(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugsėjo 13 d.
Mo­te­rų ir vy­rų kik­bok­so tre­ne­rio Do­na­to PET­KAUS aist­ra – ska­nus mais­tas. Spor­ti­nin­kas ir pa­ts ruo­šia­si var­žy­boms, tad mais­to te­ma jam skau­di. Ta­čiau ne var­žy­bų se­zo­no me­tu Do­na­tas mė­gau­ja­si gar­džiais val­giais. Sa­vo fir­mi­niu pa­tie­ka­lu da­li­ja­si ir su mū­sų skai­ty­to­jais.Rei­kės: 500 g men­kės fi­lė, žu­vies prie­sko­nių, stik­li­nės krak­mo­lo, 3 kiau­ši­nių bal­ty­mų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 1 šaukš­to me­daus, 3 šaukš­tų so­jų, 1,5 stik­li­nės gra­na­tų sul­čių, šiek tiek cit­ri­nos sul­čių.
Žu­vį su­pjaus­ty­ti...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šiau­lie­tė siu­vė­ja Are­ta BRAŽIENĖ šiuo me­tu au­gi­na du ma­ža­me­čius sū­nus. Ji sa­ko ne­mėgs­tan­ti už­si­bū­ti vir­tu­vė­je, iki ve­dy­bų jai tai at­ro­dė lai­ko švais­ty­mas. Lauk­da­ma­si mo­te­ris ėmė do­mė­tis re­cep­tais. Taip at­ra­do tor­to re­cep­tą, ku­rį pa­mė­go jos ar­ti­mie­ji. Ar­tė­jant šven­tėms, vis pa­klau­sia: „Ar ant sta­lo bus ta­vo fir­mi­nis tor­tas?“
Rei­kės: 600 g kre­mi­nio sū­rio (Are­ta pa­kei­čia į varš­kę), pu­sės stik­li­nės ko­ko­sų pie­no, 300 g šo­ko­la­di­nių sau­sai­nių, 1 stik­li­nės ko­ko­sų drož­lių, 3 kiau­ši­nių, 1,5 stik­li­nės cuk­raus...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugsėjo 9 d.
Šau­kė­nų (Kel­mės r.) kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Ele­na BUR­DU­LIE­NĖ žie­mai vi­suo­met pri­ga­mi­na daug ir įvai­rių ru­dens gė­ry­bių at­sar­gų tiek iš lau­kų, tiek ir iš miš­kų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo gry­bų re­cep­tą.
Rei­kės gry­bų (tin­ka vi­si gry­bai), svo­gū­nų gal­vu­čių, po­mi­do­rų pa­da­žo, alie­jaus, drus­kos. Vi­sų pro­duk­tų šei­mi­nin­kė ima iš akies.
Gry­bai nu­va­lo­mi, su­pjaus­to­mi ir iš­ver­da­mi. Į kep­tu­vę pi­la­mas alie­jus, su­de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, pa­ke­pi­na­ma, vė­liau su­ver­čia­mi ir gry­bai...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugsėjo 8 d.
Tarp­tau­ti­nio vers­lo stu­den­tas Ha­rol­das MAR­GIS ku­li­na­ri­ja ėmė do­mė­tis dar paaug­lys­tė­je. Tuo­met ga­min­da­vo leng­vus de­ser­tus ir sa­lo­tas. Da­bar Ha­rol­das sa­ko ga­lin­tis pa­ga­min­ti ir kaž­ką uni­ka­laus bei su­bti­laus. Vai­ki­nui ku­li­na­ri­ja yra pui­kus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­das. Leng­vu, pui­kaus sko­nio de­ser­tu jis da­li­ja­si ir su mū­sų skai­ty­to­jais.Rei­kės: 500 g šo­ko­la­di­nių sau­sai­nių, 400 g kon­den­suo­to sal­din­to pie­no, 75 g svies­to, šiek tiek vaf­lių tru­pi­nių...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugsėjo 7 d.
Šiau­lie­čio Gin­ta­ro JU­SIAUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­to, lais­va­lai­kio po­mė­gis – de­ser­tų ga­my­ba. Nors pa­tie­ka­lų ruoš­ti ne­mėgs­ta ir ne­tu­ri tam lai­ko, ta­čiau iš­ban­do vis nau­jus sal­dė­sių re­cep­tus. Vie­nu iš mėgs­ta­miau­sių da­li­ja­si ir su mū­sų skai­ty­to­jais.Rei­kės: 5 vi­du­ti­nio dy­džio kiau­ši­nių, 300 g mil­tų, 200 g cuk­raus, 250 g ra­zi­nų, 200 g svies­to, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus
Svies­tą at­šil­dy­ti iki kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros. Kiau­ši­nius iš­plak­ti su cuk­ru­mi...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. rugsėjo 6 d.
Mor­ką su­tar­kuo­ti stam­bia tar­ka, agur­kus su­pjaus­ty­ti ku­be­liais ir pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je, kol su­minkš­tės. Pas­ka­nin­ti kra­pais ir su­kimš­ti į iš­va­ly­tą kar­pį.
Į or­kai­tę įda­ry­tą kar­pį šau­ti pri­deng­tą ke­pi­mo fo­li­ja. Kep­ti apie pus­va­lan­dį, kol su­minkš­tės žu­vis, ta­da nuim­ti fo­li­ją ir dar kep­ti apie 10 mi­nu­čių, kol jos vir­šus ims skrus­ti.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugsėjo 5 d.
Šiau­lie­tis mo­ky­to­jas, skau­tas Ser­ge­jus STA­PON­KUS mo­ka įvai­riau­sių iš­ky­lų re­cep­tų. Pa­tie­ka­lai grei­tai ir leng­vai pa­ga­mi­na­mi, o ge­ra nuo­tai­ka gam­to­je – ga­ran­tuo­ta. Jei ne­tu­ri­te ga­li­my­bės kep­ti de­ser­tus ant lau­žo, Ser­žas nu­ra­mi­na: tiks ir or­kai­tė.Rei­kės: ba­na­no, šo­ko­la­do.
Įp­jau­na­me ba­na­ną su žie­ve sker­sai tiek, kad į vi­dų ga­lė­tu­me įdė­ti su­lau­žy­tą ga­ba­liu­kais šo­ko­la­dą. Į vie­ną ba­na­ną su­tal­pi­na­me 4–5 ga­ba­liu­kus. Šo­ko­la­das ga­li bū­ti su rie­šu­tais...

Dienos receptas

2017 m. rugsėjo 2 d.
Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos Ga­tau­čių sky­riaus va­do­vo pa­va­duo­to­ja, Že­mai­čių drau­gi­jos na­rė Ge­no­vai­tė MUM­GAU­DIE­NĖ kas­met priau­gi­na įvai­rių dar­žo gė­ry­bių. Šiuo me­tu mo­te­ris vis ką nors ska­naus pa­ga­mi­na iš cu­ki­ni­jų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti cu­ki­ni­jų grie­ži­nė­lių ir juos pa­tiek­ti iš­skob­to­je cu­ki­ni­jo­je.Pa­tei­ka­lui rei­kės: cu­ki­ni­jos, mil­tų, po­ros kiau­ši­nių, alie­jaus, pi­pi­rų, rau­do­nė­lių, ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių mi­ši­nio. Po­nia Ge­no­vai­tė nau­do­ja „Ve­ge­tą“.
Cu­ki­ni­ją nu­lu­pa­me...

DIENOS RECEPTAS – Nijolė Mockuvienė

2017 m. rugsėjo 1 d.
Ak­me­nės ra­jo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ni­jo­lė MOC­KU­VIE­NĖ siū­lo varš­kė­čių re­cep­tą.
Rei­ka­lin­ga: 500 gra­mų varš­kės, 2 kiau­ši­nių, 1 šaukš­te­lio so­dos, 1 šaukš­to rūg­pie­nio ar­ba tru­pu­čio cit­ri­nos sul­čių, po žiups­ne­lį drus­kos, cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus ir stik­li­nę ar po­rą mil­tų.
Varš­kę iš­trin­ki­te su kiau­ši­niais, cuk­ru­mi, drus­ka ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi. So­dą už­ge­sin­ki­te rūg­pie­ny­je ar­ba cit­ri­nos sul­ty­se ir pri­dė­ki­te.
Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ki­te ir dė­ki­te...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Šiau­lių gro­žio sa­lo­no „Žan­li­sa“ sa­vi­nin­kė Ža­na LISAUSKIENĖ skai­ty­to­jams siū­lo jos šei­mos la­bai mė­gsta­mą kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų re­cep­tą. Paš­ne­ko­vės žo­džiais, jei ru­de­nį ne­tu­ri­te, kur pa­nau­do­ti pri­si­rpti ne­sus­pė­ju­sių po­mi­do­rų, šis re­cep­tas kaip tik.
Vie­nam lit­rui van­dens rei­kės: 40 gra­mų drus­kos, 60 gra­mų cuk­raus, 100 gra­mų ac­to. Taip pat tra­di­ci­nių prie­sko­nių – pi­pi­rų, lau­rų la­pe­lių ir kitų.
Di­des­nius po­mi­do­rus su­pjaus­ty­ti į ke­tu­rias da­lis, ma­žes­niuo­sius – pu­siau. Taip pa­ruoš­tus už­pil­ti...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 30 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė KRIPIENĖ mėgs­ta ga­min­ti, ypač – sal­du­my­nus: tor­tus, py­ra­gus, sau­sai­nius. Anks­čiau mo­te­ris ne­mė­go juo­dų­jų ser­ben­tų, nes ne­ži­no­jo, ką iš jų ga­li­ma pa­si­ga­min­ti. In­ter­ne­te ra­du­si pa­na­šų varš­kės ir ser­ben­tų tor­to re­cep­tą, pa­to­bu­li­no, pa­da­rė ke­lių sluoks­nių. „Pri­no­kus so­de juo­die­siems ser­ben­tams, su šei­ma mė­gau­ja­mės šiuo tor­tu“, – sa­ko R. Kri­pie­nė.
Rei­kės: 2 pa­ke­lių...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Šiau­lie­tis ka­riš­kis Al­gir­das ME­DEI­KIS daug spor­tuo­ja – bė­ga ma­ra­to­nus, da­ly­vau­ja pės­čių­jų žy­giuo­se – ir sten­gia­si svei­kai mai­tin­tis. „Ne­su gur­ma­nas. Jei­gu yra val­gyt ir val­gau. Mėgs­tu pa­pras­tus val­gius“, – sa­ko Al­gir­das ir da­li­ja­si vie­nu iš sa­vo mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tu.
Vie­nai po­rci­jai rei­kės: 150 gra­mų viš­čiu­kų šir­de­lių (ar­ba skran­du­kų), di­de­lio (ar dvie­jų ma­žes­nių) svo­gū­nų, po­ros mor­kų, po šaukš­tą po­mi­do­rų pa­da­žo ir adži­kos, alie­jaus ke­pi­mui, drus­kos, pi­pi­rų.
Nup­lau­tas...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­dė­jė­ja Auš­ri­nė DUBAUSKIENĖ ga­mi­na mėgs­ta­mus, bet ne­su­dė­tin­gus pa­tie­ka­lus, ku­riems ne­rei­kia nei daug lai­ko, nei daug dar­bo. O vie­nas to­kių mėgs­ta­mų, gar­džių, svei­kų ir leng­vai pa­ga­mi­na­mų pa­tie­ka­lų – ašt­rios kre­ve­tės.Pa­tie­ka­lui rei­kės ki­log­ra­mo kre­ve­čių (ge­riau ne­lukš­ten­tų), 4-5 čes­na­ko skil­te­lių, apie 150 mi­li­lit­rų aly­vuo­gių alie­jaus, apie treč­da­lio stik­li­nės so­jų pa­da­žo, sau­je­lės pet­ra­žo­lių, cit­ri­nos sul­čių ir 1-2 aitriųjų paprikų.
Į in­dą su at­šil­dy­to­mis kre­ve­tė­mis su­pi­la­me alie­jų...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 24 d.

Šiau­lie­tė na­mų šei­mi­nin­kė Sand­ra SA­VIC­KIE­NĖ su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si šei­mos mėgs­ta­mų kiau­ši­nių mal­ti­nių re­cep­tu.
„Prie šių mal­ti­nių tin­ka bul­vių ko­šė su krie­nų pa­da­žu“, – S. Sa­vic­kie­nė re­ko­men­duo­ja gar­ny­rą.
Rei­kės: 10 kiau­ši­nių , 100 gra­mų svies­to, 100 gra­mų mal­tų džiū­vė­sių, 3-5 vir­tų trin­tų bul­vių, 1 svo­gū­no, 1-2 šaukš­tų grie­ti­nės, pet­ra­žo­lių ar kra­pų, pi­pi­rų ir drus­kos pa­gal sko­nį.
Kie­tai iš­vir­ti 8 kiau­ši­nius ir juos smul­kiai su­ka­po­ti. Į su­ka­po­tus kiau­ši­nius dė­ti iš­vir­tas ir ge­rai su­trin­tas bul­ves...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 23 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Lu­pi­kų kai­me, gy­ve­nan­ti vers­li­nin­kė Dai­va ŽEMECKIENĖ – ak­ty­vi bend­ruo­me­nės na­rė. Per kai­mo ar se­niū­ni­jos ren­gi­nius kar­tais ten­ka pi­giai ir ska­niai pa­mai­tin­ti ke­lias de­šim­tis ar net šim­tus žmo­nių. Ten­ka su­ktis iš pa­dė­ties, pa­nau­do­jant pi­gius pro­duk­tus.
Be­si­bai­gian­čios va­sa­ros sam­bū­riams gam­to­je po­nia Dai­va siū­lo iš­si­vir­ti žir­nių ko­šės.
Ko­šei rei­kės: 6 ki­log­ra­mų žir­nių, 2 ki­log­ra­mų la­ši­nių, 6 svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, pi­pi­rų, lau­rų la­pų, džio­vin­tų žo­le­lių ar ki­tų pa­ti­n­kan­čių...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Pak­ruo­jo ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rė Lai­mu­tė KA­ZO­KAI­TIE­NĖ mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti, na­miš­kius ir bend­ra­dar­bius vai­šin­ti įdo­miais pa­tie­ka­lais. Daž­niau­siai ke­pa py­ra­gus. Vie­no, ne­se­niai iš­ban­dy­to re­cep­tu da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.
Py­ra­gui rei­kės: 200 gra­mų varš­kės, 200 gra­mų svies­to, pu­sės stik­li­nės cuk­raus, 2 stik­li­nių mil­tų, 3 kiau­ši­nių, pu­sant­ros stik­li­nės juo­dų­jų ser­ben­tų, šiek tiek va­ni­li­nio cuk­raus.
At­šal­dy­tas svies­tas su­tar­kuo­ja­mas stam­bia...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Taut­vy­das BA­ČIU­LIS, rad­vi­liš­kie­tis, Dra­gū­nų ba­ta­lio­no ka­rys, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti ska­nų om­le­tą, ku­riam rei­kės ne tik kiau­ši­nių, bet ir ry­žių.Iš­kep­ti om­le­tui rei­kės: 200 gra­mų vir­tų ry­žių, 4 kiau­ši­nių, 1 svo­gū­no, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 100 gra­mų kum­pio, 0,5 šaukš­te­lio drus­kos, tiek pat – mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų, 2 šaukš­tų svies­to, šla­ke­lio alie­jaus, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio.
Svo­gū­ną kar­tu su čes­na­kais smul­kiai su­pjaus­ty­ki­te, kum­pį su­pjaus­ty­ki­te ku­be­liais. Kep­tu­vę įkai­tin­ki­te, įpil­ki­te šla­ke­lį...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Ku­ke­čių se­niū­ni­jos Pa­ver­pe­nio kai­me, gy­ve­nan­tis Min­dau­gas SLA­VINS­KAS yra kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos „Drau­gų slė­nis“ sa­vi­nin­kas. Jau­nas vers­li­nin­kas re­mia ir se­niū­ni­jos šven­tes. Prieš Žo­li­nę vy­ku­sio­je se­niū­ni­jos šven­tė­je „Pi­lia­kal­nis se­nas mums praei­tį me­na“ po­nas Min­dau­gas iš­vi­rė 100 lit­rų šiur­pos. Re­cep­tu da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.
100 lit­rų šiur­pos rei­kės: 2 ki­log­ra­mų bul­vių, 1 ki­log­ra­mo mor­kų, 4 ki­log­ra­mų kiau­lie­nos mė­sos, 1 ki­log­ra­mo...

Latviška duonos sriuba

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Lat­vi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Ry­gos lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Bi­jū­nas“ na­rė El­vy­ri­ja MED­NIE­CE – mei­lės emig­ran­tė. Iš­te­kė­ju­si už vy­ro, iš­vy­ko gy­ven­ti į kai­my­ni­nę ša­lį ir ten kū­rė bend­rą gy­ve­ni­mą. Mo­te­ris per tuos me­tus įpra­to ga­min­ti ir lat­viams bū­din­gus pa­tie­ka­lus, ku­rie ski­ria­si nuo įpras­tų lie­tu­viš­kų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia El­vy­ri­ja siū­lo iš­mė­gin­ti duo­nos sriu­bą ir ru­dų­jų žir­nių troš­ki­nį.Lat­viš­ka duo­nos sriu­baRei­kės: juo­dos džio­vin­tos duo­nos, džio­vin­tų vai­sių (ra­zi­nų, sly­vų, ab­ri­ko­sų)...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 16 d.
Pak­ruo­jie­tė moks­lei­vė An­dže­li­ka MA­ZELS­KY­TĖ tarp ar­ti­mų­jų jau ži­no­ma kaip įdo­mių pa­tie­ka­lų ga­min­to­ja. Ji mėgs­ta iš­ban­dy­ti ku­li­na­ri­jos nau­jo­ves, įvai­rius re­cep­tus. Su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais An­dže­li­ka da­li­ja­si pa­ti­ku­siu sau­sai­nių re­cep­tu.
Rei­kės: 100 gra­mų avi­žų dribsnių, 100 gra­mų mil­tų, kiau­ši­nio, 50 gra­mų me­daus, 50 gra­mų ko­ko­sų svies­to, po pu­sant­ro šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių ir ci­na­mo­no, 50 gra­mų šo­ko­la­do, 50 gra­mų laz­dy­nų rie­šu­tų.
Su­mai­šy­ti avi­žų dribsnius, mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas