti va­do­vau­jan­tis pro­tin­gu­mo prin­ci­pu, ne li­kus die­nai iki moks­lo me­tų pra­džios“, – va­kar Jo­niš­kio po­li­ti­kų po­zi­ci­ją pa­ko­men­ta­vo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Gin­tau­tas Mei­lū­nas.

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba rugp­jū­čio 30 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je...

Bulvaras – žvyrkelis, šaligatvis – beveik greitkelis (5)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Rugp­jū­čio 23-iąją Re­gist­rų cent­ro ne­kil­no­ja­mojo tur­to re­gist­re bu­vo užre­gist­ruo­tas nau­jas ob­jek­tas – ša­li­gat­vis prie am­fi­teat­ro, ku­ria­me sto­vi į bul­va­rą at­suk­ti am­fi­teat­ro suo­liu­kai. Be­veik 100 kvad­ra­ti­nių met­rų ša­li­gat­vio ga­ba­liu­kui su­teik­ta pa­grin­di­nės gat­vės ka­te­go­ri­ja, ku­ria ga­li lėk­ti ir au­to­bu­sai, ir „fū­ros“, kai pa­ts is­to­ri­nis mies­to bul­va­ras pri­ly­gin­tas žvyr­ke­liui.Ko­dėl Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­rei­kė to­kios ma­ni­pu­lia­ci­jos?„Šiau­lių kraš­tas“...

120 dienų oro erdvę saugos 7 JAV naikintuvai (2)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Sep­ty­ni nai­kin­tu­vai, apie 200 ka­rių – to­kio­mis pa­jė­go­mis ke­tu­ris mė­ne­sius JAV sau­gos Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę. Va­kar ofi­cia­lio­je ce­re­mo­ni­jo­je ame­ri­kie­čiai NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją pe­rė­mė iš len­kų. NA­TO vy­riau­sio­sios oro pa­jė­gų va­da­vie­tės va­das ge­ne­ro­las Tod D. Wol­ters už­tik­ri­no, jog mi­si­jos su­stip­ri­ni­mas ne­su­si­jęs su pra­ty­bo­mis „Za­pad": ame­ri­kie­čiai no­ri tre­ni­ruo­tis.Sep­ty­ni ame­ri­kie­čių nai­kin­tu­vai F-15C „Eag­le“ Šiau­liuo­se nu­si­lei­do pa­si­kei­ti­mo...

D. Griš­ke­vi­čius: "Čia Artūras Visockas visiškai ne prie ko" (74)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Re­gist­rų cent­re ofi­cia­liai įre­gist­ruo­ta nau­ja Šiau­lių aso­cia­ci­ja „Ci­vis ac­ti­vus“ (lo­tyn. ak­ty­vus, veik­lus pi­lie­tis), į ku­rią su­si­bū­rė nuo so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Šiau­lių sky­riaus lie­pą at­ski­lę vei­kė­jai.Kam pa­si­tar­naus ši nau­ja po­li­ti­ka už­sii­man­čių žmo­nių ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja? Atei­nan­čių rin­ki­mų plat­for­ma me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui ar gel­bė­ji­mo­si ra­tu nuo fut­bo­lo klu­bo by­los Šiau­lių vi­ce­me­rui Do­mui Griš­ke­vi­čiui?Aso­cia­ci­jos „Ci­vis ac­ti­vus“ pir­mi­nin­ku iš­rink­tas...

Radviliškio ponai be limuzinų negali – tuo vėl domisi prokuratūra (12)

2017 m. rugpjūčio 30 d.
Opo­zi­ci­jai ne­pa­vy­ko už­kirs­ti ke­lio Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­mo­jams va­ži­nė­ti bran­giau­sios komp­lek­ta­ci­jos au­to­mo­bi­liais, nors šių dvie­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mą Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) įvar­di­jo ne­skaid­riu.Ta­ry­bos val­dan­tie­ji – kon­ser­va­to­riai ir so­cial­de­mok­ra­tai – bal­sa­vo už tai­kos su­tar­tį, ku­ri vėl at­vė­rė var­tus pra­ban­gioms ma­ši­noms. Rad­vi­liš­kio po­nų trau­ka li­mu­zi­nams vėl su­do­mi­no pro­ku­ra­tū­rą.Sep­ty­nių tai­kos su­tar­čiai ne­pri­ta­rian­čių bal­sų...

Kad vaikams ir anūkams nebūtų gėda vaikščioti po Šiaulius (14)

2017 m. rugpjūčio 30 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją užė­jo bu­vęs in­ži­nie­rius Ro­mual­das Ur­ba­na­vi­čius. Šiau­lie­tis ne­se­niai su­si­pa­ži­no su Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu ir li­ko ap­stul­bęs. Dau­ge­lis spren­di­mų jam at­ro­do ne­su­vo­kia­mi ir, jo įsi­ti­ki­ni­mu, bus tik pi­ni­gų švais­ty­mas.
Cent­re prieš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę esan­tis skve­ras bu­vo su­re­mon­tuo­tas, at­nau­jin­tas 2006 me­tais, ta­čiau jau ki­tais me­tais jis bus ar­do­mas ir pro­jek­tuo­ja­mas iš nau­jo. R. Ur­ba­na­vi­čiaus...

Ar socdemai obuoliaus su „valstiečiais“ – Šiaulių regionas abejoja (9)

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Ste­bi­me so­cial­de­mok­ra­tų ir „vals­tie­čių“ gin­čus ir gra­si­ni­mus dėl koa­li­ci­jos – tai fa­sa­di­nė di­džio­sios po­li­ti­kos pu­sė par­ti­joms ren­gian­tis nau­ja­jam po­li­ti­niam se­zo­nui. Kas vyks­ta ša­lies po­li­ti­nė­je are­no­je? Pa­si­ren­gi­mas ar­tė­jan­tiems rin­ki­mams, kai ty­la ir drau­gys­tė bū­tų mir­ti­nai pa­vo­jin­ga? Par­ti­jų vi­daus įtam­pos ko­vo­ja dėl di­des­nės val­džios?Šiuo me­tu LSDP sky­riuo­se vyks­ta su­si­rin­ki­mai, ku­riuo­se par­tie­čiai bal­suo­ja – lik­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je...

Tėvai laimėjo kovą dėl mokyklos (19)

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba bu­vo pa­ren­gu­si spren­di­mą, ku­riuo Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos Kark­lė­nų sky­riaus penk­tų­jų, šeš­tų­jų, sep­tin­tų­jų ir aš­tun­tų­jų kla­sių mo­ki­niai bū­tų ve­žio­ja­mi mo­ky­tis į Kra­žius.Kark­lė­nų mies­te­lio gy­ven­to­jai ne­pa­si­da­vė po­li­ti­kų spau­di­mui. Su­ra­do dar vie­ną mo­ki­nį, ku­rio trū­ko, kad vie­tos mo­kyk­lė­lė­je bū­tų komp­lek­tuo­ja­mos dar dvi kla­sės ir iš ra­jo­no pa­kraš­čio at­vy­kę į ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį įro­dė, kad jų vai­kai ga­li ir tu­ri mo­ky­tis sa­va­me mies­te­ly­je...

Šiauliai nemiegos dvi naktis (27)

2017 m. rugpjūčio 25 d.
„Pie­ti­nis yra vi­sur“, – to­kį šū­kį šie­met pa­si­rin­ko šeš­to­jo al­ter­na­ty­vaus me­no ren­gi­nio „Šiau­lių nak­tų“ or­ga­ni­za­to­riai. Dvi die­nas mies­te vyks kon­cer­tai, pa­ro­dos, var­žy­bos, per­for­man­sai, nu­kel­sian­tys į praė­ju­sio am­žiaus 90-uo­sius me­tus. Or­ga­ni­za­to­riai iš­lei­do spe­cia­lų laik­raš­tį „Pie­ti­nia mo­menc“ ir su­ve­ny­ri­nių pi­ni­gų.Va­kar svar­biau­si „Šiau­lių nak­tų“ ak­cen­tai bu­vo pri­sta­ty­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.
Per „Šiau­lių nak­tis“ te­ri­to­ri­ja nuo Prū­de­lio iki Šiau­lių dai­lės...

Virš Šiau­lių oro uos­to – 20 me­tų pliur­pa­lų (23)

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Mi­si­ja įvyk­dy­ta, ae­rod­ro­mas ga­lė­jo funk­cio­nuo­ti ir ta­po vie­nu stip­riau­siu ko­zi­riu de­ry­bo­se dėl Lie­tu­vos na­rys­tės NA­TO.
Tuos du de­šimt­me­čius, kai ša­lia ka­ri­nio ae­rod­ro­mo, vė­liau – NA­TO ba­zės kaip ci­vi­li­nė įmo­nė vei­kia Šiau­lių oro uos­tas, ga­li­ma va­din­ti mies­to (re­gio­no) vil­ties, nu­si­vy­li­mo, val­džių blaš­ky­mo­si ir nepanau­do­tų ga­li­my­bių me­tais. Ypač iš­to­bu­lė­jo po­li­ti­nės de­ma­go­gi­jos, spe­ku­lia­ci­jų ir pliur­pa­lo­gi­jos žan­ras.
Mir­ties kil­pos virš Zok­nių.
Ne­bus Oro...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas