(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Garbės piliečio dovana Kelmės krašto muziejui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, me­ce­na­tas Vy­tau­tas Du­dė­nas Kel­mės kraš­to mu­zie­jui per­da­vė 18 vals­ty­bės kū­ri­mą­si sim­bo­li­zuo­jan­čių daik­tų. Pa­sak mu­zie­ji­nin­kų, ryš­kiau­sias tarp jų – ge­ros būk­lės Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riaus kar­das su kas­pi­no ku­tu.V. Du­dė­no gra­ži drau­gys­tė su Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­mi tę­sia­si jau du de­šimt­me­čius. Iš Kel­mės kraš­to ki­lęs me­ce­na­tas iš viso mu­zie­jui yra pa­do­va­no­jęs dau­giau­siai – 312 eks­po­na­tų.Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se...

Menų mokysis 395 moksleiviai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Kel­mė­je so­li­nio dai­na­vi­mo šie­met mo­ky­sis 9 mo­ki­niai, cho­ri­nio dai­na­vi­mo – 25. For­te­pi­jo­no kla­sė­se mo­ky­sis 21, akor­deo­no – 12, kank­lių – 8, bir­by­nės – 4, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų – 9, mu­ša­mų­jų – 10, smui­ko – 11, gi­ta­ros – 6. Iš vi­so me­nų mo­kyk­lo­je mo­ky­sis 115 vai­kų.
Pak­ra­žan­čio mu­zi­kos sky­riu­je so­li­nio dai­na­vi­mo mo­ky­sis 5, akor­deo­no – 5, kank­lių – 8, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų – 8. Iš vi­so šia­me sky­riu­je mo­ky­sis 26 vai­kai.
Kra­žių mu­zi­kos sky­riu­je for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čiu...

Kraujo dovanojo ir ugniagesiai gelbėtojai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Kel­mės cent­re vėl su­reng­ta krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja – ne­mo­ka­mai krau­jo do­va­no­jo 60 kel­miš­kių. Iš jų be­veik pu­sė – 27 – do­no­rais ta­po pir­mą kar­tą.Iš vi­so į Kel­mės mies­to cent­re, prie­šais Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­lą or­ga­ni­zuo­tą ne­mo­ka­mos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją at­si­lie­pė net 77 Kel­mės ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, 34 – pir­mą kar­tą.
Ne­mo­ka­mais do­no­rais pa­si­ry­žo tap­ti ir kel­miš­kiai ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai, ku­riuos pra­smin­gam poel­giui pa­ska­ti­no Šiau­lių ap­skri­ties...

Daugiausia mokinių „Kražantės“ progimnazijoje

2017 m. rugsėjo 9 d.
Šiais moks­lo me­tais į mo­kyk­las su­si­rin­ko per tris tūks­tan­čius mo­ki­nių. Pat­vir­tin­ti kla­sių komp­lek­tai ir eta­tai, ku­rių kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se ma­žės dėl reor­ga­ni­za­ci­jos ir su­ma­žė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus, kai ku­rio­se dau­gės dėl pa­pil­do­mos veik­los ar­ba at­si­ra­du­sių pa­pil­do­mų po­rei­kių.Di­džiau­sia ra­jo­no mo­kyk­la, kaip ir ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų iš­lie­ka Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­ja. Jo­je mo­ky­sis 471 mo­ki­nys.Di­džiau­sio­je Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jo­je šie­met bus...

Rajono Taryboje

2017 m. rugsėjo 9 d.
Ta­ry­ba nu­spren­dė nu­griau­ti prie Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mų esan­čius du lau­ko tua­le­tus, pri­klau­siu­sius prieš dau­ge­lį me­tų už­da­ry­tai mo­kyk­lai. Jie ne­nau­do­ja­mi ir ke­lia grės­mę vai­kams. Mo­kyk­los pa­sta­tas nu­griau­tas jau anks­čiau.
Že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams, ku­rie ne­pri­žiū­ri sa­vo tu­ri­mų skly­pų, bus tai­ko­mas di­des­nis ne­gu nu­ma­ty­ta – 4 pro­cen­tų skly­po ver­tės že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas.
Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai va­ži­nė­jo po te­ri­to­ri­jas ir su­da­rė ap­leis­tų skly­pų są­ra­šus. Tuo­met iš­siun­tė laiš­kus su...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugsėjo 9 d.
Konf­lik­tą ma­tę ma­ža­me­čiai vai­kai (sū­nus, gi­męs 2008 me­tais, duk­ra, gi­mu­si 2014 me­tais) per­duo­ti blai­viai te­tai.
Rug­sė­jo 7 die­ną, Kal­vių kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,85 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras (gi­męs 1952 me­tais) ran­ka tren­kė ne­blai­viai (nu­sta­ty­tas 1,72 pro­mi­lės gir­tu­mas) žmo­nai (gi­mu­si 1952 me­tais) į vei­dą.
Rug­sė­jo 1 die­ną, apie 20 va­lan­dų 30 mi­nu­čių, Kel­mė­je, Vil­ties g., dau­gia­bu­čio na­mo ko­ri­do­riu­je, ga­li­mai ne­blai­vus (gir­tu­mą tik­rin­tis...

Surengti civilinės saugos mokymai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Pir­mo­ji mo­ky­mų da­lis vy­ko sa­lė­je. Da­ly­viams R. Ža­lan­daus­kie­nė pri­mi­nė apie ci­vi­li­nės sau­gos, eva­kua­ci­jos są­vo­kas, el­ge­sį gy­ven­to­jų eva­kua­ci­jos ir el­ge­sį eva­kua­ci­jos iš pa­sta­to me­tu, veiks­mus ra­dus sprog­me­nį ar daik­tą pa­na­šų į sprog­me­nį, kai ky­la pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei, svei­ka­tai, tur­tui ir (ar) ap­lin­kai.
Ka­pi­to­nas Ry­tis Mar­gaus­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 605 pės­ti­nin­kų kuo­pos va­das...

Pasitarimas dėl smurto artimoje aplinkoje tyrimų efektyvinimo

2017 m. rugsėjo 9 d.
Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bė, Tel­šių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros (Tel­šių, Ma­žei­kių ir Ak­me­nės), Tel­šių, Ma­žei­kių, Ak­me­nės ra­jo­nų apy­lin­kių ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mų at­sto­vai, Tel­šių ap­skr. VPK pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vai.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Kas­ty­tis Šikš­nys ir jo pa­va­duo­to­ja Alf­re­da Sa­ba­liaus­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog esant di­de­liam skai­čiui pra­de­da­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je...

Suvienyti gentis – sunku, dar sunkiau išlaikyti

2017 m. rugsėjo 9 d.
Lie­tu­va, kaip vals­ty­bė, su­si­for­ma­vo XIII am­žiu­je. Ją su­vie­ni­jo Min­dau­gas, ko­vo­jęs su sa­vo jau­nys­tės drau­gais. Su­vie­ny­ti gen­tis bu­vo sun­ku, bet dar sun­kiau bu­vo jas iš­lai­ky­ti. Taip tvir­tin­ta Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je, ku­ria­me pri­si­min­ti Lie­tu­vos val­do­vai – nuo Min­dau­go, su­vie­ni­ju­sio že­mes ir gen­tis, iki iš­rink­to­jo ir 1775 me­tais sa­vo no­ru at­si­sta­ty­di­nu­sio Vla­dis­lo­vo Au­gus­to Po­nia­tovs­kio.Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus...

Kon­fe­ren­ci­joje pasisakyta už gy­vy­bę

2017 m. rugsėjo 7 d.
Kel­mė­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja: pa­tir­tis ir per­spek­ty­vos“. Min­ti­mis da­li­jo­si moks­li­nin­kai, Svei­ka­tos apsaugos mi­nis­te­ri­jos ir ke­le­to Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.Dėl di­de­lio ne­dar­bo ir ki­tų so­cia­li­nių pro­ble­mų Kel­mės ra­jo­ne bu­vo pa­ly­gin­ti daug sa­vi­žu­dy­bių. Kel­miš­kiai pri­si­jun­gė prie Lie­tu­vos ro­ta­rie­čių ini­ci­juo­tos ir re­mia­mos sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­mos.
Kaip paaiš­ki­no Ro­ta­ry In­ter­na­tio­nal apy­gar­dos Nr...

Savivaldybė rems 14 specialistų studijas

2017 m. rugsėjo 5 d.
Pat­vir­tin­tas Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės stu­di­jų rė­mi­mo pro­gra­mos re­mia­mų spe­cia­lis­tų są­ra­šas.Ra­jo­nui rei­ka­lin­gi gy­dy­to­jas or­to­don­tas, gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas, šei­mos gy­dy­to­jas, gy­dy­to­jas psi­chiat­ras, vai­kų ir paaug­lių gy­dy­to­jas psi­chiat­ras, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jas, me­di­ci­nos gy­dy­to­jas re­zi­den­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas kar­tu su prieš­mo­kyk­li­niu ug­dy­mu, cho­reog­ra­fas, mu­zi­kos...

Vieni pareigūnai patruliavo, kiti važinėjo neblaivūs

2017 m. rugsėjo 5 d.
Rug­sė­jo pir­mo­sio­mis die­no­mis bu­vo ypa­č su­stip­rin­tas dė­me­sys sau­giam eis­mui, nes pra­si­dė­jo moks­lo me­tai. Ta­čiau Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2-ojo bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis 25 me­tų E. Z. sė­do prie vai­ro pa­var­to­jęs al­ko­ho­lio.Praė­ju­sio šeš­ta­die­nio ry­tą be po­ros mi­nu­čių aš­tuo­nios Kel­mė­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je, eis­mo da­ly­vių kont­ro­lę vyk­dę ir vai­ruo­to­jų blai­vu­mą tik­ri­nę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį...

Nuos­to­lin­ga įmo­nė no­ri pa­sko­los ir Sa­vi­val­dy­bės ga­ran­tijos (1)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Kel­mės au­to­bu­sų par­kas no­rė­tų im­ti 300 tūks­tan­čių eu­rų pa­sko­lą. Už pa­sko­lą pirk­tų du nau­jus au­to­bu­sus ir sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą. Pra­šo, kad Sa­vi­val­dy­bė ban­kui lai­duo­tų už jų pa­sko­lą.Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai abe­jo­ja, ar ga­li­ma lai­duo­ti už nuo­sto­lin­gai dir­ban­čios įmo­nės sko­lą. Ar ne­teks jos grą­žin­ti iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to?Kel­mės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Arū­nas But­kus krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­mas lai­duo­ti už 300 tūks­tan­čių eu­rų pa­sko­lą ban­kui.
Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ren­gė...

Tuberkulioze sergantys ligoniai vaistus gers mediko akivaizdoje

2017 m. rugsėjo 5 d.
Nuo spa­lio 1 die­nos tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys li­go­niai, išė­ję iš li­go­ni­nės, gy­dy­mą tęs pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Čia jie gaus ne­mo­ka­mus vais­tus ir me­di­kų aki­vaiz­do­je tu­rės juos iš­ger­ti.Kelmės ra­jo­no ta­ry­ba įpa­rei­go­jo Kel­mės ir Ty­tu­vė­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros, Bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jų bei Už­ven­čio A. Jok­šo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rus ir am­bu­la­to­ri­jas įsteig­ti trum­po gy­dy­mo kur­so ir lai­ki­nų­jų DOTS pa­slau­gų tei­ki­mo ka­bi­ne­tus. Juo­se pri­žiū­rint...

Tarybos nariai egzaminavo Seimo narį (1)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir Kel­mės bei Šiau­lių ra­jo­nų apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus. Po po­sė­džio jis pri­sta­tė Sei­mo dar­bus ir at­sa­kė į gau­sius Ta­ry­bos na­rių klau­si­mus bei kri­ti­ką.„Stai­gių, neap­gal­vo­tų spren­di­mų ne­bus. Vals­ty­bės vai­ras pa­ti­ki­mo­se ran­ko­se. Pa­va­sa­rio se­si­jo­je bu­vo įgy­ven­din­ti vi­si už­si­brėž­ti tiks­lai, įvyk­dy­ti pa­ža­dai rin­kė­jams, nors se­si­ją te­ko pra­tęs­ti“, – kal­bė­jo Juo­zas Rim­kus.
Sei­mo...

Rugsėjį pasitiko per 3000 mokinių

2017 m. rugsėjo 2 d.
Va­kar nuai­dė­jo pir­ma­sis nau­jų­jų moks­lo me­tų skam­bu­tis. Pail­sė­ję po ato­sto­gų į kla­ses grį­žo mo­ki­niai. Da­lis vai­kų pir­mą kar­tą per­žen­gė mo­kyk­los slenks­tį. Iš ry­to moks­lo me­tų iš­kil­mės vy­ko mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se. Va­ka­re nau­jų­jų moks­lo me­tų šven­tė su­tik­ta prie Lais­vės pa­mink­lo Kel­mė­je ir pa­mi­nė­ta Šv. Mi­šio­mis baž­ny­čio­je.Džiaugs­min­gai nau­jie­ji moks­lo me­tai va­kar pa­si­tik­ti Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jo­je. Su­gie­do­tas vals­ty­bės him­nas, pa­kel­ta gim­na­zi­jos vė­lia­va...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugsėjo 2 d.
Ty­tu­vė­nuo­se su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „BMW 530“. 28 me­tų vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 1,61 pro­mi­lės gir­tu­mas.
Už­ven­čio se­niū­ni­jos Šlum­pių ir Bam­ba­lų kai­muo­se iš ga­nyk­lų pa­grob­ti aku­mu­lia­to­riai ir elekt­ri­niai pie­me­nys. Pa­da­ry­ta 200 eu­rų ža­la.
Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu dar vie­nam Bam­ba­lų kai­mo gy­ven­to­jui taip pat iš ga­nyk­los pa­grob­tas aku­mu­lia­to­rius ir elekt­ri­nis pie­muo. Pa­da­ry­ta ža­la 108 eu­rai.
Aku­mu­lia­ro­rius bei elekt­ri­nis pie­muo pa­vog­tas ir Už­ven­čio...

Kapelų šventė Šaukėnuose

2017 m. rugsėjo 2 d.
Po Žo­li­nės at­lai­dų Šau­kė­nuo­se su­reng­ta ka­pe­lų šven­tė. Ši die­na pa­si­rink­ta to­dėl, kad per at­lai­dus į gim­ti­nę su­grįž­ta daug Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­ly­se pa­skli­du­sių kraš­tie­čių.
Po šv. Mi­šių Šau­kė­nų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je, Kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras kvie­tė vi­sus į ka­pe­lų šven­tę ,,Grok grok, mu­zi­kan­te, Žo­li­nės dva­sia.“. Jo­je da­ly­va­vo ka­pe­los iš Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro, Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus, Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro ,,Ven­ta“ ir Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro ,, Mel­dai.“ Kiek­vie­nas...

ŠEŠIOLIKTIEJI „PROZOS ARUODAI“ BUDRAIČIUOSE

2017 m. rugsėjo 2 d.
ŠE­ŠIO­LIK­TIE­JI „PRO­ZOS ARUO­DAI“ BUD­RAI­ČIUO­SEPa­gerb­ti pa­ky­lė­tą li­te­ra­tū­ri­nį žo­dį per ren­gia­mus kon­kur­sus šio švie­suo­lio gar­bei pra­džią da­vė bu­vu­si šios mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja, bu­vu­si Ig­no kai­my­nė Vir­gi­ni­ja Žur­ben­kie­nė.
Ša­lia gar­bių li­te­ra­tų, išė­ju­sių į pla­tes­nius li­te­ra­tū­ri­nius van­de­nis, iš­lei­du­sių ne vie­ną kny­gą, šia­me kon­kur­se da­ly­vau­ja ir ban­dan­tys kur­ti pro­zą suau­gu­sie­ji bei mo­ki­niai.
Bai­gia­mo­jo ren­gi­nio – šven­tės me­tu duo­ta pro­ga vie­šai...

Gydysimės ne gulėdami, o vaikščiodami (7)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti ket­vir­ta­sis svei­ka­tos sis­te­mos plėt­ros ir li­go­ni­nių tink­lo kon­so­li­da­vi­mo eta­pas. Li­go­ni­nė­se liks ma­žiau lo­vų. Vie­toj sta­cio­na­rių gy­ven­to­jams dau­giau bus tei­kia­ma am­bu­la­to­ri­nių ir die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gų.Su­ne­ri­mo slau­gy­to­jos. Ma­ži­nant lo­vų kai ku­rios ga­li ne­tek­ti dar­bo. Ne­pa­ten­kin­ti ir pa­cien­tai. Jiems sun­kiau bus pa­kliū­ti į li­go­ni­nę.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si ke­lios Kel­mės li­go­ni­nės Ner­vų li­gų sky­riaus slau­gy­to­jos. Mo­te­rys...

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas