(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Gry­bai: gar­dūs, mais­tin­gi ir pa­vo­jin­gi

2017 m. rugsėjo 7 d.
Lie­tu­vo­je au­ga apie 40 rū­šių gry­bų, ku­rie nuo­din­gi ža­li. Apie 20 rū­šių ga­li su­kel­ti ap­si­nuo­di­ji­mą net ir ter­miš­kai ap­do­ro­ti – jei­gu, pa­vyz­džiui, bu­vo se­ni, pa­lai­ky­ti il­giau nei 10 va­lan­dų, ne­šva­riai nu­plau­ti, per trum­pai vi­rin­ti ir pan.* Rin­ki­te tik la­bai ge­rai ži­no­mas rū­šis, dėl ku­rių nea­be­jo­ja­te. Jei bent ma­žu­mė­lę sua­be­jo­jo­te – pa­li­ki­te ra­my­bė­je. (Nus­pir­ti ir­gi ne­rei­kia.)
* Ne­rin­ki­te gry­bų po šal­nų, nes bus pri­kau­pę nuo­din­gų me­džia­gų.
* Ge­riau rin­ki­te tik...

ES pratins prie silpnesnių elektros prietaisų

2017 m. rugsėjo 7 d.
Pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus nuo rug­sė­jo 1-osios pre­ky­bos vie­to­se ne­li­ko ga­lin­ges­nių nei 900 W siurb­lių. Nors da­lis pir­kė­jų ir sku­bė­jo ap­si­rū­pin­ti ga­lin­ges­niais prie­tai­sais, spe­cia­lis­tai sa­ko, kad dul­kei nuo že­mės pa­kel­ti di­de­lės ga­lios ne­rei­kia. Tad ką žmo­nės siurbs ga­lin­gais siurb­liais: dul­kes ar eu­rus iš sa­vo pi­ni­gi­nių ir są­skai­tų ban­kuo­se?Ti­ki­ma­si, kad ga­lin­gų elekt­ros siurb­lių išė­mi­mas iš pre­ky­bos pa­di­dins ener­gi­jos nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą, pa­dės su­ma­žin­ti nei­gia­mą po­vei­kį...

Apie sukatžolę, kuri nervus ramina geriau nei valerijonas

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Pap­ras­tą­ją su­kat­žo­lę liau­dies me­di­kai nuo įvai­rių li­gų var­to­ja la­bai se­niai. O ofi­cia­lio­ji me­di­ci­na šiuo au­ga­lu su­si­do­mė­jo pa­ly­gin­ti ne­se­niai. Ta­čiau da­bar vi­so­se vais­ti­nė­se jau ga­li­ma nu­si­pirk­ti su­kat­žo­lės tink­tū­ros. Me­di­kai ra­šo, jog ši tink­tū­ra var­to­ja­ma nuo ner­vi­nės įtam­pos, ne­ri­mo, pa­di­dė­ju­sio ner­vų sis­te­mos jaut­ru­mo. Tin­ka kai ku­riems šir­dies ne­ga­la­vi­mams įveik­ti, ki­toms li­goms gy­dy­ti.Bo­ta­ni­kai tvir­ti­na, kad su­kat­žo­lės pa­pli­tu­sios vi­so­je Lie­tu­vo­je...

Savame vynuogyne – maloniausia

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Kad vy­nuo­gės at­vi­ra­me grun­te pui­kiai de­ra ne tik šil­tes­nio kli­ma­to kraš­tuo­se, bet ir Lie­tu­vo­je, rea­liai įsi­ti­ki­no ir Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Mo­tie­jui­tis. Jo so­de au­ga apie pus­šim­tis įvai­rių veis­lių vy­nuo­gių, o kai ku­rios jų jau tre­ti me­tai sėk­min­gai ir de­ra, no­kin­da­mos ža­lios, mė­ly­nos, ro­ži­nės spal­vos uo­gų ke­kes. Kai ku­rių veis­lių vyn­me­džiai bran­di­na ir be­sėk­les uo­gas.Vy­nuo­gi­nin­kys­tės Kęs­tu­tis...

Šaknys kvepia rožėmis

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasRa­dio­lių gen­tį iš­gar­si­no raus­vo­ji ra­dio­lė (Rh.ro­sea) – le­gen­di­nė auk­si­nė šak­nis. Au­ga­las pa­na­šus į stam­bo­ką Hy­lo­te­lep­hium gen­ties ši­lo­ką. Bet tik iš to­lo. Jo šak­nys mė­sin­gos, au­gan­čios di­de­liu gniu­žu­lu, ku­rio nuo­ga kup­ra iš­lin­du­si į že­mės pa­vir­šių. Stie­bų ke­li, se­nes­nių au­ga­lų – ke­lios de­šim­tys. Jie tan­kiai apau­gę mė­sin­gais, pail­gai kiau­ši­niš­kais, be­ko­čiais 0,7–3,5 cm il­gio ir 0,5–1,5 cm plo­čio la­pais; iš pra­džių iš­lin­kę, gu­lin­tys ant že­mės, žy­dė­ji­mo me­tu pa­ky­lan­tys. Žie­dai...

Kaip bijūnus pasodinsi, taip ir žydės

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Rugp­jū­čio ant­ro­ji pu­sė – ge­riau­sias lai­kas dau­gin­ti bi­jū­nus.Bi­jū­no gen­čiai pri­klau­so ir krū­mi­niai (su­me­dė­ję), ir žo­li­niai (su šak­nias­tie­biais) au­ga­lai. Krū­mi­nių bi­jū­nų rū­šys pas mus re­tos, žo­li­nės – itin po­pu­lia­rios.Žo­li­nio bi­jū­no ant­že­mi­nė da­lis kas­met su­nyks­ta, o tai, kas lie­ka po že­me, t. y. šak­nų sis­te­ma, tu­ri du au­gi­mo-for­ma­vi­mo­si pe­rio­dus. Pir­ma­sis bū­na pa­va­sa­rį, apie ba­lan­dį-ge­gu­žę, ant­ra­sis – po žy­dė­ji­mo, rugp­jū­tį-rug­sė­jį. Tuo­met au­ga jau­nos siur­bia­mo­sios šak­nys.
Bi­jū­nų šak­nys...

Laikas rinkti gėlių sėklas

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Kad sėk­los jau yra su­bren­du­sios, su­pra­si­te ir iš žie­dy­no vi­du­ry­je ma­to­mų pū­ke­lių. Jei pa­vė­luo­si­te su­rink­ti, stam­bes­nės (pvz., nas­tur­čių) pa­birs ap­link mo­ti­ni­nį au­ga­lą, o leng­ves­nes (naš­lai­čių, skais­te­nių, ra­mu­nė­lių, de­deš­vų, me­det­kų, ra­guo­lių) vė­jas iš­ne­šios po vi­są so­dą.
Ro­žū­nių, žyd­rū­nių, su­ku­čių, kos­mė­jų, gai­liar­di­jų sėk­las ga­li­ma rink­ti ir dar ne­sub­ren­du­sias, ir vi­siš­kai su­bren­du­sias.
Kaip rink­ti?
Nu­žy­dė­ju­sius žie­dus nu­kar­py­ki­te, iš­džio­vin­ki­te ir su­dė­ki­te į po­pie­ri­nes...

Rožė pasiekė sodininko ūgį (1)

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Šiau­lių so­do bend­ri­jo­je Ža­lie­ji Ger­vė­nai va­sa­ras lei­džian­tis A. Stan­ce­lai­tis pa­sa­ko­ja, jog per 35-erius so­di­nin­ka­vi­mo me­tus to­kia ro­žė užau­go pir­mą kar­tą. Vy­ras sa­ko daug in­ves­ta­vęs į trą­šas, lais­tęs ir sau­go­jęs nuo vė­jo. Nuo pa­va­sa­rio au­gu­si gė­lė šian­dien pa­sie­kė jo ūgį.
„So­dui ati­duo­du daug svei­ka­tos, dar­bo ir mei­lės. Svar­biau­sia my­lė­ti au­ga­lus“, – pa­ta­ri­mu, kaip išau­gin­ti to­kio dy­džio ro­žes, da­li­jo­si šiau­lie­tis.
„Pa­si­džiau­kit vi­si ko­lek­ty­ve...

Ar reikia leidimo statiniui griauti?

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­mą sta­ti­nio grio­vi­mas taip pat yra sta­ty­bos rū­šis. To­kios sta­ty­bos tiks­las – išar­dy­ti (iš­mon­tuo­ti) vi­sas sta­ti­nio konst­ruk­ci­jas. Sta­ti­nys lai­ko­mas nu­griau­tu, jei jo konst­ruk­ci­jų ne­li­kę, ar­ba li­kę tik po že­mės pa­vir­šiu­mi gi­liau kaip 0,5 m esan­čios lai­kan­čio­sios konst­ruk­ci­jos.
Jei pla­nuo­ja­ma griau­ti kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nį, SLD vi­sa­da pri­va­lo­mas. Ki­tais ypa­tin­gų­jų sta­ti­nių grio­vi­mo at­ve­jais SLD sta­ti­nio grio­vi­mo pro­jek­tui taip pat...

Pagiriamasis žodis gauromečiui

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Į Pak­ra­žan­čio (Kelmės r.) kul­tū­ros cent­rą su­si­rin­ku­sios mo­te­rys iš žo­li­nin­kės Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės iš­gir­do daug pa­gi­ria­mų­jų žo­džių siau­ra­la­piam gau­ro­me­čiui – la­bai ver­tin­gam au­ga­lui, vie­nai iš nau­din­giau­sių Lie­tu­vo­je au­gan­čių vais­ta­žo­lių.Žo­li­nin­kė pa­mo­kė, kaip iš gau­ro­me­čio la­pų pa­si­ga­min­ti fer­men­tuo­tą ar­ba­tą.
Gau­ro­me­tis – la­bai aukš­tas, suau­gu­sio žmo­gaus ūgio au­ga­las, au­gan­tis kir­ti­muo­se, pa­miš­kė­se, žy­din­tis lie­pos-rugp­jū­čio mė­ne­siais raus­vais žie­de­liais.
Šio...

Au­ga­lų su­kaup­ta ga­lia sau­go svei­ka­tą

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me rink­ti da­bar ir ru­de­nį. Džio­vin­tų au­ga­lų su­kaup­tos ga­lios sau­gos svei­ka­tą vi­sus me­tus. Jo­niš­kie­tė svei­kuo­lė ir žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė siū­lo ne­pa­mirš­ti pri­si­skin­ti juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų, ša­la­vi­jų, gys­lo­čių žie­dų, dil­gė­lių ir kra­pų sėk­lų, pe­ly­nų. Ru­de­nį ga­lė­si­me džio­vin­ti pie­nių šak­nis, skin­ti ir džio­vin­ti šer­mukš­nių, aro­ni­jų uo­gas.
Žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė į puo­de­lį įpi­la skaid­rios gel­to­nos...

Moters pa­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Šau­kė­nuo­se, gy­ve­nan­ti Ele­na Juš­kie­nė megz­ti, ner­ti, ki­to­kių rank­dar­bių mo­ka nuo vai­kys­tės. Pas­ta­rai­siais me­tais mo­te­ris pa­mė­go vą­še­liu iš li­no ner­ti stal­tie­ses.„Kai vy­ras gy­vas bu­vo ir pa­ti dau­giau svei­ka­tos tu­rė­jau, au­gi­no­me dar­žo­ves, gė­les. Da­bar man be­li­ko tik po­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses“, – sa­kė šau­kė­niš­kė.
Ele­na Juš­kie­nė ant so­fos ir fo­te­lių klo­ja švel­nių spal­vų ir at­spal­vių vą­še­liu ner­tas stal­tie­ses.
Vi­si mez­gi­niai – skir­tin­gų dy­džių, raš­tų. Dau­giau­sia –...

Moksleiviai ėmė auginti braškes (4)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Kriu­kų mies­te­ly­je (Jo­niš­kio r.) moks­lei­viai bro­liai Ma­tas ir Si­mas Ru­džiai, tė­vo ūki­nin­ko To­mo Ru­džio pa­ska­tin­ti, šiais me­tais ėmė­si braš­kių vers­lo. Nors ten­ka kel­tis ket­vir­tą penk­tą va­lan­dą ry­to, kad nu­skin­tos uo­gos lai­ku ke­liau­tų į tur­gų ar tie­siai pas pir­kė­jus, vy­res­ny­sis 17-me­tis Ma­tas sa­ko, jog dar­bas jam pa­tin­ka. Po dve­jų me­tų bai­gęs gim­na­zi­ją yra ap­si­spren­dęs stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­ją.
Kriu­kų mies­te­lio ra­mio­je nuo­ša­lio­je gat­vė­je, so­dy­bo­je su se­nu me­di­niu, vi­jok­liais...

Gėlių kolekcininkas ieško vis naujų žiedų

2017 m. liepos 27 d.
Nuo­ša­lia­me Gai­žū­nų kai­me (Pak­ruo­jo r.) se­no­je so­dy­bo­je la­po­ja šim­tai veis­lių gė­lių – tul­pių, le­li­jų, nar­ci­zų, hia­cin­tų, ke­lių ki­tų rū­šių. Sim­bo­liš­ka, kad žy­din­ti val­da – Tul­pių gat­vė­je. Jos šei­mi­nin­kas Ma­rius Alen­či­kas už­sii­ma ne tik gė­lių au­gi­ni­mu, bet ir se­lek­ci­ja. Gė­li­nin­ku vy­ras ta­po dau­giau nei prieš dvi­de­šimt me­tų.M. Alen­či­ko so­dy­bą ne­sun­ku ras­ti – jau nuo gat­vės pu­sės aukš­tyn stie­bia­si įvai­riau­sių spal­vų azi­ji­nės ir vamz­de­li­nės le­li­jos. Vie­nos žie­dus iš­sklei­dusios, ki­tos dar tik ruo­šia­si žy­dė­ti.
Tarp...

Valdovo stalui – jautis ir keturi avinai

2017 m. liepos 27 d.
Jau­tis, ke­tu­ri avi­nai, 60 viš­tų, po ke­le­tą žą­sų ir nu­pe­nė­tų kast­ruo­tų gai­džių, sū­rio, svies­to – iš tiek ir dau­giau pro­duk­tų bu­vo ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai Lie­tu­vos val­do­vų sta­lui.Dau­gy­bę įvai­rių Lie­tu­vos gast­ro­no­mi­nio pa­vel­do is­to­ri­jos, gy­vo­sios tra­di­ci­jos fak­tų pa­sa­ko­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Mu­zeo­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas pro­fe­so­rius dak­ta­ras Rim­vy­das Lau­ži­kas Kel­mė­je vy­ku­siuo­se va­sa­ros kur­suo­se.
Vi­si kul­tū­ros reiš­ki­niai, tarp jų ir...

Dizainerė mokė senus rūbus prikelti naujam gyvenimui

2017 m. liepos 20 d.
Di­zai­ne­rė iš Vil­niaus Ja­ni­na Zi­bi­re­va ke­tu­rių die­nų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mo­kė ža­ga­rie­čius, kaip pa­puoš­ti, at­nau­jin­ti se­nus rū­bus bei ava­ly­nę ir pri­kel­ti juos dar vie­nam gy­ve­ni­mui. Kar­tu tai – ir tau­so­jan­tis po­žiū­ris į ap­lin­ką, nes, pa­sak me­ni­nin­kės, šiuo­lai­ki­nė vi­suo­me­nė per daug lin­ku­si var­to­ti.
Ža­ga­rės (Joniškio r.) jau­ni­mo vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Spal­vo­tas vei­das“ pa­kvies­ta vil­nie­tė ma­dos di­zai­ne­rė Ja­ni­na Zi­bi­re­va Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no...

Prasidėjo vėžių gaudymo sezonas

2017 m. liepos 20 d.
Lei­džia­ma pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką gau­dy­ti na­tū­ra­liai pa­pli­tu­sias rū­šis – pla­čiaž­nyp­lius ir siau­raž­nyp­lius vė­žius. In­va­zi­nių rū­šių gau­dy­mui, kaip įpras­tai, ri­bo­ji­mai ne­tai­ko­mi.
Re­mian­tis Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lė­mis, žve­jai pla­čiaž­nyp­liams ir siau­raž­nyp­liams vė­žiams gau­dy­ti ga­li nau­do­ti bu­čiu­kus (ne il­ges­nius, nei 1 m ir ne pla­tes­nius nei 0,5 m) ir sam­te­lius, bet ne dau­giau kaip 5 vnt. Tuo tar­pu vė­žius gau­dy­ti ran­ko­mis, nau­do­ti graibš­tus ar...

Sodybą pavertė rojaus kampeliu

2017 m. liepos 13 d.
Al­ma ir Sau­lius Grons­kiai į ty­kią tar­si užu­tė­kis so­dy­bą Jo­niš­ky­je at­si­kraus­tė prieš tris­de­šimt me­tų. Jo­je anuo­met gy­ve­no ži­no­mas ra­jo­ne fo­tog­ra­fas Kons­tan­ti­nas Ber­žė­nas. Iš tų lai­kų iš­li­ko tik šu­li­niai, jaz­mi­no ir aly­vos krū­mai ir vi­jok­li­nė ro­žė. Be­veik 21 aro plo­tas pa­si­kei­tė neat­pa­žįs­ta­mai: čiur­le­na fon­ta­nė­liai, žy­di ro­žių pul­kas, akį trau­kia vi­saip iš­rai­ty­ti, iš­kar­py­ti ka­da­giai, tu­jos, vais­me­džius su­pa se­ren­čių lan­ke­liai. Ši so­dy­ba šie­met bu­vo iš­rink­ta tarp tri­jų gra­žiau­sių...

Mezgimas – atgaiva sielai ir uždarbis

2017 m. liepos 13 d.
Rad­vi­liš­ky­je su­reng­ta­me aš­tun­ta­ja­me tarp­tau­ti­nia­me ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­te „Tau­ti­nių raš­tų vin­giai“ siū­lus vy­nio­jo ir įvai­riau­sius raš­tus vin­gia­vo dau­giau nei pus­šim­tis mez­gė­jų. Vi­si jie mez­gi­mą lai­ko ge­riau­siu bū­du nu­si­ra­min­ti, pra­leis­ti lais­va­lai­kį bei ori­gi­na­liai pa­si­puoš­ti. O kai ku­riuos mez­gi­mas ir mai­ti­na.Į ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą su­va­žia­vo dau­giau nei pus­šim­tis mez­gė­jų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos. Pir­mą kar­tą ja­me da­ly­va­vo gra­žia­dar­bės iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos...

Dviejų vienodų rankinių rankomis nepasiųsi

2017 m. birželio 29 d.
Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Kęs­tu­tis Ci­bu­lis mu­gė­se ant pre­kys­ta­lio ri­kiuo­ja sa­vo ran­ko­mis siū­tas mo­te­riš­kas ir vy­riš­kas ran­ki­nes bei kup­ri­nes. Tvir­ti ge­ros odos ga­mi­niai, pa­puoš­ti sag­ti­mis, ki­še­nė­mis, įvai­rio­mis de­ta­lė­mis, trau­kia akį. Oda vy­ras do­mė­jo­si se­niai, prieš tris de­šim­tis me­tų pa­ts pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me pa­si­siu­vo striu­kę. Nuo ta­da oda ir siu­vi­mas jo ne­be­pa­lei­do.
Kęs­tu­tis Ci­bu­lis nuo len­ty­nos pa­ke­lia tvir­tai at­ro­dan­čią odi­nę kup­ri­nę ir siū­lo pa­ki­lo­ti...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas