(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Rug­sė­jo 6-ąją Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne nu­sta­čius af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nį, į prie­žiū­ros zo­ną pa­te­ko ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je, esan­ti te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je au­gi­na­ma 41 kiau­lė. Se­niū­ni­jo­je esan­tis stam­bus kiau­li­nin­kys­tės ūkis kol kas į šią zo­ną ne­pa­ten­ka, ta­čiau grės­mė yra jau ar­ti jo.Rad­vi­liš­kis Šiau­lių ap­skri­ty­je kol kas yra vie­nin­te­lis ra­jo­nas, la­biau­siai priar­tė­jęs prie pa­vo­jin­gos li­gos ži­di­nio.Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Ažuo­ly­tės kai­me esan­čia­me kiau­lių ūky­je...

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Po­šu­pių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nė tra­di­ciš­kai kvie­tė var­žy­tis sū­rių ga­min­to­jus. Praė­ju­siais me­tais šia­me ren­gi­ny­je bu­vo pa­siek­tas Lie­tu­vos re­kor­das – pri­sta­ty­tas di­džiau­sias su­slėg­tas sū­ris, o šie­met su­skai­čiuo­ta sū­rių gau­sa – jų bu­vo net 398. Pa­tį svar­biau­sią – "Sū­rių val­do­vo" – ti­tu­lą iš­si­ve­žė Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos at­sto­vės, kon­kur­sui pa­tei­ku­sios ne­ti­kė­tą rū­ky­tų sū­rių kom­po­zi­ci­ją.
Į sū­rių šven­tę šie­met su­va­žia­vo Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Kel­mės ra­jo­nų sū­ri­nin­kai...

Garbės piliečio dovana Kelmės krašto muziejui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, me­ce­na­tas Vy­tau­tas Du­dė­nas Kel­mės kraš­to mu­zie­jui per­da­vė 18 vals­ty­bės kū­ri­mą­si sim­bo­li­zuo­jan­čių daik­tų. Pa­sak mu­zie­ji­nin­kų, ryš­kiau­sias tarp jų – ge­ros būk­lės Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riaus kar­das su kas­pi­no ku­tu.V. Du­dė­no gra­ži drau­gys­tė su Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­mi tę­sia­si jau du de­šimt­me­čius. Iš Kel­mės kraš­to ki­lęs me­ce­na­tas iš viso mu­zie­jui yra pa­do­va­no­jęs dau­giau­siai – 312 eks­po­na­tų.Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se...

Rašytojas tapo dešimtuoju rajono premijos laureatu (1)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos de­šim­tuo­ju lau­rea­tu pa­skelb­tas Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys Vi­das Mor­kū­nas.Pro­zi­nin­kas, poe­tas, ver­tė­jas V. Mor­kū­nas pir­mą­ją ap­sa­ky­mų kny­gą „Ma­ne­ke­no gim­ta­die­nis“ iš­spaus­di­no 2001-ai­siais. Po vie­nuo­li­kos me­tų iš­leis­ta ant­ro­ji – „Re­por­ta­žas iš kiau­ši­nio“. Už­per­nai pa­si­ro­dė ei­lė­raš­čių kny­ga „Nek­ro­po­lių švie­sos“.
Jų au­to­rius li­te­ra­tū­ri­nia­me pa­sau­ly­je ži­no­mas ir kaip...

Nusilenkta Vytautui Didžiajam ir Tėvui Stanislovui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Juo­dei­kiuo­se (Joniškio r.) tra­di­ciš­kai pri­si­min­tas ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas Di­dy­sis, ku­riam skir­tas pa­mink­las šia­me kai­me sto­vi nuo tar­pu­ka­rio lai­kų. Pa­mi­nė­ta ir ki­ta ryš­ki as­me­ny­bė, su­si­ju­si su Juo­dei­kių kraš­tu – ku­ni­gas, vie­nuo­lis Tė­vas Sta­nis­lo­vas.
Į Juo­dei­kius su­si­rin­kę žmo­nės pir­miau­sia sku­bė­jo į vie­tos šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, kur mi­šias au­ko­jo Skaist­gi­rio kle­bo­nas ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis. Po pa­mal­dų prie Vy­tau­to Di­džio­jo...

Šiaulių rajonas skelbia Metų kraštotyrininko konkursą

2017 m. rugsėjo 12 d.
Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja kas­met ski­ria­ma dviems Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kams – suau­gu­siam ir jau­na­jam kraš­to­ty­ri­nin­kui už ak­ty­vų, kū­ry­bin­gą dar­bą kraš­to­ty­ros sri­ty­je.
Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja ra­jo­ne tei­kia­ma nuo 2001 me­tų. Sa­vi­val­dy­bė ja sie­kia ska­tin­ti Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kų veik­lą, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ren­giant kraš­to­ty­ros dar­bus, eks­pe­di­ci­jas, pa­ro­das, ku­riant ir puo­se­lė­jant vi­suo­me­ni­nius mu­zie­jus, plė­to­jant liau­dies tra­di­ci­jas...

Menų mokysis 395 moksleiviai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Kel­mė­je so­li­nio dai­na­vi­mo šie­met mo­ky­sis 9 mo­ki­niai, cho­ri­nio dai­na­vi­mo – 25. For­te­pi­jo­no kla­sė­se mo­ky­sis 21, akor­deo­no – 12, kank­lių – 8, bir­by­nės – 4, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų – 9, mu­ša­mų­jų – 10, smui­ko – 11, gi­ta­ros – 6. Iš vi­so me­nų mo­kyk­lo­je mo­ky­sis 115 vai­kų.
Pak­ra­žan­čio mu­zi­kos sky­riu­je so­li­nio dai­na­vi­mo mo­ky­sis 5, akor­deo­no – 5, kank­lių – 8, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų – 8. Iš vi­so šia­me sky­riu­je mo­ky­sis 26 vai­kai.
Kra­žių mu­zi­kos sky­riu­je for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čiu...

Kraujo dovanojo ir ugniagesiai gelbėtojai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Kel­mės cent­re vėl su­reng­ta krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja – ne­mo­ka­mai krau­jo do­va­no­jo 60 kel­miš­kių. Iš jų be­veik pu­sė – 27 – do­no­rais ta­po pir­mą kar­tą.Iš vi­so į Kel­mės mies­to cent­re, prie­šais Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­lą or­ga­ni­zuo­tą ne­mo­ka­mos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją at­si­lie­pė net 77 Kel­mės ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, 34 – pir­mą kar­tą.
Ne­mo­ka­mais do­no­rais pa­si­ry­žo tap­ti ir kel­miš­kiai ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai, ku­riuos pra­smin­gam poel­giui pa­ska­ti­no Šiau­lių ap­skri­ties...

Daugiausia mokinių „Kražantės“ progimnazijoje

2017 m. rugsėjo 9 d.
Šiais moks­lo me­tais į mo­kyk­las su­si­rin­ko per tris tūks­tan­čius mo­ki­nių. Pat­vir­tin­ti kla­sių komp­lek­tai ir eta­tai, ku­rių kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se ma­žės dėl reor­ga­ni­za­ci­jos ir su­ma­žė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus, kai ku­rio­se dau­gės dėl pa­pil­do­mos veik­los ar­ba at­si­ra­du­sių pa­pil­do­mų po­rei­kių.Di­džiau­sia ra­jo­no mo­kyk­la, kaip ir ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų iš­lie­ka Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­ja. Jo­je mo­ky­sis 471 mo­ki­nys.Di­džiau­sio­je Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jo­je šie­met bus...

Rajono Taryboje

2017 m. rugsėjo 9 d.
Ta­ry­ba nu­spren­dė nu­griau­ti prie Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mų esan­čius du lau­ko tua­le­tus, pri­klau­siu­sius prieš dau­ge­lį me­tų už­da­ry­tai mo­kyk­lai. Jie ne­nau­do­ja­mi ir ke­lia grės­mę vai­kams. Mo­kyk­los pa­sta­tas nu­griau­tas jau anks­čiau.
Že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams, ku­rie ne­pri­žiū­ri sa­vo tu­ri­mų skly­pų, bus tai­ko­mas di­des­nis ne­gu nu­ma­ty­ta – 4 pro­cen­tų skly­po ver­tės že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas.
Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai va­ži­nė­jo po te­ri­to­ri­jas ir su­da­rė ap­leis­tų skly­pų są­ra­šus. Tuo­met iš­siun­tė laiš­kus su...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugsėjo 9 d.
Konf­lik­tą ma­tę ma­ža­me­čiai vai­kai (sū­nus, gi­męs 2008 me­tais, duk­ra, gi­mu­si 2014 me­tais) per­duo­ti blai­viai te­tai.
Rug­sė­jo 7 die­ną, Kal­vių kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,85 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras (gi­męs 1952 me­tais) ran­ka tren­kė ne­blai­viai (nu­sta­ty­tas 1,72 pro­mi­lės gir­tu­mas) žmo­nai (gi­mu­si 1952 me­tais) į vei­dą.
Rug­sė­jo 1 die­ną, apie 20 va­lan­dų 30 mi­nu­čių, Kel­mė­je, Vil­ties g., dau­gia­bu­čio na­mo ko­ri­do­riu­je, ga­li­mai ne­blai­vus (gir­tu­mą tik­rin­tis...

Surengti civilinės saugos mokymai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Pir­mo­ji mo­ky­mų da­lis vy­ko sa­lė­je. Da­ly­viams R. Ža­lan­daus­kie­nė pri­mi­nė apie ci­vi­li­nės sau­gos, eva­kua­ci­jos są­vo­kas, el­ge­sį gy­ven­to­jų eva­kua­ci­jos ir el­ge­sį eva­kua­ci­jos iš pa­sta­to me­tu, veiks­mus ra­dus sprog­me­nį ar daik­tą pa­na­šų į sprog­me­nį, kai ky­la pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei, svei­ka­tai, tur­tui ir (ar) ap­lin­kai.
Ka­pi­to­nas Ry­tis Mar­gaus­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 605 pės­ti­nin­kų kuo­pos va­das...

Suvienyti gentis – sunku, dar sunkiau išlaikyti

2017 m. rugsėjo 9 d.
Lie­tu­va, kaip vals­ty­bė, su­si­for­ma­vo XIII am­žiu­je. Ją su­vie­ni­jo Min­dau­gas, ko­vo­jęs su sa­vo jau­nys­tės drau­gais. Su­vie­ny­ti gen­tis bu­vo sun­ku, bet dar sun­kiau bu­vo jas iš­lai­ky­ti. Taip tvir­tin­ta Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je, ku­ria­me pri­si­min­ti Lie­tu­vos val­do­vai – nuo Min­dau­go, su­vie­ni­ju­sio že­mes ir gen­tis, iki iš­rink­to­jo ir 1775 me­tais sa­vo no­ru at­si­sta­ty­di­nu­sio Vla­dis­lo­vo Au­gus­to Po­nia­tovs­kio.Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus...

Kanapes baisogalietis auginęs arbatai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų akys nu­kry­po į Bai­so­ga­lo­je gy­ve­nan­tį 73 me­tų vy­rą. Paaiš­kė­jo, kad jo skly­pe kaip nie­kur nie­ko bu­jo­jo ka­na­pės. Au­gin­to­jas aiš­ki­na, kad au­ga­lai bu­vo nau­do­ja­mi me­di­ci­ni­niais tiks­lais.
Nors tiks­lai, kaip po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams aiš­ki­no Bai­so­ga­los mies­te­lio, J. Bi­liū­no gat­vės, gy­ven­to­jas, ir me­di­ci­ni­niai, vis tiek bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Jo tiks­las iš­siaiš­kin­ti, ar ar­ba­tai ne­va skir­to­se ka­na­pė­se nė­ra drau­džia­mų me­džia­gų, ar­ba...

Rad­vi­liš­ky­je iš­dy­go kny­gų na­me­lis

2017 m. rugsėjo 9 d.
Į bib­lio­te­ki­nin­kų kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie Kny­gų na­me­lio idė­jos įgy­ven­di­ni­mo at­si­lie­pė tri­jų Rad­vi­liš­kio mies­to or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.
Sim­bo­liš­ka, kad į pir­mo­jo kny­gų na­me­lio ati­da­ry­mo šven­tę rad­vi­liš­kie­čiai bu­vo pa­kvies­ti Rug­sė­jo 1-osios iš­va­ka­rė­se. Pir­ma­sis na­me­lis bu­vo pa­sta­ty­tas Rad­vi­liš­kio au­to­bu­sų sto­ty­je. Žmo­nės, lauk­da­mi au­to­bu­so ar ei­da­mi pro ša­lį, da­bar ga­li pa­siim­ti no­ri­mą kny­gą, ga­li pri­sės­ti ir pa­skai­ty­ti.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos...

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja su­si­rū­pi­no vie­ša nuo­mo­ne apie sa­ve. Už­va­kar po­sė­dy­je nu­spręs­ta kreip­tis į ra­jo­no me­rą, Ta­ry­bą, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tir­ti, kaip at­si­ra­do Ko­mi­si­jos spren­di­mo do­ku­men­tas, ku­rio nu­ta­ria­mo­ji da­lis ga­li pri­lyg­ti klas­to­tei. Vėl, tik jau rim­tai, už­si­min­ta apie ko­mi­si­jos at­si­sta­ty­di­ni­mą.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
Skan­da­lu virs­tan­tys ko­mi­si­jos spren­di­mai dėl Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės...

Šoks visa Lietuva, šoks ir Pakruojis!

2017 m. rugsėjo 8 d.
Pas­ta­rai­siais me­tais žmo­nių su­si­do­mė­ji­mas liau­dies šo­kiais pa­ste­bi­mai au­ga: vyks­ta va­ka­ro­nės, bu­ria­si šo­kių klu­bai, or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios šven­tės, ak­ci­jos.
Rug­sė­jo 15-ąją tre­čią kar­tą vi­so­je Lie­tu­vo­je, o Pak­ruo­jy­je – pir­mą kar­tą vyks uni­ka­li ak­ci­ja „Vi­sa Lie­tu­va šo­ka“. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras kvie­čia su­si­bur­ti mies­tų, mies­te­lių, re­gio­nų cent­rų, ša­lies sos­ti­nės vi­suo­me­nei at­vi­ro­se erd­vė­se, švie­ti­mo, kul­tū­ros bei ki­to­se įstai­go­se mo­ky­tis tra­di­ci­nių šo­kių...

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
TE­MĄ PA­SIŪ­LĖ SKAI­TY­TO­JAS
Nors Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras (PSPC) skel­bia­si apie vyk­do­mas per­mai­nas pa­cien­tų la­bui, pa­na­šu, kad odon­to­lo­gi­jos spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tų jos ne­pa­sie­kia. Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis, skun­dę­sis, kad no­rint iš­si­trauk­ti dan­tį jam į PSPC re­gist­ra­tū­rą te­ko vaikš­čio­ti vos ne tris sa­vai­tes, kol vie­ną ry­tą prie jos atė­jęs dar prieš sep­tin­tą, „lai­mė­jo“ ta­lo­ną trauk­ti dan­tį.
Re­dak­ci­ja si­tua­ci­ją pa­ko­men­tuo­ti pa­pra­šė PSPC...

SPORTAS

2017 m. rugsėjo 8 d.
Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Žyd­rū­nas Ze­deršt­re­mas, tre­čią­ją – Ei­man­tas Bin­kis.
FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį na­muo­se su­žai­dė ly­gio­sio­mis – 2:2 – su „Ši­lu­te“.
Įvar­čius pel­nė Va­dym Bar­ba ir Ai­va­ras Ba­go­čius.
Su­žai­dus 22 var­žy­bas, pa­kruo­jie­čiai sa­vo są­skai­to­je tu­ri 33 taš­kus. Ko­man­da – aš­tun­to­je tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­to­je.
* Ra­jo­no 8x8 fut­bo­lo pir­me­ny­bių tau­rę, įsteig­tą UAB „Kan­ru­gė­lė“...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. rugsėjo 8 d.
Ren­gi­nio ati­da­ry­mas pra­si­dė­jo Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo „Re­ke­tys“ pa­si­ro­dy­mu (va­do­vė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė). Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius ir pa­si­džiau­gė, kad Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nos pra­si­de­da Pak­ruo­jy­je. Apie Pak­ruo­jo si­na­go­gos is­to­ri­ją, eks­ter­je­ro ir in­ter­je­ro res­tau­ra­vi­mo dar­bus...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas